Förorenade områden

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnad där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av människor.

Miljö- och byggförvaltningen har tillsammans med Länsstyrelsen tillsyn över förorenade områden. På Kronobergs läns så kallade 30-lista finns de förorenade områden som Länsstyrelsen anser utgör störst risk i länet.

Ansvar för sanering

Miljöbalken innehåller regler när det gäller förorenade områden. Om sanering krävs är huvudprincipen att den som förorenat ska betala återställandekostnaderna.

Den som bidragit till föroreningar genom att ha bedrivit verksamhet eller utfört åtgärd efter den 30 juni 1969 har ett ansvar för de åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada och olägenhet för människors hälsa och miljön. Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och vid förvärvet känt till föroreningarna eller borde ha upptäckt dem, efterbehandlingsansvarig i skälig omfattning. Om flera verksamhetsutövare är ansvariga ska kostnaderna fördelas solidariskt.

Upplysningsskyldighet vid upptäckt av förorening

Den som brukar eller äger en fastighet och upptäcker en förorening som kan medföra skada eller olägenheter för miljö eller hälsa är skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten, det vill säga miljö- och byggförvaltningen eller länsstyrelsen.

Anmälningsplikt innan efterbehandling

Innan efterbehandlingsåtgärd vidtas ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden.

Blankett för anmälan om efterbehandling av förorenat område hittar du nedan.

Mer information får du på naturvårdsverkets och länsstyrelsens webbplatser.

 

Kontakt

Kommentera