titelbild

Visselblåsarfunktion

Vi strävar efter att driva Ljungby kommun på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning har vi inrättat en visselblåsarfunktion. Alla anmälningar tas emot och hanteras av en extern aktör.

Vår förhoppning är att alla anställda i Ljungby kommun upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och att medborgare med förtroende vänder sig till kommunens tjänstepersoner om frågor uppstår.

Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt så är det möjligt via visselblåsarfunktionen. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand vänder man sig som anställd till sin närmaste chef och som medborgare till den verksamhet det berör.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas om du misstänker allvarliga oegentligheter. Exempelvis muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelse från interna riktlinje och regler i tjänsten.

Att göra en anmälan

För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats (se länk nedan) eller ringer 0771-77 99 77. Du kan också begära ett fysiskt möte. När en anmälan registrerats behandlas den först hos en oberoende partner som sedan kontaktar en utsedd kontaktperson hos Ljungby kommun. Om den utsedda kontaktpersonen är föremål för anmälan kommer en annan person att informeras. Det är alltid Ljungby kommun som slutligen bedömer anmälan och avgör vilka åtgärder som ska vidtas. Det finns rutiner som säkerställer att det inte förekommer intressekonflikter i utredningsgruppen.

OBS! För att skydda din identitet, rekommenderar vi dig att:

1. Använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar. Ljungby kommun får inte och kommer inte att eftersöka vem som gjort en anmälan.

2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.

https://wb.2secure.se/wbui/

3. Vid registrering av en ny anmälan på ovan webbadress ska du uppge den unika koden ljk672 för att identifiera att det är för Ljungby kommun anmälan görs. På webbsidan ombeds du besvara ett antal frågor om det som anmälan rör. Du kan vara anonym och tilldelas ett unikt ärendenummer och ett lösenord som måste sparas för att aktivt kunna logga in på webbsidan och följa anmälan och kommunicera med handläggaren.

Tänk på att det enbart är personer med direkt anknytning till Ljungby kommuns verksamheter som omfattas av skyddet i visselblåsarlagstiftningen (Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden).

Skyddet gäller även efter att personen har lämnat verksamheten. Däremot gäller skyddet inte personer som rapporterar i egenskap av elev, patient eller invånare i allmänhet. Visselblåsarlagen gäller parallellet med exempelvis meddelarfriheten och yttrandefriheten.

 

Kommentera