Naturvård

Ljungby kommun är rik på natur, en värdefull tillgång för folkhälsa, för trivsel och för kommunens attraktionskraft. Kommunen har en viktig roll för att värna om den lokala naturen och försöka göra den tillgänglig. Genom skötsel, vård och fysisk planering kan kommunens egen skog och mark utvecklas till ännu bättre upplevelsemiljöer.

Naturvårdsarbete

Vår ambition är att bedriva ett aktivt naturvårdsarbete. Vår målsättning är att bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturlandskapet till förmån för människor, växter och djur. Förutom naturvårdande insatser görs också insatser för att gynna friluftslivet. Att informera om naturen och göra den tillgänglig för alla är en viktig del av naturvårdsarbetet. Läs mer om naturreservat i kommunen och våra naturvårdsprojekt.

Grönområden/tätortsnära natur

Våra gröna uterum fungerar som ventilationsstråk för både varm och kall luft. Trädens kronor ger svalka under heta sommardagar och lä vid blåsigt och kallt väder. Växtligheten binder luftföroreningar och damm fångas upp och det ger renare luft i stadskärnan. Läs mer om biotopskyddsområden och särskilt skyddsvärda träd.

Sjöar och vattendrag

Våra sjöar och vattendrag erbjuder många möjligheter till bad och fiske!
I Ljungby kommun finns runt 180 sjöar och tusentals mil vattendrag och åar. Vatten är ett varumärke för Ljungby kommun. Något att vara stolta över och värna om för våra barn. Det är kring våra vattenmiljöer vi hittar kommunens allra högsta naturvärden.

Ljungby kommun ligger inom tre vattenavrinningsområden, varav Lagan och Helge Å utgör de större avrinningsområdena i kommunen. Lagans utlopp sker ut i Laholmsbukten och Helge Å i Hanöbukten.
Naturens kretslopp är bräckliga och kan lätt hamna i obalans. För att kommande generationer ska få tillgång till rent vatten måste alla vi som använder vattnet idag tänka på hur vi sköter om det. Vi är gemensamt ansvariga för att vi lämnar det i rent skick till våra barn och barnbarn. Läs mer om sjöar och vattendrag och kalkning.

"Vi lånar vårt vatten av kommande generation och dricker samma vatten som dinosaurierna drack. Allt vatten på jorden cirkulerar i ett evigt kretslopp"

Trädfällning

Vi är restriktiva med nedtagning av friska träd. Kommunen tar generellt endast ner riskträd, träd som är sjuka eller skadade och står på en plats där de kan vara en risk för person- eller egendomsskada. Det är trädets tillstånd och placering som avgör om det är ett riskträd. Det är bara kommunen som får ta ner träd på kommunägd mark.

Vid bedömning av trädåtgärd tas ingen hänsyn till:

  • Om trädet skuggar solceller, pooler eller uteplatser
  • Om trädet skymmer utsikt eller om trädet är för högt
  • Om löv eller barr från kommunens träd blåser in på privatägd tomtmark

Kommentera