Gällande detaljplaner

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Lagakraftvunna detaljplaner 2024

Lidhult 2:10 med flera

Upphävande av detaljplan för Lidhult 2:10 med flera, i Lidhults samhälle, Ljungby kommun

Upphävandet av detaljplanen fick laga kraft den 8 mars 2024. Syftet med detaljplanen är att upphäva en del av den befintliga detaljplanen Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för kv Kvarnen och Kolaren m.m. i Lidhults samhälle (Akt nr: 07-LIH-144). Enligt gällande detaljplan är markanvändningen park eller plantering. De två fastigheterna är bebyggda med bostadshus. 

 

Handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Beslut betydande miljöpåverkan och undersökning

Laga kraftbevis

Kontakt

Planarkitekt
Erik Lundin
telefon 0372-78 92 99 
erik.lundin@ljungby.se

Eller hör av dig till samhällsbyggnadsavdelningen genom kommunens kontaktcenter 0372-78 90 00.

Lagakraftvunna detaljplaner 2023

Torg 11:23

Detaljplanen fick laga kraft den 11 september 2023. Syftet med detaljplanen är att ändra användning av fastigheten Torg 11:23 från allmänt ändamål till bostäder och centrumändamål. Planområdet ligger i centrala delen av Lagans samhälle. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen antagen 2022.

Kontakt

Planarkitekt
Erik Lundin
telefon 0372-78 92 99 
erik.lundin@ljungby.se

Eller hör av dig till samhällsbyggnadsavdelningen genom kommunens växel 0372-78 90 00.

Handlingar

Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Beslut betydande miljöpåverkan
Laga kraftbevis

Giraffen 4 med flera

Detaljplanen fick laga kraft den 30 december 2023. Syftet med detaljplanen är att ändra användning för Giraffen 4 från samlingslokal till bostad samt att möjliggöra för en vändplan i slutet av Giraffvägen. Planområdet ligger i norra delen av Ljungby stad, mellan Sunner-bogymnasiet, Hjortsbergsparken och Hjortsbergsskolan och omfattar cirka 1350 kvm. Fastigheterna inom planområdet är kommunägda.

Kontakt

Planarkitekt
Sofia Andersson
telefon 0372-78 92 77 
sofia.andersson1@ljungby.se

Eller hör av dig till samhällsbyggnadsavdelningen genom kommunens växel 0372-78 90 00.

Handlingar

Laga kraftbevis

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Undersökning

Lagakraftvunna detaljplaner 2022

Kånna 4:11 (Kånna gamla skola)

Detaljplanen fick laga kraft den 9 december 2022. Syftet med detaljplanen är att ändra användningen av området från skola till bostäder och centrumändamål. Planområdet ligger i södra delen av Kånna strax norr om församlingshemmet vid kyrkan. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen antagen 2022.

Kontakt
Planarkitekt, Ulla Gunnarsson, telefon 0372-78 92 68
E-post ulla.gunnarsson@ljungby.se

Handlingar

Plankarta.pdf Planbeskrivning.pdf Laga kraftbevis.pdf Undersökning.pdf Samrådsredogörelse.pdf Granskningsutlåtande.pdf
Bråna 3:38 med flera

Detaljplanen fick laga kraft den 3 januari 2022. Syftet med detaljplanen är att planlägga befintlig bebyggelse inom ett område öster om Brånavägen samt att skapa nya byggrätter för bostäder.

Planområdet avgränsas av Brånavägen, kyrkan i söder och tar med dagvattendammarna fram till vägen mot fotbollsplanerna. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen antagen 2006. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se 

Handlingar
Laga kraftbevis
Granskningsutlåtande
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning
Samrådsredogörelse

Cedern 1 med flera (område utmed Dackevägen)

Detaljplanen fick laga kraft den 11 februari 2022. Syftet med detaljplanen är att en ny större förskola i två våningar ska kunna byggas. Detaljplanen kommer fortsatt ha samma användningar, gruppboende och förskola. Planområdet ligger utmed Dackevägen i Ljungby stad.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se 

Handlingar

Cedern 1 granskningsutlåtande

Cedern 1 laga kraftbevis

Cedern 1 planbeskrivning

Cedern 1 plankarta laga kraft

Cedern 1 samrådsredogörelse

Cedern 1 undersökning

Eka 3:3 med flera (Ekalunds verksamhetsområde)

Detaljplanen fick laga kraft den 24 maj 2022. Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt område för olika sorts verksamheter till exempel industri samt annan typ av tillverkning tillsammans med lättare verksamheter och lager.

