Industri- och annat verksamhetsbuller

Ljud som vi känner oss störda av kan kallas buller. Buller påverkar hälsan negativt och många människor känner sig störda i olika omfattning.

Vägledning om buller från industrier och andra verksamheter och installationer kan du läsa om på Naturvårdsverkets vägledning om industribuller. Där kan du också få mer information om buller från till exempel byggarbetsplatser, motorbanor och vägar.

Vägledningen om industribuller används för att begränsa buller vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler och friluftsområden.

Om nivåer för buller tagits med i planbeskrivning i detaljplan eller i bygglov för ny bostadsbebyggelse blir de bullernivåerna de som gäller även i tillsynen.

Riktvärden

  • Dag, klockan 06-18, 50 dB(A) ekvivalentnivå
  • Kväll, klockan 18-22 samt lör-, sön- och helgdag klockan 06-18, 45 dB(A) ekvivalentnivå
  • Natt, klockan 22-06, 40 dB(A) ekvivalentnivå.

Buller mer än 55 dB(A) bör inte förekomma mer än vid enstaka tillfällen.

Vid bedömning av krav vid buller tas hänsyn till vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt.

Kommentera