titelbild

Anpassade gymnasieskolan - Nationella program

Anpassade gymnasieskolan ska kunna möta varje elevs förutsättningar och behov. Anpassade gymnasieskolaskan ger förutsättningar för ökad samhällsgemenskap och delaktighet som ger goda förberedelser för arbetslivet och ett meningsfullt vuxenliv. Utbildningen på anpassade gymnasieskolan följer en tydlig struktur för att ge en likvärdig nationell utbildning. I Ljungby kommun finns anpassade gymnasieskolan på Sunnerbogymnasiet.

Det lär du dig på anpassade gymnasieskolan

Du ska få en god grund för yrkesliv och fortsatta studier, personlig utveckling och deltagande i samhället. Sunnerbogymnasiet erbjuder nationellt program och individuellt program med flexibla lösningar och i den mån det är möjligt anpassas programmet individuellt efter elevens önskemål. Vår målsättning är att utveckla och fördjupa elevens kunskaper.

På anpassade gymnasieskolan har varje elev en individuell studieplan. På Sunnerbogymnasiet finns möjlighet att läsa enstaka ämnen på nationellt program utöver ämnesområden. Anpassade gymnasieskolan har för verksamheten anpassade och moderna lokaler.

Så här är nationella programmen uppbyggda

För närvarande erbjuder vi två program inom anpassade gymnasieskolan; programmet för fordonsvård och godshantering samt programmet för hälsa, vård och omsorg. Båda programmen är yrkesinriktade program. Vi försöker alltid att anpassa programmet efter ditt intresse. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare om du är intresserad av något av dessa program.

Programmet för fordonsvård och godshantering (FGFOR)

  • Anpassade gymnasieskolegemensamma ämnen 900 p
  • Programgemensamma ämnen 600 p
  • Programfördjupning 700 p
  • Anpassade gymnasieskolearbete 100 p
  • Individuellt val 200 p

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel fordonsvård, lagerhållning och godshantering.

fgfor sv header.jpg

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fordonsvård och godshantering. Arbetsuppgifter inom yrkesområdet är till exempel rekonditionering av fordon, däckbyte, biltvätt, godshantering, lagerhållning samt fordons- och maskinreparationer. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om fordon, logistik och service. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att välja och använda verktyg, material och metoder för att utföra arbetsuppgifter och arbetsmoment med hänsyn till kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi.

It-system av olika slag används inom alla de yrkesområden utbildningen kan leda till. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att använda datorer och it-system på det sätt som behövs inom yrkesområdena. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom det valda yrkesområdet. Dessa kunskaper är till exempel viktiga för att skapa en bra arbetsmiljö och förebygga arbetsskador.


Programmet för hälsa, vård och omsorg (HOHAL)

  • Anpassade gymnasieskolegemensamma ämnen 900 p
  • Programgemensamma ämnen 600 p
  • Programfördjupning 700 p
  • Anpassade gymnasieskolearbete 100 p
  • Individuellt val 200 p

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete till exempel inom fritids och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.

hohal11sv header.jpg

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg, till exempel hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och utevistelse. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling samt om olika former av hälsofrämjande arbete. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om vård och omsorg. Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde. Därför ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera och möta människor utifrån ett demokratiskt och etiskt förhållningssätt. Utbildningen ska även utveckla elevernas kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt om hur man kan arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling.

Utbildningen ska ge kunskaper och insikter om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt om hur man kan samverka för att skapa goda och jämlika arbetsförhållanden. Utbildningen ska också ge kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser så att arbetet ska kunna genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Utifrån elevens val av de nationella programmen erbjuder vi APL som är anpassat för yrkesområdet.

Anpassade gymnasieskolearbetet

Anpassade gymnasieskolearbetet visar att eleven är väl förberedd för ett yrkesområde som programmet är inriktat mot. Eleven ska visa förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.

 

Kontakt

Kommentera