Planområdet ligger nordväst om trafikplats Ljungby Norra väster om E4.

Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan, antagen 2006.
Detaljplanen kommer att medföra betydande miljöpåverkan och därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se 

Handlingar

Laga kraftbevis

Granskningsutlåtande

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Miljökonsekvensbeskrivning

Beslut betydande miljöpåverkan

Långraden 5 m.fl. (område utmed Stationsgatan och Olofsgatan)

Detaljplanen fick laga kraft den 24 maj 2022. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering av kvarteret Långraden med bostäder, centrum, och kontorsändamål samt parkering över och delvis under mark i 5-6 våningar. Parkeringsgaraget är avsedd att byggas i de två nedersta våningsplanen, ena våningsplanet ovan mark och det andra delvis ovan mark i en sluttande del (halvt under mark och halvt i gatuplan).

Planområdet är ca 8000 kvm och är beläget i centrala Ljungby inramat av Stationsgatan i söder och Olofsgatan i resterande väderstreck. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen inklusive tillägg och fördjupningar. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Kontakt
Planarkitekt Sanna Johansson telefon 0372-78 92 63
e-post sanna.johansson@ljungby.se 

Handlingar

Laga kraftbevis

Granskningsutlåtande

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

 

Lagakraftvunna detaljplaner 2021

Torg 2:27 (Motell Lagan)

Detaljplanen fick laga kraft den 8 juni 2021. Syftet med detaljplanen är att utöka verksamheterna inom Laganland genom att tillåta friluftsliv och camping samt besöksanläggningar inom fastigheten Torg 2:27. Större delen av fastigheten ska kunna användas för camping med tält, husvagnar och husbilar samt uppförande av campingstugor. Inom fastigheten ska ett mindre område upplåtas för odling och djurhållning.
Planområdet ligger nordväst om trafikplatsen vid E4 utanför Lagan.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen antagen 2006, inklusive tillägg och
fördjupning.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför
behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

 

Handlingar

Torg 2:27 med flera Laga kraftbevis

Torg 2:27 med flera Plankarta

Torg 2:27 med flera Planbeskrivning

Loket 1

Detaljplanen fick laga kraft den 8 januari 2021. Syftet med detaljplanen är att pröva en högsta nockhöjd på 17 meter inom kvarteret Loket så att ett femvåningshus kan uppföras, samt att ändra Salutorgets status från kvartersmark till allmän platsmark.  Första våningen ska i första hand vara avsedd för centrumändamål samt för parkering för de boende inom fastigheten. Våning 2-5 ska vara avsedd för bostäder. Avsikten är att de gestaltnings- och utformningsprinciper som finns för gällande detaljplan ska följas.

Det ska även prövas om det är möjligt att anlägga ett parkeringsgarage under Salutorget och att då genomföra det med en 3D-fastighetsbildning.

Dagvattensituationen inom Salutorget ska förbättras genom att minst 20 % av ytan ska vara genomsläpplig.

Planområdet ligger i centrum strax söder om Stora Torget.
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen. Detaljplanen bedöms inte medföra
betydande miljöpåverkan och därför behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

 

Handlingar 

Loket 1 Laga kraftbevis

Loket 1 Plankarta

Loket 1 Planbeskrivning

Loket 1 Granskningsutlåtande

 

 

Lagakraftvunna detaljplaner 2020

Ingelstad 8:1 med flera, Göthbergs väg

Detaljplanen fick laga kraft den 11 december 2020. Syftet med detaljplanen är att ändra huvudmannaskapet för Göthbergs väg från statligt till kommunalt. I dagsläget är det Trafikverket som har ansvar för gatan och nu är avsikten att kommunen ska ta över ansvaret för väghållningen.

