titelbild

Budget

Kommunens budgetarbete påbörjas under mars/april för nästkommande år. Då träffas förvaltningschefer, ekonomer, kommunstyrelse och presidier i nämnder och styrelser för att gå igenom budgetförutsättningar för kommunen som helhet och för respektive förvaltning.

Budgetberedning

Budgetberedningen, som består av samma personer som kommunstyrelsens arbetsutskott, fastställer en beloppsram för investeringar per nämnd och förvaltning för 5 år framåt. Nämnder och förvaltningar får sedan lägga fram förslag till investeringsbudget som håller sig inom fastställda ramar.

Budgetberedningen föreslår också en driftbudget per nämnd och förvaltning, vilket fastställs i juni i kommunfullmäktige. Vid budgetbeslutet tas hänsyn till lagändringar, befolkningsförändringar, inflation och politiska prioriteringar.

Detaljbudget

Nämnder och förvaltningar jobbar sedan med att lämna en detaljerad budget som håller sig inom tilldelad budget. Nämndernas beslutade budgetar redovisas som en information i kommunfullmäktige i december. Budgeten ska även innehålla en verksamhetsplan, där nämnder och förvaltningar kopplar verksamhetens mål till de resurser verksamheten har fått sig tilldelade.

Varje förvaltning och nämnd kan sedan disponera om medel mellan olika verksamheter under budgetåret.

Budgetuppföljning/ delårsbokslut

Varje nämnd ansvarar för att verksamhetens mål, omfattning, kvalitet och ekonomiska resultat följs upp regelbundet. Nämnderna ansvarar för att budgeten inte överskrids och att regelbundna budget- och verksamhetsuppföljningar genomförs.

Uppföljning per nämnd ska göras efter mars, juni och september månad. Uppföljningarna sammanställs av ekonomiavdelningen och rapporteras till kommunstyrelsen. Uppföljningarna innehåller förutom nämndernas driftprognoser även prognos för investeringsverksamheten, där såväl utfall redovisas på projektnivå. Dessutom redovisas kommunens likviditet och kapitalförvaltning. Väsentliga avvikelser kommenteras och analyseras.

Delårsbokslut görs efter juni månads utfall och fastställs av kommunfullmäktige. Det innehåller resultat- och balansräkning för aktuell period. Uppställning och redovisningsprinciper ska i stora drag vara desamma som i kommunens årsredovisning.

Kommentera