titelbild

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

Friggebod kräver inte anmälan

Friggeboden får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Finns det inget hus på tomten får man alltså inte bygga en friggebod där. Det krävs inte bygglov för att uppföra en friggebod vid en- eller tvåbostadshus. För friggebodar behövs inte heller någon anmälan.

Hur stor får friggeboden vara

Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som uppförts på tomten får vara högst 15 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3 meter.

Var får friggeboden placeras

Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Byggnaden ska anpassas till omgivningen. Om tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg måste du alltid söka bygglov om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att få uppföra en friggebod i en värdefull miljö.

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddat område, det vill säga normalt inom 100 meter från sjö och vattendrag.

Att uppföra en friggebod får strida mot bestämmelserna i detaljplanen. Det innebär till exempel att du får placera en friggebod på punktprickad mark (mark som normalt inte får bebyggas) eller på tomter som redan använt hela sin byggrätt, byggnadsarea.

De grannar som berörs kan godkänna att friggebodar placeras närmare gränsen än 4,5 meter och då krävs inte något bygglov. Du bör ha din grannes godkännande skriftligt. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra och pröva frågan genom att du ansöker om bygglov för åtgärden.

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera