Informationsdriven vård

Ljungby kommun och Region Kronoberg arbetar tillsammans för att utveckla framtidens vård med hjälp av organisationsöverskridande samarbete och med stöd av AI. Målet är att säkerställa att de medel som samhället har till sitt förfogande

Svensk hälso- och sjukvård står inför en rad långsiktiga strukturella utmaningar och möjligheter. En av de mer tongivande utmaningarna framåt är den demografiska utvecklingen, där antalet äldre ökar i en betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. Detta sätter press på välfärdssystemet, utifrån ett finansierings- såväl som ett kompetensförsörjningsperspektiv. Samverkan mellan region och kommun blir allt viktigare för att skapa en sammanhållen bild och ta hand om den åldrande befolkningen på ett bättre sätt. I denna kontext utgör gemensam datahantering mellan kommun och region en kritisk faktor, där lagstiftningen idag inte tillåter informationsdelning mellan olika huvudmän.

Mot bättre möjlighet att säkerställa rätt vård i rätt tid, på rätt plats och av rätt profession

Ljungby kommun och Region Kronoberg arbetar tillsammans för att utveckla framtidens vård med hjälp av organisationsöverskridande samarbete och med stöd av AI. Målet är att säkerställa att de medel som samhället har till sitt förfogande, idag och i framtiden, kan skapa en informationsdriven vård för individen. Arbetet bedrivs inom ramen för ett forskningsprojekt via Högskolan i Halmstad. Med organisationsöverskridande analys och insatser med individens behov som utgångspunkt ges bättre möjlighet att säkerställa rätt vård i rätt tid, på rätt plats och av rätt profession.

Genom att gemensamt analysera individens vårdförlopp, utifrån AI-baserade prediktionsmodeller, noteras mönster som ger ökade möjligheter till diagnostik, behandling och rehabilitering med större precision. Därtill ska arbetet leda till bättre resursoptimering, gemensamma arbetssätt som överbryggar de organisatoriska mellanrummen samt utveckling av välfärdstekniska lösningar.

Det finns goda möjligheter att arbeta mer förebyggande och med tidiga och anpassade insatser

De inledande analyserna visar bland annat att 20 procent av personerna i studien är så kallade högkonsumenter, och står för cirka 80 procent av totalkostnaderna för vård och omsorg. Den gemensamma vård- och omsorgskostnaden är över åren relativt jämnt fördelad mellan kommun och region. Givet forskningsfynden och de gemensamma analyserna, finns goda möjligheter att prediktivt och med ännu högre precision arbeta med förebyggande, tidiga och individanpassade insatser.

Utvecklingsarbetet är utsett av regeringskansliet som försöksverksamhet av nationellt intresse, då det är ett exempel på utveckling av samverkan och överbryggande av organisatoriska stuprör mellan region och kommun som skapar såväl patientnytta som samhällsekonomisk nytta.

Kommentera