Avloppstillsyn

Här kan du som fått brev från oss angående avloppstillsyn fylla i dina uppgifter.

Så här fyller du i frågeformuläret

Under formuläret finns en bilaga med information om avloppets delar och hur du själv kan kontrollera de olika delarna för att bedöma om anläggningen fungerar som den ska. Där finns mer information om vilket ansvar du har som fastighetsägare och hur vår tillsynsprocess går till. Använd gärna bilagan som hjälp när du fyller i frågeformuläret.

Tack på förhand för att du fyller i formuläret. Det underlättar vårt arbete.

 

Sista anmälningsdag var 31 maj 2024. Nu är formuläret stängt. 

Har du koll på din avloppsanläggning?

Under 2024 inspekterar vi små avloppsanläggningar som saknar ett miljötillstånd eller är anlagda före 1999. 

Miljöavdelningen önskar därför få in uppgifter om ditt avlopp senast den 31 maj 2024. Det är viktigt för oss att du fyller i formuläret även om du inte har alla uppgifter om ditt avlopp. Om du hellre önskar är det även möjligt att fylla formuläret som finns i brevet och skicka tillbaka det i bifogat svarskuvert.

I slutet av brevet finns information om varför vi inspekterar små avloppsanläggningar, information om avgift, ditt ansvar som fastighetsägare, var du kan läsa mer om små avloppsanläggningar och en bilaga som du kan använda till hjälp för att fylla i formuläret.

Vad behöver du göra nu?

 • Ta del av all information i det här utskicket
 • Lämna uppgifter om ditt avlopp genom att svara på formuläret digitalt eller analogt
 • Vänta tills vi hör av oss

Så här fyller du i formuläret

Miljöavdelningen önskar få in uppgifter om ditt avlopp senast den 31 maj 2024. Det är viktigt för oss att du fyller i formuläret även om du inte kan svara på alla frågor eller har alla uppgifter om din avloppsanläggning. Det är särskilt viktigt för oss att du fyller i delen som heter ”Bedömer du att din avloppsanläggning klarar dagens krav?”. Vad du fyller i här avgör om vi behöver inspektera ditt avlopp eller inte.

 • Om du bedömer att avloppet uppfyller dagens krav för rening av avloppsvatten är det viktigt att vi får inspektera avloppsanläggningen.
 • Om du bedömer att avloppet inte uppfyller dagens krav innebär det att du själv dömer ut avloppsanläggningen. Då behöver vi inte inspektera avloppsanläggningen. Om du dömer ut ditt avlopp innebär det att du får ett förbud på att använda avloppsanläggningen. Förbudet börjar gälla två år från det datum beslutet tas. Det innebär också att anläggningens brister behöver åtgärdas och för det behöver du söka tillstånd hos oss.

Vi förstår att det kan vara svårt att veta om avloppsanläggningen uppfyller dagens krav för rening av avloppsvatten. För att kunna göra din bedömning så korrekt som möjligt finns en bilaga till hjälp som heter ”Hur vet jag om mitt avlopp uppfyller dagens krav?”. Bilagan innehåller information om avloppets delar och hur du själv kan kontrollera de olika delarna för att bedöma hur anläggningen fungerar. Det underlättar både för dig och för oss om bedömningen är så korrekt som möjligt. Detta eftersom vi tar ut en avgift som är baserad på nedlagd tid i ärendet. Om avloppet uppenbart inte längre uppfyller de gällande kraven blir det en onödig kostnad för dig om vi kommer för att inspektera avloppsanläggningen.

Om du inte vet vad du ska svara kan du kryssa ”vet ej”. Om du har flera avloppsanläggningar på samma fastighet som vi planerar att inspektera behöver du fylla i ett formulär för varje avloppsanläggning. Om du delar avloppsanläggning med en granne kan ni välja att fylla i ett varsitt formulär eller ett gemensamt. Om det inte finns något avlopp på fastigheten får du gärna kontakta oss så att vi får rätt uppgifter i vårt register.

Vi kommer inspektera ditt avlopp även om du väljer att inte svara på formuläret. Det är endast om du bedömer att din avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav på rening av avloppsvatten som vi inte behöver inspektera den.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post på avloppsteam@ljungby.se eller telefon via kommunens kontaktcenter tel. 0372-78 90 00 och be att få bli kopplad till en miljöinspektör i avloppsteamet.

Om du har frågor om slamtömning eller kommunalt vatten/avlopp kan du kontakta tekniska förvaltningen via e-post på va.renhallningen@ljungby.se eller telefon på 0372-78 93 60.