Planområdet ligger centralt i Vittaryd intill gamla banvallsområdet. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen antagen 2006. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Handlingar 

Ingelstad 8:1 laga kraftbevis

Ingelstad 8:1 plankarta

Ingelstad 8:1 planbeskrivning

Ingelstad 8:1 granskningsutlåtande

Lidhult 1:91

Detaljplanen fick laga kraft den 15 juni 2020. Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen för Lidhult 1:91 från bostäder till industri. Detta för att kunna genomföra en sammanslagning av fastigheterna Lidhult 1:91 och Lidhult 1:344. Planområdet ligger i västra Lidhult, cirka 500 meter ifrån de centrala delarna

 


Handlingar

Lidhult 1:91 laga kraftbevis

Lidhult 1:91 plankarta

Välten 4 (område vid Kånnavägen)

Detaljplanen fick laga kraft den 7 april 2020. Syftet med detaljplanen är att lägga samman all mark inom planområdet som är avsedd för industri till en fastighet för att möjliggöra för fastighetsägaren till Välten 4 och 5 att utveckla och expandera sin verksamhet. Området för natur och transformatorstation är med i planen för att släcka ut en del av en gammal detaljplan.

Området är i dagsläget planlagt som industri, järnvägsändamål och natur. För att kunna genomföra det som avses måste en ny detaljplan för området upprättas.

 

Handlingar

Välten 4 laga kraftbevis

Välten 4 plankarta

 

Aggregatet 1 (område utmed Näsvägen)

Detaljplanen fick laga kraft den 4 mars 2020.Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en större exploatering på fastigheten Aggregatet 1 och behålla industriändamålet. 

Området ligger utmed Näsvägen i industriområdet väster om E4. Runt omkring området finns i dagsläget industriverksamheter i olika storlekar. I dagsläget är
planområdet bebyggt med en tredjedel som är maximalt enligt gällande detaljplan, men för att verksamheten ska kunna utvecklas behövs möjligheten till expansion utredas närmre.

 

Handlingar

Aggregatet 1 laga kraftbevis

Aggregatet 1 plankarta

Bolmstad 2:45 med flera

Upphävande av detaljplanen fick laga kraft den 4 mars 2020.Trafikverket planerar tillsammans med Ljungby kommun att anlägga en gång-, cykel- och mopedväg (GCM-väg) mellan Ljungby och Tannåker med en överföringsledning för vatten och avlopp i marken där under. 
Under det inledande arbetet med Trafikverkets vägplan för GCM-vägen har det
identifierats att det finns två gällande detaljplaner som delvis behöver upphävas eftersom de inte stämmer överens med den kommande vägplanen. Någon ny detaljplan behöver inte upprättas för det område som upphävs.

 

Handlingar

Bolmstad 2:45 laga kraftbevis

 

Bolmstad 2:45 plankarta

 


Lagakraftvunna detaljplaner 2019

Vinkelhaken 13

Vinkelhaken 13 

 

Detaljplanen fick laga kraft den 11 december 2019. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av två stycken bostadsvolymer i olika höjder, vilka kan inrymma vård- och centrumverksamheter. Planområdet är beläget i centrala Ljungby stad i korsningen Storgatan/Fogdegatan och är cirka 7 700 m2 stort. 

Handlingar

Vinkelhaken 13 laga kraftbevis

Vinkelhaken 13 plankarta

Vinkelhaken 13 planbeskrivning

Vinkelhaken 13 samrådsredogörelse

Vinkelhaken 13 granskningsutlåtande

Vinkelhaken 13 undersökning

 

 

Läkaren 6, lasarettet i Ljungby

Detaljplanen fick laga kraft den 1 oktober 2019. Syftet med detaljplanen är att bygga ut lasarettet i Ljungby med ytterligare en byggnadskropp inom befintligt område. De nya lokalerna ska byggas för ambulans, akutmottagning, röntgen, operation och sterilcentral och är en satsning för att säkra Ljungby Lasaretts funktion som ett av länets två akutsjukhus. Den nya byggnaden kan bli 25-30 meter hög och kommer att innehålla 8 våningar med källarplanet inräknat.

