Jämställdhet

Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati. En jämställd kommun innebär att samtliga kvinnor och män, kommuninvånare som anställda, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Detta innebär att kvinnor och män inte alltid måste behandlas exakt lika, utan att konsekvenserna av behandlingen ska bli lika.

Kommunen som arbetsgivare

Ljungby kommun har en positiv grundinställning till att föräldrarna delar på föräldraledigheten.

Alla tillsvidareanställda ges möjlighet att arbeta önskad tjänstgöringsgrad utifrån individens önskemål och verksamhetens behov.

Medarbetare har rätt till tjänstledighet för vård av barn tills det barnet fyller tre år (enligt lag 18 mån). Förkortad arbetstid ner till 75 % av heltid beviljas för vård av barn tills det barnet fyller 12 år eller slutar femte skolåret (enligt lag 8 år). Mötes- och arbetstider anpassas så långt som möjligt för att underlätta för föräldrar som exempelvis lämnar och hämtar sina barn på förskola.

Vid anställning

Vi arbetar för att på sikt försöka påverka könsobalansen inom vissa yrkesgrupper. Därför tillämpar vi en positiv särbehandling om kompetensen mellan de sökande är likvärdig och det råder könsobalans på den befattning som ska tillsättas.

Jämställd lön bland våra anställda

Vi arbetar aktivt för en jämställd lönesättning genom att göra regelbundna lönekartläggningar. Vid kartläggningarna har vi inte funnit några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Jämställdhet vid politiska beslut

Då politiska beslut ska fattas beskrivs ärendena i en så kallad tjänsteskrivelse. Till tjänsteskrivelsen finns alltid en checklista där en bedömning har gjorts av beslutet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Kommentera