Bostadsanpassningsbidrag

För att ge dig med funktionsnedsättning ökade möjligheter till ett självständigt liv i det egna boendet kan kommunen lämna bidrag till anpassning av bostaden. Rätten till bidrag regleras i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Du kan ansöka om bidrag genom att fylla i en pappersblankett eller ansöka via e-tjänst här på webbplatsen.

E-tjänst för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Vill du hellre använda en blankett för att ansöka om bostadsanpassningsbidrag hittar du denna längre ner på sidan under Dokument. 

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om att få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa din bostad oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt. Du ska bo permanent i din bostad. Du behöver dock inte vara folkbokförd i bostaden men du måste bo största delen i den, det vill säga det som kallas stadigvarande boende där du har din huvudsakliga dygnsvila. Bor du växelvis på flera adresser kan du få bidrag för att anpassa båda bostäderna. En förutsättning är dock att ditt dubbla boende är regelbundet och långvarigt.

Ägare av ett flerbostadshus får överta rätten till bostadsanpassningsbidrag som har beviljats för anpassningsåtgärder i anslutning till en lägenhet som innehas med hyres- eller bostadsrätt, om du som söker bidraget och ägaren är överens om det. Fastighetsägaren åtar sig då att utföra de åtgärder som bidraget avser. Exempel på sådana åtgärder kan vara en ramp eller en dörrautomatik vid en huvudentré.

Förutsättningar för bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till din bostad. Ditt behov av en anpassning ska vara bestående eller långvarigt, tillfälliga funktionsnedsättningar ger inte rätt till bidrag. Anpassningarna ska främst tillgodose grundläggande funktioner så som exempelvis sömn, matlagning, hygien, social samvaro och att kunna ta sig in och ut från din bostad. Exempel på anpassningar kan vara att bredda dörrar, ta bort trösklar, montera stödhandtag, ersätta ett badkar med en dusch eller sätta en ramp/hiss vid din entrétrappa.

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för dig som har en funktionsnedsättning. Om behovet kan tillgodoses på ett enklare sätt genom exempelvis ommöblering, omdisponering av befintliga utrymmen, rehabilitering eller genom hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) lämnas inget bidrag.

Begränsningar i bidraget

Bidrag lämnas inte:

- För lösa inventarier som exempelvis en tvättmaskin eller andra vitvaror

- Till fritidshus

- Till bostäder som beviljats enligt socialtjänstlagen eller LSS

- För byggnadstekniska brister

- För eftersatt underhåll

- Om avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner finns

- Om avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga finns.

Byte av bostad

Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Bygga nytt

Om du bygger ett nytt hus lämnas bidrag endast till sådan anordning eller inredning som normalt bara används eller förekommer i sådana hus på grund av att en boende har en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss.

Att bifoga till din ansökan

Intyg

Till din ansökan ska du skicka med intyg från medicinskt sakkunnig. Det kan exempelvis vara en arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller en läkare som skriver intyget. Intyget ska styrka dina funktions- och aktivitetsnedsättningar samt beskriva vilka svårigheter det för med sig i din bostad.

Offert

Till din ansökan ska du också skicka med en offert eller kostnadsberäkning från det företag som du vill anlita. Det är viktigt att företaget är registrerat för moms och F-skatt samt att det tydligt framgår av offerten vilka åtgärder den gäller och vad dessa kostar. Du kan få bidrag för standardmaterial och den lösning som enklast tillgodoser behovet. Du kan välja ett dyrare material eller utförande men det innebär att bidraget inte kommer att täcka hela kostnaden och att du själv får stå för mellanskillnaden. Rotavdrag kan inte kombineras med bostadsanpassningsbidrag för den delen som bidraget omfattar.

Medgivande

Bor du i en hyresrätt eller bostadsrätt behöver din fastighetsägare eller styrelsen i din bostadsrättsförening godkänna en anpassning. Om någon förutom du står på hyreskontraktet eller är delägare i bostadsrätten kallas de för nyttjanderättshavare. De behöver också godkänna en anpassning. Det ska också framgå av medgivandet att du eller annan nyttjanderättshavare inte behöver återställa anpassningen om behovet av den upphör. Ett skriftligt godkännande är en förutsättning för att bidrag ska kunna beviljas. Enligt hyreslagen och bostadsrättslagen kan du bli skadeståndsskyldig för förändringar du gjort utan fastighetsägarens medgivande.

Vad händer sedan?

Utredning och beslut

Kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag kontaktar dig när de tagit emot din ansökan. De talar om ifall du behöver komplettera din ansökan med fler uppgifter och oftast gör de ett hembesök. Handläggarens uppgift är sedan att värdera intygens styrka samt att utifrån lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag bedöma din rätt till bidrag. Hur lång tid det tar innan du får ditt skriftliga beslut varierar beroende på ärendets omfattning.

Beställning av arbetet

När du har fått ditt beslut så beställer du själv arbetet av den hantverkare som du vill ska utföra anpassningen. Företaget ska vara registrerat för moms och F-skatt. Det är viktigt att veta att det är du som fått bidraget som ingår avtal med den som ska göra anpassningen och konsumentköplagen gäller mellan dig som beställare och företaget. Observera att beställda arbeten utöver vad som ingår i beslutet bekostas av dig.

Om du vill göra arbetet själv

Om du vill göra arbetet själv kan du enbart få bidrag för materialet och inte tiden du lägger ner. Arbetet ska utföras på vad som kallas ett fackmannamässigt sätt och du ansvarar själv för att byggregler och regler för tillgänglighet följs. Bidrag för material vid eget utfört arbete betalas främst ut för mindre omfattande anpassningar. Kontakta gärna en handläggare för dialog innan du påbörjar arbetet.

Utbetalning

När anpassningen är klar ska hantverkaren ställa fakturan i ditt namn och skicka den till din hemadress. Du skickar sedan en kopia på fakturan (eller kvitton för material vid eget utfört arbete av enklare slag) tillsammans med uppgifter om din bank och ditt kontonummer till handläggaren. Handläggaren följer upp anpassningen innan bidraget betalas ut till ditt konto. Därefter betalar du själv din faktura.

Bidrag i efterhand

Det går att ansökan om bidrag för en anpassning som redan är gjord men rekommendationen är ändå att du kontaktar en handläggare innan du påbörjar en anpassning. Det kan vara svårt att fastställa rätten till bidrag om handläggaren inte kan se hur bostaden såg ut innan anpassningen gjordes. Det kan också vara svårt för den som ska skriva intyget att bedöma dina förmågor utifrån hur bostaden tidigare såg ut.

Om en anpassning behöver repareras

Du kan ansökan om bidrag för reparation och service av anpassningsåtgärder som du tidigare genomfört med hjälp av bostadsanpassningsbidrag. Åtgärderna ska vara av tekniskt slag. Exempelvis reparation av en hiss eller dörröppnare.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om bostadsanpassningsbidrag på www.boverket.se/sv/babhandboken

Har du frågor kan du också ringa till en handläggare här på kommunen på

telefon 0372-78 98 83.

Telefontid vardagar kl. 10.00-11.00. Övrig tid är det telefonsvarare där du kan lämna ett meddelande.

 

Kontakt

    Handläggare bostadsanpassningsbidrag

  • Pernilla Svensson
  • Tel. 0372-78 98 83

    Handläggare bostadsanpassningsbidrag

  • Ester Andersson
  • Tel. 0372-78 98 83

Kommentera