 

 

 

Handlingar

Läkaren 6 laga kraftbevis

Läkaren 6 plankarta

 

Björnen 1 (område vid Haraberget)

Detaljplanen fick laga kraft den 1 oktober 2019. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny förskola i två plan och ett särskilt boende för äldre med trygghetsboende och en skola årskurs 7-9. Planområdet är beläget i Ljungby stad utmed Harabergsgatan, söder om Ljungby arena och vidare bort mot Haraberget och Hjortsbergsskolan och är ca 5 ha stort.

 

Handlingar

Björnen 1 laga kraftbevis

Björnen 1 plankarta

 

Angelstads-Kärragården 1:50 i Bolmens samhälle

Detaljplanen fick laga kaft den 23 juli 2019. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en delning av Angelstads-Kärragården 1:50 i två fastigheter samt att uppföra ett nytt bostadshus för permanentboende i den östra delen av fastigheten. Planområdet ligger vid Öjarpsvägen i Bolmen.

 

 

Handlingar

Angelstads-Kärragården 1:50 laga kraftbevis

Angelstads-Kärragården 1:50 plankarta

Bolmörten 6, 7 och 8, Hångers

Bolmörten

Detaljplanen fick laga kraft den 17 maj 2019. Syftet med detaljplanen är att uppföra bostäder inom den norra delen av kvarteret Bolmörten. Utöver bostäder får byggnaderna även inrymma lokaler för vård samt verksamheter som får finnas i centrum t.ex. handel, service och samlingslokaler. Planområdet ligger vid Högarörsgatan – Axel Ångbagares gata intill Lagavallen.

Handlingar

Bolmörten 6, 7 och 8 laga kraftbevis

Bolmörten 6, 7 och 8 planbeskrivning

Bolmörten 6, 7 och 8 plankarta

Bolmörten 6, 7 och 8 granskningsutlåtande

Bolmörten 6, 7 och 8 undersökning miljöpåverkan

 

Lagakraftvunna detaljplaner 2018

Del av Ljungby 7:179 och Korpen 1

Detaljplanen vann laga kraft 3 december 2018. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny förskola i upp till två våningar intill den befintliga förskola på Strömgatan. 

Handlingar

Del av Ljungby 7:179 och Korpen 1

Plankarta

Kvarnarna 2:1 (Östra Torget)

Östra Torget

Detaljplanen fick laga kraft den 28 juni 2018. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av flerbostadshus. Syftet är också att komplettera den nuvarande kvartersstrukturen och sluta kvarteret samt att skapa en mötesplats i parkmiljö mellan husen.

Planområdet ligger centralt i Ljungby stad. Planområdet begränsas av Vislandavägen i söder och av kvarteret Halfdan i väster och i öster av kvarteret Helge. Planområdet är cirka 7000 m2.

Handlingar

Kvarnarna 2:1 (Östra Torget) laga kraftbevis

Kvarnarna 2:1 (Östra Torget) planbeskrivning

Kvarnarna 2:1 (Östra Torget) plankarta

Kvarnarna 2:1 (Östra Torget) behovsbedömning

Kvarnarna 2:1 (Östra Torget) granskningsutlåtande

Kvarnarna 2:1 (Östra Torget) geoteknisk undersökning

 

Lagakraftvunna detaljplaner 2017

Södra Ljungkullen 6

Detaljplan för Södra Ljungkullen 6

Södra Ljungkullen 6

Detalplanen vann laga kraft den 22 december 2017. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder mot Södra Torggatan i fyra våningar samt ett mindre torn i fem våningar i den västra delen av fastigheten. Fastigheten är även avsedd för handel och kontor.

Handlingar

Södra Ljungkullen 6 laga kraftbevis

Södra Ljungkullen 6 planbeskrivning

Södra Ljungkullen 6 plankarta

Södra Ljungkullen 6 behovsbedömning

Södra Ljungkullen 6 granskningsutlåtande

Södra Ljungkullen 6 trafikbullerutredning

Berghem 1:24 med flera (Hotell Ljungby)

Berghem 1_24

Detaljplan för Berghem 1:24 med flera (Hotell Ljungby)

Detaljplanen vann laga kraft den 14 juli 2017. Hotellverksamheten för Hotell ljungby har ökat betydligt sedan fastighetsägaren beslutat att ingå i Best Western hotellkedja. Avsikten är därför att uppföra en ny byggnadskropp för hotellrum på västra sidan av befintlig byggnad och ändra byggnadshöjden till 23 meter så att den nya byggnaden kan uppföras i fem-sex våningar. Byggnaden kommer att bli ett tydligt landmärke för Ljungby och synas från E4 och väg 25.

