titelbild

Ansökan om hemtjänst

Ansökan om hemtjänst gör du antingen genom att ta kontakt med en biståndshandläggare eller via e-tjänst;

Ansökan om bistånd: Hemtjänst, särskilt boende, avlösning och övriga insatser (till e-tjänst) 

Vill du hellre använda blankett hittar du den längre ner på sidan. 

Du och biståndshandläggaren kommer sedan att boka tid och plats för ett möte. Om du vill kan maka, make eller annan närstående vara med under mötet. Har du svårt att förstå svenska finns det möjlighet att be kommunen anlita en tolk.

Biståndshandläggaren vill under mötet veta varför du ansöker om hemtjänst, vad du kan klara av själv och hur gemenskapen med andra ser ut.

Efter mötet beslutar biståndshandläggaren om du är berättigad till hemtjänst och vilket stöd du kan få. Beslutet meddelas skriftligt och om du har beviljats hemtjänst kontaktas du av hemtjänsten. Handläggningstiden ska inte vara längre än sex veckor.

Tillsammans med hemtjänstpersonalen upprättar ni en genomförandeplan som beskriver hur du vill att ditt stöd ska utformas. Du kan förvänta dig att hjälpen påbörjas inom 14 dagar från det att du har fått ditt beslut.

Om du är över 80 år

Är du över 80 år och skriven i kommunen kan du få hjälp med städning och tvätt utan att en individuell bedömning genomförs. Ansökan gör du antingen genom att ta kontakt med en handläggare eller skriftligt på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Stöd, hjälp och omsorg.

Överklagan

Om du inte är nöjd med ditt beslut om hemtjänst eller den hjälp som du har beviljats har du tre veckor på dig att överklaga till förvaltningsrätten. Via biståndshandläggaren kan du få hjälp att skriva en överklagan.

Överklagande

Du kan lämna ditt överklagande i kommunhusets reception på Olofsgatan 9 i Ljungby eller skicka det till:

Ljungby kommun
341 83 Ljungby

Överklagande av myndighetsbeslut

I ärenden som rör dig personligen (till exempel bygglov eller ekonomiskt bistånd) kan du överklaga det beslut som kommunen har fattat.

För att överklaga lämnar du in en skrivelse till kommunen där du uppger

  • vilket beslut du vill överklaga,
  • varför du anser att beslutet är oriktigt och
  • vilken ändring du vill ha.

Till skrivelsen kan du bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning. Du måste uppge namn, adress, telefonnummer och personnummer.

Ett överklagande ska vara inlämnat till kommunen senast tre veckor efter det att du har tagit del av det skriftliga beslutet. När överklagandet har kommit in till kommunen kontrolleras att överklagandet har kommit in i rätt tid.

Om kommunen anser att beslutet är felaktigt kan beslutet ändras. I annat fall skickas ärendet vidare till förvaltningsrätten.

Överklagande av övriga beslut

Beslut som har fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd kan överklagas av de som bor i kommunen. Det gör man genom att begära att förvaltningsrätten prövar om beslutet är lagligt. Det kallas laglighetsprövning eller kommunbesvär.

Enligt kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas

  • om beslutet inte har tillkommit i laga ordning,
  • om ärendet inte ligger inom kommunens ansvarsområde,
  • om nämnden, kommunstyrelsen eller fullmäktige har överskridit sina befogenheter, eller
  • om beslutet strider mot någon lag.

Ett sådant överklagande ska lämnas till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att protokollet har satts upp på kommunens anslagstavla. Ett överklagande kan också lämnas in till kommunen som då skickar överklagandet till förvaltningsrätten innan överklagningstiden går ut.

Förvaltningsrätten i Växjö
Postadress:
Box 42
351 03 Växjö
E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se

Kontakt

Kommentera