titelbild

Avfall vid rivning och byggnation

Vid rivning, renovering och byggnation uppstår avfall som du är skyldig att ta hand om på ett hälso- och miljöriktigt sätt. Fastighetsägaren eller byggherren är ansvarig för att skaffa sig kunskap om byggnaden för att veta vilket avfall som finns på fastigheten, vilket avfall som uppkommer och hur avfallet ska hanteras.

Om du bygger, bygger om eller river i yrkesmässig verksamhet gäller delvis andra regler för avfallshanteringen.

Rivning kräver anmälan eller rivningslov hos miljö- och byggförvaltningen. En rivningsplan ska göras inför varje rivning. I planen ska framgå vad som ska rivas och hur rivningsmaterialet kommer att tas om hand. Planen ska innehålla information om vilka avfallsslag som väntas uppkomma, uppskattade mängder, transportör och mottagare av avfallet. En rivning bör föregås av en noggrann materialinventering.

Hantering av avfall

För att uppfylla kraven i plan- och bygglagen och miljöbalken ska alla som bygger och river sortera avfallet. I första hand bör du återanvända så mycket det går. I andra hand bör avfallet återvinnas. Om inte det är möjligt får avfallet gå till förbränning och i sista hand till deponi. Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra eller med andra slag av avfall eller ämnen.

För privatpersoner är det kostnadsfritt att lämna sorterat rivningsavfall till Bredemad. Det är förbjudet att elda upp sitt avfall eller gräva ned det.

Sveriges Byggindustrier informerar om sortering och hantering av bygg- och rivningsavfall.

Specialbestämmelser om vissa typer av rivningsavfall

Eternit och asbest

Eternitplattor användes förr vid byggnation av bland annat tak och väggar samt i vissa fall som värmeisolering. Eternit består av asbest som vid dammning och inandning kan leda till skador på lungorna. Det är därför viktigt att hantera det på rätt sätt vid rivning, paketering och transport.

Vid yrkesmässig hantering av asbest krävs tillstånd från arbetsmiljöverket.

Tryckimpregnerat virke och kreosot

Träskyddsbehandlat virke kan innehålla giftiga ämnen som kreosot, arsenik, koppar och krom. Om du tänker bygga eller anlägga något i trädgården bör du välja mindre farliga alternativ för att skydda dig själv och miljön. Det är förbjudet att använda trämaterial behandlat med kreosot inuti byggnader, på lekplatser, i leksaker, vid tillverkning av trädgårdsmöbler och i trädgårdar, parker och anläggningar för friluftsliv där det finns risk för att det kreosotbehandlade materialet ofta kommer i kontakt med huden hos människor. Är virket kreosotimpregnerat före den 31 december 2002 får det inte återanvändas över huvud taget.

Läs mer hos Kemikalieinspektionen.

Röt- och svampskadat trävirke som är angripet av ohyra

Röt- och svampskadat trävirke och material som är angripet av ohyra får pågrund av spridningsriskerna inte rivas eller tas om hand utan särskilda skyddsåtgärder. Kontakta miljö- och byggförvaltningen för vägledning över tillvägagångssätt.

Oljecisterner

Cisterner som tas bort i samband med rivning ska först tömmas och rengöras av ackrediterad firma. Intyg på rengöring och borttagande ska sändas till miljö- och byggnämnden. Blankett för detta hittar du längre ner på sidan. Äldre cisterner kan innehålla kvicksilverkomponenter i t.ex. nivåmätare. Dessa komponenter räknas som farligt avfall och kan lämnas till Bredemad. Om cisternen inte avlägsnas ur marken ska den efter rengöring fyllas med sand för att undvika sättningsskador.

Kommentera