Handlingar

Berghem 1:24 laga kraftbevis

Berghem 1:24 planbeskrivning

Berghem 1:24 plankarta

Berhem 1:24 behovsbedömning

 

  

Malörten 1 med flera, Hångers

Detaljplan för Malörten 1 med flera, Hångers (Klövervägens förskola) i Ljungby stad

Detaljplanen vann laga kraft den 15 maj 2017. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av en förskola för 120 barn upp till sex år. Förskolan ska uppföras inom parkområdet vid Klövervägen. När det är genomfört ska befintlig förskola rivas och Malörten 1 där förskolan ligger idag, övergå till park med en lekplats. Cykelvägens sträckning som delar området ändras inte.

 

Handlingar

Malörten 1 laga kraftbevis

Malörten 1 planbeskrivning

Malörten 1 plankarta

Malörten 1 illustration

Malörten 1 behovsbedömning

Torg 2:38 m.fl. (område vid Värnamovägen) i Lagans samhälle

Detaljplan för Torg 2:38 m.fl. (område vid Värnamovägen) i Lagans samhälle.

Detaljplanen vann laga kraft den 18 april 2017. Syftet med detaljplanen är att utöka industriändamål på fastigheterna Torg 2:15 och del av Torg 2:17, så de får samma användning som Torg 2:38. Detta med bakgrund av att fastighetsägaren till Torg 2:38 har köpt in Torg 2:15 och ska få köpa del av fastigheten Torg 2:17 av Ljungby kommun i samband med planändringen.

Fastighetsägaren har behov att bygga ut sin verksamhet och behöver därför utöka byggrätten. Utöver det så läggs även användningen verksamheter till, för att möjliggöra en framtida utveckling av området.

Handlingar

Lagakraftbevis Torg 2:38

Planbeskrivning Torg 2:38

Plankarta Torg 2:38

Öjarp 1:33 m.fl. i Annerstad församling

Detaljplan för Öjarp 1:33 m.fl. i Annerstad församling

Detaljplanen vann laga kraft den 6 april 2017. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för sökanden att avstycka totalt 9 tomter, dels till uppförande av fyra mindre fritidshus till uthyrning för fiskeverksamhet dels till avstyckning av fem bostadstomter. Planområdet omfattar en udde vid Bolmens strand på totalt 14 hektar.

Handlingar

Lagakraftbevis Öjarp 1:33

Planbeskrivning Öjarp 1:33

Plankarta Öjarp 1:33

Behovsbedömning Öjarp 1:33

 

 

Del av Ljungby 7:105 m.fl. (Långgatan)

Detaljplan för del av Ljungby 7:105 m.fl. (Långgatan) inom Stensbergs industriområde

Planområdet avser del av nuvarande Långgatan mellan Viaduktgatan och Björkstigen inom Stensbergs industriområde. Detaljplanen vann laga kraft den 10 januari 2017. Syftet med detaljplanen är att planlägga marken så att Långgatan åter kan användas som gata för att vara förenlig med nuvarande markanvändning.

Handlingar

Laga kraftbevis Ljungby 7:105 m.fl.

Planbeskrivning Ljungby 7:105 m.fl.

Plankarta Ljungby 7:105 m.fl.

 

Lagakraftvunna detaljplaner 2016

Del av Hyveln 1 m.fl.

Detaljplan för Del av Hyveln 1 med flera i Ljungby.

Planområdet ligger inom Karlsro industriområde och omfattar knappt tre hektar.
Detaljplanen vann laga kraft den 9 december 2016. Syftet med detaljplanen är att åstadkomma en större tomt inom industrikvarteret vid Karlsro. För att göra det möjligt måste en industrigata flyttas ca 140 meter norrut. Förändringarna gör att detaljplanen måste ändras.

Handlingar

Laga kraftbevis Hyveln 1 m.fl.