Tack på förhand för att du fyller i formuläret. Det underlättar vårt arbete.

Varför inspekterar vi ditt avlopp?

Små avloppsanläggningar räknas som miljöfarliga verksamheter. Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för att kontrollera att alla små avloppsanläggningar i kommunen uppfyller de krav som finns för rening av avloppsvatten. Det är viktigt att avloppsvattnet renas, bland annat för att förhindra att smittoämnen sprids till vårt dricks-, yt- och grundvatten. Dessutom kan avloppsvattnet orsaka övergödning i våra hav, sjöar och vattendrag. Infiltrationer har en begränsad livslängd och kan sätta igen efter 20–30 år. Livslängden påverkas bland annat av att infiltrationen är korrekt anlagd, hur den sköts och hur den belastas.

Under 2024 inspekterar vi små avloppsanläggningar som saknar ett miljötillstånd eller är anlagda före 1999. Enligt våra uppgifter har du en sådan avloppsanläggning. Vi kommer inspektera din avloppsanläggning förutsatt att du själv bedömer att avloppsanläggningen fortfarande fungerar som den ska och uppfyller de krav som finns för rening av avloppsvatten.

Vi skickar information om datum och tidpunkt för inspektion av ditt avlopp cirka tre veckor innan besöket. I det brevet får du också mer information om vad du behöver tänka på inför besöket, till exempel att gräva fram brunnar om de ligger nedgrävda och markera brunnarnas placering. Det är helt valfritt att medverka under besöket.

Information om avgift

Miljöavdelningen tar ut en avgift enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige. Avgiften innefattar bland annat förberedelse inför inspektion, platsbesök/inspektion, inspektionsrapport, beslut, registrering och arkivering. Timavgiften för 2024 är 1 292 kr. Ett ärende där vi åker ut på inspektion tar normalt 3–5 timmar, vilket innebär att du får betala mellan 3 876 och 6 460 kronor. Observera att avgiften baseras på nedlagd tid i ärendet och påverkas till exempel av om vi behöver leta efter brunnar och öppna svårhanterliga lock. Ett ärende där fastighetsägaren dömer ut sitt avlopp tar normalt en timme att handlägga och får därmed betala 1 292 kronor.

Vilket ansvar har du som fastighetsägare?

Du som äger en fastighet med enskild avloppsanläggning ansvarar för att anläggningen uppfyller dagens krav på rening av avloppsvatten. Du ansvarar också för att söka tillstånd eller anmäla hos kommunen innan du gör ändringar i din avloppsanläggning, till exempel om du ska byta slamavskiljare eller göra ingrepp i infiltrationen/den efterföljande reningen. Det är viktigt att ändringarna görs enligt tillståndet och att du löpande kontrollerar att anläggningen fungerar. Övergripande regler för små avloppsanläggningar finns beskrivna i miljöbalken (1998:808) samt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Bilaga - Hur vet jag om min avloppsanläggning uppfyller dagens krav?

Avloppets förmåga att rena avloppsvattnet avtar med tiden. Faktorer som placering, belastning och skötsel av anläggningen kan påverka anläggningens livslängd. Din avloppsanläggning kan alltså vara i dåligt skick, med dålig rening av avloppsvattnet som följd, utan att du har märkt det. Att avloppet anlades korrekt och med tillstånd en gång i tiden, eller att du aldrig har upplevt några problem med att spola, säger inget om hur avloppet fungerar idag eller hur det renar avloppsvattnet.

Exempel på avlopp som inte är godkända för rening av avloppsvatten:

 • Slamavskiljning sker endast i en enkammarbrunn eller tvåkammarbrunn.
 • Det saknas efterföljande rening efter slamavskiljaren.
 • Den efterföljande reningstypen är okänd.
 • Avloppsvattnet leds från slamavskiljaren direkt ut i ett dike eller vattendrag.
 • Avloppsvattnet leds från slamavskiljaren till en stenkista.

Högre krav på rening av avloppsvatten om avloppet är placerat inom hög skyddsnivå

Innan miljöbalken fanns (1999) tog man inte samma hänsyn till platsen som avloppet anlades på. Om man idag bedömer att det råder hög skyddsnivå på platsen ställs det högre krav på reningen av avloppsvattnet. Ofta gäller detta platser med närhet till sjöar och vattendrag. Om avloppet ser ut att fortfarande fungera bra kan det behöva kompletteras med ytterligare rening av fosfor. Om avloppet är placerat inom 100 meter från övergödda sjöar som Bolmen, Vidöstern och Ryssbysjön eller inom 50 meter från övriga sjöar och vattendrag kan det innebära att det råder hög skyddsnivå på platsen. Är du osäker på om din avloppsanläggning är placerad inom ett område där det råder hög skyddsnivå får du gärna höra av dig till oss. Du kan läsa mer om hög skyddsnivå på www.avloppsguiden.se.

