titelbild

Vattenskyddsområde

För att både vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten behöver vi skydda våra vattentäkter från föroreningar. Ett sätt att skydda vattnet är att inrätta vattenskyddsområden.

Vattenskyddsområden finns till för att skydda både grundvatten och ytvatten. I Ljungby kommun har vi två vattenskyddsområden, Bergaåsen samt de södra delarna av sjön Bolmen.

Bergaåsens vattenskyddsområde

Bergaåsen är den ås som delvis förser Ljungby kommun med dricksvatten. Men Bergaåsen är även dricksvattentäkt för Växjö, Alvesta och andra orter i Småland. Grundvattnet i Ljungby kommun är mjukt vilket bland annat innebär att du inte behöver dosera så mycket disk- och tvättmedel.  

Vattenskyddsområde Bolmen

Bolmen är Skånes viktigaste vattentäkt och en ytterst värdefull sjö även för rekreation, fiske, bad, turism, friluftsliv, djur och natur. För att skydda den goda vattenkvaliteten har södra Bolmen förklarats som vattenskyddsområde. Alla som befinner sig inom skyddsområdet måste ta hänsyn till skyddet av vattentäkten och undvika sådant som kan leda till att Bolmen förorenas.

Området som avgränsas i kartan visar vattenskyddsområdet för Bolmen. Karta vattenskyddsområde Bolmen. 

Regler för vattenskyddsområde

Inom ett vattenskyddsområde finns särskilda regler för bland annat:

  • hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter
  • jordbruk och trädgårdsbruk
  • skogsbruk
  • avloppsvatten och avfall
  • grävning och täktverksamhet
  • energianläggningar och enskilda grundvattentäkter
  • fordonstvätt och bilvård

Ansök om dispens

Kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns. Blankett för ansökan hittar du nedan under Dokument.

Vid olycka

Om det inträffar en olycka som hotar vattentäkten ska det medelbart anmälas till SOS-alarm (telefonnummer 112).

Kontakt

Kommentera