titelbild

För dig med barn som ska placeras eller är placerade i familjehem

Du har rätt att få information om ditt barn, vad som planeras om hen, varför ditt barn är placerat och vad som krävs för att hen ska flytta tillbaka till dig. Har du frågor kan du alltid vända dig till barnets socialsekreterare.

När ett barn behöver bo någon annanstans än hos dig kan socialtjänsten föreslå placering i familjehem (enligt SoL eller LVU).

 • En placering enlig SoL (socialtjänstlagen) innebär att du och socialförvaltningen har kommit överens om att barnet inte ska bo hemma. Då är det viktigt att du är delaktig i planeringen runt ditt barn både inför och under placeringen.
 • Placering kan också ske enligt LVU, (lagen om vård av unga). Det innebär att beslutet om familjehem är mot ditt eller ditt barns vilja. Beslut enl LVU fattas på förslag av socialtjänsten i förvaltningsrätten.

Ett familjehem kan se ut på många olika sätt. Alla har genomgått en familjehemsutredning där socialtjänsten bland annat tittar på familjens bakgrund, nuvarande situation, boende och närmiljö, personliga egenskaper och omsorgsförmåga. Kravet för att bli familjehem är att det ska vara ett tryggt hem samt finnas plats, tid och omtanke i hemmet. I första hand ska alltid socialtjänsten undersöka möjligheten för ditt barn att placeras hos någon släkting eller inom det egna nätverket. Du kan själv komma med förslag. Var barnet ska bo avgörs av hur väl familjehemmet kan möta barnets behov. I slutändan är det socialnämndens arbetsutskott som beslutar om i vilket hem ditt barn ska placeras. Familjehem får ersättning och har tillgång till stöd och handledning i sitt uppdrag av sin familjehemssekreterare.

Det tredelade föräldraskapet

Vid en familjehemsplacering fortsätter du som förälder att vara vårdnadshavare för ditt barn. Din kunskap om ditt barn och dina resurser är viktiga vid en placering. Socialtjänsten har ett helhetsansvar för  placeringen och familjehemmet har ansvar för den dagliga omsorgen om barnet. Det är viktigt att samarbetet funkar bra och att alla har respekt för varandras olika roller. Det är det som kallas det tredelade föräldraskapet.

Socialtjänstens ansvar

Socialtjänsten har övergripande ansvar för vård och omsorg, bevakar familjehemmets vård och har samtal med barnet.

Du som förälder har rätt att hålla kontakt med ditt barn när hen placeras. Detta kallas umgänge och kan ske på olika sätt, till exempel genom telefonsamtal eller att barnet får komma hem och hälsa på eller sova över. Umgänge kan också ske i någon av socialtjänstens lokaler eller på allmän plats. Det är barnets behov som styr omfattningen av umgänget och hur det utformas. Socialsekreteraren ska prata med barnet om hur hen vill ha det.

Familjehemmets ansvar

Familjehemmet ansvarar för den dagliga omsorgen. Det innebär att de har ansvar för kläder, mat, läxläsning och övriga frågor som rör det dagliga livet. Familjehemmet ska medverka till att du får träffa barnet så som ni planerat och bestämt. Det är bra om du och familjehemsföräldrarna kan prata med varandra och samarbeta i olika frågor eftersom det är gynnsamt för ditt barn.

Ditt ansvar

För barnets bästa är det viktigt att du har en positiv inställning inför att barnet ska få flytta till en ny familj och visar att det är okej. Du känner ditt barn bäst och har mycket viktig information som är bra för familjehemmet att veta i början av en placering, till exempel favoritmat, allergier med mera. Du som vårndadshavare har juridisk vårdnad både vid beslut enligt SoL och LVU men vid LVU har socialtjänsten större möjligheter att bestämma i olika frågor om barnet. Det innebär till exempel att det är du som ändrar folkbokföringen och ger vissa fullmakter till familjehemmet, till exempel till att hämta ut medicin på apoteket.

Dina rättigheter och skyldigheter

När ditt barn placeras kan det väcka många olika känslor inom dig. Det kan vara allt ifrån starka känslor av hat, skam, ilska, tomhet eller lättnad. De här känslorna är helt naturliga eftersom du genomgår en kris. I Ljungby kommun har du möjlighet att få hjälp med att hantera de känslor som placeringen väcker. Du kan själv vända dig till ”Råd och service” på telefon 0733-73 97 58 eller via e-post radochservice@ljungby.se eller fråga ansvarig socialsekreterare vart du ska vända dig för att få hjälp.

Om du tycker något är fel på vården av ditt barn

Om du har synpunkter på barnets vård ska du i första hand prata med barnets socialsekreterare. Du har också rätt att vända dig till socialsekreterarens chef med synpunkter och klagomål. Om du upplever att du inte blir lyssnad på kan du vänta dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO är socialtjänstens tillsynsmyndighet.

Avgifter och bidrag

När ditt barn placeras i familjehem har du som förälder skyldighet att bidra till kommunens kostnader för vården eftersom föräldrar enligt lag är försörjningsskyldiga för sina barn. Det gäller vid både SoL och LVU.
Försörjningsskyldigheten upphör när ditt barn fyller 18 år. Hur mycket du ska betala är baserat på din årsinkomst och hur många barn du har. Om något i din inkomst förändras ska du kontakta socialtjänsten. Du kommer få information om hur mycket du ska betala. När ditt barn placeras kan även andra bidrag påverkas, till exempel bostadsbidrag och barnbidrag. Barnbidraget går till familjehemsföräldrarna.

Barnets rättigheter

Alla barn har rätt att växa upp i en trygg miljö. När barn bor i familjehem finns det särskilda lagar och regler som ska se till att det blir så. 

Barn har rätt till:

 • omvårdnad, trygghet och god fostran.
 • delaktighet i planering av vården,
 • relevant information om sin situation,
 • att få komma till tals/framföra sina åsikter,
 • inflytande och självbestämmande,
 • information om varför hen är placerad och vem som är hens socialsekreterare,
 • att få stöd i skolarbete och
 • kontakt med sjukvård och andra myndigheter.

När barnet har fyllt 15år har hen rätt att:

 • ansöka om egna insatser,
 • ta del av beslutsunderlag och överklaga, samt
 • säga ja eller nej till insatser.

Synpunkter på placeringen

Om barnet har synpunkter kan hen prata med socialsekreteraren eller kontakta IVO.

Kommentera