Hur ser en avloppsanläggning ut?

Nedan finns en skiss av hur en avloppsanläggning vanligtvis ser ut. Bild 1 är en genomskärning av anläggningen och bild 2 visar anläggningen uppifrån. 3-kb står för trekammarbrunn och är slamavskiljaren. Om du har en pumpbrunn finns den oftast mellan trekammarbrunnen och fördelningsbrunnen.

Bild 1.

imageyfim.png

Bild 2.

imagehkdh.png

Avloppets delar och kontrollpunkter för att bedöma om ditt avlopp uppfyller dagens krav

Nedan beskriver vi kortfattat avloppsanläggningens olika delar och det viktigaste som vi kollar på när vi inspekterar ditt avlopp. Genom att titta på ditt avlopp och läsa igenom kontrollpunkterna kan du få en uppfattning om din avloppsanläggning fungerar som den ska och om den klarar dagens krav på rening av avloppsvatten.

Slamavskiljare

Här samlas det fasta avfallet. Antingen sjunker det till botten eller lägger sig som flytslam överst i brunnen. En slamavskiljare för WC, bad- disk- och tvättvatten ska ha minst tre kammare.

På utloppet i sista kammaren ska ett T-rör sitta, se gul ring. Detta går att montera i en befintlig slamavskiljare om det saknas. I äldre brunnar sitter ibland en betongskärm, om den är hel fyller den samma funktion.

Kontrollpunkter

 • Slammet samlas i den första (största) kammaren.
 • Det finns inget eller lite slam i sista kammaren (vid utloppet).
 • T-röret är helt, se gul ring.
 • Mellanväggarna i slamavskiljaren är hela.
 • Vattennivån i brunnen står i underkant av utloppet. En vattennivå som står långt under utloppet tyder på en läckande brunn som måste tätas eller bytas. Om vattnet står ovanför utloppet har troligen den efterföljande reningen, infiltrationen, täppts igen och behöver bytas. Detta är tillståndspliktigt och räknas som en ny avloppsanläggning.

Namnlös2.png

Pumpbrunn

Finns oftast till avlopp där det saknas självfall/naturlig lutning för avloppsvattnet.

Kontrollpunkter

 • Pumpbrunnen bör ha ett fungerande larm som varnar vid driftstopp. Alternativt bör det finnas en rutin där fastighetsägaren regelbundet kontrollerar funktionen manuellt.

Fördelningsbrunn

Fördelar ut avloppsvattnet till flera spridarledningar i en infiltrationsbädd.

Kontrollpunkter

 • Vattennivån i fördelningsbrunnen står i underkant av utloppsrören. Om vattennivån i fördelningsbrunnen är lägre än utloppsrören läcker troligen fördelningsbrunnen och behöver tätas eller bytas. Om vattennivån ligger ovanför utloppsrören har den efterföljande reningen troligtvis täppts igen och måste bytas. Detta är tillståndspliktigt och räknas som en ny anläggning.

Namnlös3.png

Ibland måste man gräva fram sin fördelningsbrunn om den inte varit öppnad på mycket länge. Brunnen nedan låg under gräsmattan 10 meter från ytterdörren.

image4atf.png

Infiltration/ Markbädd/ Biomoduler

Kontrollpunkter

 • Nässlor på infiltrationen är inte bra. Det tyder på näringsläckage från infiltrationen och indikerar att reningen inte fungerar.
 • Marken är inte vattensjuk. Från infiltrationsledningarna ner till grundvattnet ska avståndet vara minst 1 m.
 • Infiltrationen är tillräckligt stor. En infiltration som betjänar ett hushåll bör ha en yta på minst 30 m², det vill säga 3 spridarledningar på 10 m eller 2 spridarledningar på 15 m eller liknande. Om fördelningsbrunnen har två utlopp men bara ett luftningsrör finns det troligtvis en sammankoppling under marken.

Luftningsrör

Luftningsrör behövs för att den biologiska reningen ska fungera.

Kontrollpunkter

 • Det ska inte lukta skarpt av avlopp från rören.
 • När du tar av huven/locket och tittar ner ska det inte stå vatten eller finnas slam i luftningsrören. Detta kan kontrolleras genom att föra ner en mätsticka/pinne i rören.

image4ohmk.pngimagekvlhx.png

Kontakt

Kommentera