Adresser och namnsättning

En adress är ett standardiserat sätt att ange en plats och varje adress är unik. Att adresser är korrekta är viktigt för exempelvis räddningstjänst, polis och ambulans, men även för att personer ska kunna folkbokföra sig hos Skatteverket. Ljungby kommun ansvarar för adressättning både i tätort och på landsbygden.

I samband med att nya bostads-, handels- och industriområden tas fram behövs nya gatunamn. Ljungby kommun tar fram och fastställer nya gatunamn.

De adresser som vi fastställer kallas för belägenhetsadresser. Inom tätort består adressen av gatunamn och ett adressnummer medan adresser på landsbygden består av bynamn och adressnummer eller ett gårdsnamn och adressnummer. Postnummer och postort beslutas av Postnord.

God ortnamnssed vid namnsättning

Vid namnsättning av gator och andra platser följer vi god ortnamnssed som är framtagen av Lantmäteriet och Ortnamnsrådet och som regleras i kulturmiljölagen. God ortnamnssed betyder bland annat att namnet måste vara lätt att uttala, stava och uppfatta. Namnet ska också gärna knyta an till platsens och områdets historia och funktion.   

För att byta namn på exempelvis en gård måste särskilda skäl finnas. Det nya namnet måste följa god ortnamnsed. 

Lantmäteriets fastighetsregister

Vi ansvarar för att lägga in nya adresser och uppdaterar befintliga i fastighetsregistret som Lantmäteriet förvaltar. 

Har du frågor om din adress?

Har du frågor om din befintliga adress, behöver en ny adress eller undrar om förutsättningarna att byta namn på din gård är du välkommen att kontakta exploateringsavdelningen.

Kontakt

Kommentera