Planbeskrivning Hyveln 1 m.fl.

Plankarta Hyveln 1 m.fl.

Värmeverket 2 m.fl.

Detaljplan för Värmeverket 2 med flera i Ljungby

Detaljplanen vann laga kraft den 14 november 2016. Syftet med detaljplanen är att utöka Ljungby Energi AB:s område, Värmeverket 1 och 2, dels österut så att en ny kontorsbyggnad kan uppföras. Dels lägga till mark i väster och söder för att möjliggöra en förbättring av logistiken för Ljungby Energi.

Syftet är också att planlägga marken närmast cirkulationsplatsen till en tankstation för drivmedelsförsäljning, i första hand biogas. Samåkningsparkeringsplatsen flyttas söderut och placeras intill busshållplatsen på Märta Ljungbergsvägens västra sida.

Handlingar

Laga kraftbevis Värmeverket 2 m.fl.

Planbeskrivning Värmeverket 2 m.fl.

Plankarta Värmeverket m.fl.

Minerva 6, Terrazahuset

Detaljplanen vann laga kraft den 19 februari 2016. Bakgrunden till planändringen är att fastighetsägaren till Minerva 6 vill bygga till inom fastigheten. Gällande detaljplan medger fyra våningar på delen närmast Storgatan. I denna del finns idag butiker, gymnasieskola och kontor där fastighetsägaren vill utöka till fem våningar och inreda ett 20-tal bostadslägenheter.

Handlingar

Laga kraftbevis Minerva 6.pdf

Planbeskrivning Minerva 6.pdf

Plankarta Minerva 6.pdf

 

Lagakraftvunna detaljplaner 2015

Pumpan 2 i Ljungby

Detaljplanen vann laga kraft den 17 april 2015. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt gruppboende för ungdomar, med tillhörande satellitbostäder (byggnader avskilda från huvudbyggnaden). Eftersom gällande detaljplan är avsedd för samlingslokaler måste en planändring genomföras.

Handlingar

Planhandlingar Pumpan 2.pdf

Torg 13:4 i Lagans samhälle

Detaljplanen vann laga kraft den 22 april 2015. Avsikten är att anpassa detaljplanen till rådande förhållanden. Det innebär att hela byggnaden som ägs av Scandium i Lagan AB ska ligga på Torg 13:4. I dag liggeren del av den norra byggnaden på kommunens fastighet Torg 13:1. Denna del är i gällande plan utpekad som parkmark. Avsikten är också att överföra mark från Trotteslöv 1:90 till Torg 13:4.

Handlingar

Planhandlingar Torg 13_4.pdf

Näckrosen 2

Detaljplanen vann laga kraft den 29 september 2015. Näckrosen 2 ägs av Plymouthbröderna nr 4 i Ljungby. På fastigheten finns en kyrkobyggnad. Med anledning av att församlingen flyttat delar av sin verksamhet till en annan kyrkobyggnad i Ljungby är lokalen som finns på fastigheten överdimensionerad för den verksamhet som fortfarande bedrivs. Planförslaget syftar därför till att möjliggöra för Plymouthbröderna att riva den befintliga kyrkobyggnaden och bygga en mindre kyrkobyggnad söder om nuvarande. Planförslaget syftar även till att stycka av fastigheten och därmed möjliggöra bostadsändamål på resterande del av fastigheten.

Handlingar

Planhandlingar Näckrosen 2.pdf

Torg 1:4 i Lagans samhälle

Detaljplanen vann laga kraft den 16 december 2015. Syftet med detaljplanen är

  • att kulturskydda godsmagasinet och stationshuset samt Kaffestugan.
  • Markanvändningen inom järnvägsområdet övergår till kultur, park och parkering samt en mindre del för industri.
  • Möjliggöra en förskola inom fastigheterna Torg 1:5 samt Torg1:146 där Swedbanks gamla lokal ligger.

Handlingar

Planhandlingar Torg 1_4.pdf

Björklunden 12

Detaljplanen vann laga kraft den 29 september 2015.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för sökanden att, utöver kontor, kunna använda fastigheten för bostadsändamål.

Handlingar

Planhandlingar Björklunden 12.pdf

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera