titelbild

Genomförda medborgarinitiativ och medborgarförslag

Fram till våren 2020 hette medborgarinitiativen medborgarförslag.

Här kan du se exempel på några av de medborgarinitiativ och medborgarförslag som är genomförda. 

Flagga på de nationella minoriteternas nationaldagar

Kommunfullmäktige beslutade i september 2021 att bifalla ett medborgarförslag om att flagga på nationella minoriters nationaldagar. En policy för flaggning i Ljungby kommun har fastställts där bland annat de nationella minoriteternas nationaldagar inkluderats. 

Låsbart cykelställ vid Kånna busshållplats

Tekniska nämnden beslutade i juni 2020 att bifalla ett medborgarförslag om att placera ett låsbart cykelställ vid Kånna busshållplats. Enligt förslagsställaren har det förekommit att cyklar både stjäls och slängs i ån. Trafikverket och tekniska förvaltningen samarbetar i ett ombyggnadsprojekt i Kånna och kommer att sätta upp ett cykelställ på den föreslagna platsen under 2020.

Skatepark

Det första medborgarförslaget om att Ljungby kommun bör anlägga en skatepark lämnades in som ett e-förslag år 2014, med över 30 signaturer. Därefter har ytterligare två liknande förslag lämnats in. Sommaren 2020 invigdes en skatepark utanför Ljungby Arena och den besöks flitigt varje dag.

Hundrastgård 

Flera personer har under de senaste åren föreslagit att kommunen anlägger en hundrastgård i Ljungby, så att hundägare kan släppa sina hundar att springa fritt och leka medvarandra. Våren 2020 invigdes en hundrastgård vid kolonilotterna, som har varit mycket populär att besöka.

Lek- och aktivitetsplats

Hösten 2018 invigdes en lek- och aktivitetspark i Brunnsparken i Ljungby. Lekparken är en central mötesplats för lek, aktivitet och umgänge. Där finns klätterställningar, motorikbana, utegym, lusthus, grillplatser och sittgrupper. Idén kommer från flera medborgare som skrev ett medborgarförslag.

Utegym i Kronoskogen

I februari 2014 inkom ett medborgarförslag om ett anlägga ett utegym i Kronoskogen. Kultur- och fritidsnämnden biföll förslaget. Den beslutade att 4-7 maskiner i naturliga material skulle installeras. i juni 2015 invigdes utegymet som ligger i anslutning till elljusspåren.

Båtbryggan i Piksborg

En medborgare tyckte att bryggan i Piksborg var sned och för kort och föreslog därför att bryggan skulle rättas till och förlängas. Kommunstyrelsen höll med och gav tekniska förvaltningen uppdraget att genomföra förslaget. En helt ny brygga sattes ut under våren 2015.

Staket vid Hamnedaskolans fotbollsplan

En kommuninvånare föreslog i maj 2014 att ett staket skulle sättas upp vid Hamnedaskolans fotbollsplan eftersom kortsidan vetter mot en väg där många, ibland även tunga, fordon kör. Kommunstyrelsen tackade för förslaget och i december samma år sattes staketet upp.

Webb-TV från fullmäktige

Den 25 augusti 2014 sänds för första gången fullmäktiges sammanträden via webbTV,  tack vare ett medborgarförslag som lämnades in i mars 2013. Nu kan medborgarna, var de än befinner sig, följa det högst beslutande organet i sin kommun, få besked om vilka beslut de fattar direkt och följa de politiska inläggen i debatterna.

Undersökt behov av nattis

Barn- och utbildningsförvaltningen har under hösten 2013 undersökt behovet av plats på förskola/fritidshem utanför de ordinarie öppettiderna kl 6-19, sedan en medborgare föreslagit att kommunen ska undersöka behovet av att starta "nattis" på prov. I november redovisade förvaltningen resultatet för barn- och utbildningsnämnden som beslutade att inte anordna förskola eller fritidshem på andra tider än dagens öppettider eftersom så få familjer hade uttryckt ett behov av det.  

Cykelväg mellan Ljungby och Lagan

Många medborgare har under de senaste åren via medborgarförslag framfört önskemål om att kommunen anlägger en cykelväg mellan Ljungby och Lagan, och även till Vittaryd och kommungränsen till Värnamo. Cykelvägen mellan Ljungby och Lagan är belagd och arbetet pågår med att säkra övergångar över 25:an och Ringvägen.

Träningspark för äldre

Satsa på pensionärernas hälsa, uppmanar en medborgare år 2009 och föreslår att kommunen anlägger en träningspark med redskap som är utformade efter äldre människors behov. Både socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden ställde sig positiva till förslaget och kommunstyrelsen beslutade den 8 november 2011 att  lämna medborgarförslaget till ledningsgruppen för projekt Åsikten för att om möjligt anlägga en träningspark för äldre personer inom projektet.

Hösten 2013 anlades en träningspark utomhus, alldeles intill äldreboendet Åsikten, som nu är öppet för alla att använda. Tack vare ett medborgarförslag.

Nyttoparkeringstillstånd

År 2012 lämnade en medborgare in förslaget att kommunen inrättar så kallade nyttoparkeringstillstånd. På så vis behöver inte företagare, främst hantverkare, ansöka om tillstånd varje gång de behöver stå på en parkeringsplats längre tid än anvisat.

Den 5 mars 2013 beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på utformning av nyttoparkeringstillstånd med tillhörande regelverk. Tekniska förvaltningens förslag till regelverk antogs av tekniska utskottet den 17 september 2013. Taxan för tillståndet fastställdes av kommunfullmäktige den 22 oktober 2013.

Läs mer om nyttoparkeringstillstånd

Vera Sandberg får gata uppkallad efter sig

År 2011 lämnade en medborgare in förslaget att uppkalla Söderleden eller Söderbron efter Vera Sandberg som föddes år 1895 på Hångers Gård i Ljungby. Vera Sandberg blev den första kvinnliga studenten på Chalmers Tekniska högskola 1914 och den första kvinnliga ingenjören i Sverige 1917.

Miljö- och byggnämnden ansåg inte att det fanns anledning att byta namn på vägen eller bron, men har nu beslutat att namnge en annan gata efter Vera Sandberg. Vera Sandbergs gata ansluter från Helsingborgsvägen till kvarteret Fabriken.

Fairtrade City

Flera medborgare lämnade i juni 2011 in medborgarförslag där de uppmanade kommunen att  arbeta för att bli en diplomerad Fairtrade City. I november samma år beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att sätta igång det arbetet. En grupp med representanter från kommunens förtroendevalda och tjänstemän, samt föreningsaktiva påbörjade arbetet.

Den 23 april 2013 diplomerades Ljungby till en fairtrade city under fullmäktiges sammanträde. Både medborgarna och arbetsgruppen deltog vid diplomeringen. 

Diplomeringen är startskottet på ett långsiktigt arbete med att öka andelen fairtradeprodukter både inom organisationen Ljungby kommun och i butiker och caféer i Ljungby.

Tillagningskök i Hamneda skola

Den 13 mars 2013 invigdes tillagningsköket på Hamneda skola efter att ha renoverats under hösten och vintern. Det var en medborgare som  i oktober 2011 föreslog att Hamneda skola skulle få fortsätta att tillaga sin egen mat precis som de gjort medan köket på Kungshögsskolan renoverades.

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2012 att köket i Hamneda skulle bli ett tillagningskök där maten till Hamneda förskola och skola skulle tillagas med start 2013.

Överkörbar rondell på Gästgivargatan

Under 2011 lämnades medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder på Gästgivaregatan i Ljungby, främst där gatan korsas av Hovdingegatan och Herkulesgatan. Kommunstyrelsen beslutade att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över problemet och i juli 2013 färdigställdes de så kallade linserna som dämpar hastigheten på Gästgivargatan.

Hiss till Godsmagasinet

En medborgare föreslog i maj 2011 att godsmagasinet i Ljungby skulle utrustas med en ramp eller hiss för att göras tillgänglig för alla. Senare samma år beslutade kommunstyrelsen att förslaget skulle genomföras.

Asfalterad parkeringsplats vid Myrebo

Ett av de första medborgarförslagen som lämnades in handlade om att asfaltera och sätta upp belysning vid pendlarparkeringen i Myrebo. Kommunstyrelsen kunde i januari 2010 konstatera att förslaget redna hade genomförts under hösten.

Kommentera