Brandfarlig vara

Den som hanterar större mängder brandfarliga varor måste söka tillstånd. Mindre mängder kräver inte tillstånd, men lagens krav på säker hantering gäller ändå.
Vad är en brandfarlig vara?

Vad är en brandfarlig vara?

 • Brandfarlig gas (till exempel gasol, acetylen, brandfarliga och extremt brandfarliga aerosoler).
 • Vätskor som har flampunkt lägre än 100°C (till exempel bensin och spolarvätska).
 • Vissa särskilt angivna brandreaktiva varor (till exempel organiska peroxider och ammoniumnitrat).

Förpackningar med brandfarliga varor brukar vara märkta med en flamma eller varningstexten ”Brandfarligt”. Men alla brandfarliga varor har inte någon tydlig märkning. För säkerhets skull, läs därför det säkerhetsdatablad som följer med varan. Är du osäker, kontakta leverantören.

Flame

 

När behövs det tillstånd?

Att hantera en brandfarlig vara fel innebär risk för både brand och utsläpp. Därför är det viktigt att följa lagar och föreskrifter och därför behöver du tillstånd för att hantera större mängder.

För vilka mängder ska du söka tillstånd?

Om du hanterar större mängder än värdena som anges nedan ska du söka tillstånd.

Om du bara hanterar en tillståndspliktig volymmängd av en brandfarlig vara och mindre av övriga, ska du ändå redovisa samtliga brandfarliga varor i ansökan.

Yrkesmässig hantering, publik verksamhet

Publika verksamheter är verksamheter dit allmänheten har tillträde. Exempel: restauranger, skolor, teatrar, försäljningsställen med mera samt allmänna sammankomster och offentliga tillställningar såsom festivaler, sportarrangemang och liknande.

 
Brandfarlig vara Mängd

Brandfarliga gaser:
Inomhus
Utomhus


2 liter
60 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

100 liter

Brandfarliga vätskor – flampunkt högst 60 grader

100 liter

Brandfarliga vätskor – flampunkt högre än 60 grader upp till och med 100 grader

10 000 liter

Yrkesmässig hantering, icke-publik verksamhet inomhus

 

Brandfarlig vara

Mängd

Brandfarliga gaser

250 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

500 liter

Brandfarliga vätskor – flampunkt högst 60 grader

500 liter

Brandfarliga vätskor – flampunkt mellan 60 och 100 grader

10 000 liter

Yrkesmässig hantering, icke-publik verksamhet utomhus

Brandfarlig vara

Mängd

Brandfarliga gaser

1 000 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

3 000 liter

Brandfarliga vätskor – flampunkt högst 60 grader

3 000 liter

Brandfarliga vätskor – flampunkt mellan 60 och 100 grader

50 000 liter

Hantering som inte är yrkesmässig

 

Brandfarlig vara

Mängd

Gasol

60 liter

Andra gaser

10 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

100 liter

Brandfarliga vätskor – flampunkt högst 60 grader

100 liter

Brandfarliga vätskor – flampunkt mellan 60 och 100 grader

10 000 liter

 

 

Innan du ansöker

Ta reda på vilka lagar och regler som gäller

De krav som ställs för att få tillstånd preciseras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Handbok: Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Lagen om skydd mot olyckor skärptes 2021 och rutinerna vid tillståndsprövningar har därför förändrats. Läs om ändringarna på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Gör en riskutredning

Tänk på att i god tid göra en riskutredning av din verksamhet. En sådan krävs för att du ska få tillstånd. Ta gärna hjälp av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning: Riskutredning för mindre och medelstora verksamheter.

Utse föreståndare

För att få tillstånd ska du utse en eller flera föreståndare för hantering av de explosiva varorna.

Detta gäller när du utser föreståndare

 • Den som utses ska ha den kompetens som behövs i förhållande till hanteringen.
 • Om föreståndaren slutar under pågående tillståndsperiod ska en ny utses och godkännas.
 • Uppgifter om föreståndare lämnas i e-tjänsten för ansökan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om föreståndare

Beskriv vilka personer som har betydande inflytande

Om den sökande är en juridisk person ska de personer som har betydande inflytande över verksamheten lämplighetsprövas.

 • Lämna namn, personnummer och uppgift om roll i verksamheten för personer med betydande inflytande i verksamheten.
 • Om någon av dem byts ut eller om nya tillkommer så ska du snarast meddela detta till kommunen.
 • Du ska också göra en ny anmälan av dessa personer varje gång du söker nytt tillstånd för verksamheten.

Roller med betydande inflytande

 • Aktiebolag
  Vd, styrelseledamöter och övriga personer med betydande aktieinnehav i bolaget, det vill säga med en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
 • Handelsbolag eller kommanditbolag
  Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
 • Ekonomisk förening
  Vd och styrelseledamöter.
 • Ideell förening
  Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.
 • Statlig myndighet
  Arbetsordningen hos den sökande myndigheten avgör vilka personer som genom beslutsbehörighet kan anses ha ett betydande inflytande.
 • Kommunal myndighet eller nämnd
  Delegationsbeslut och arbetsbeskrivningar för olika befattningar kan vara till hjälp för att avgöra vilka som har ett betydande inflytande. Den politiska ledningen i en kommun behöver inte prövas eftersom enskilda politiker inte på egen hand kan ta beslut som har betydande inverkan på verksamheten.

 

När ansökan kommit in

Senast 14 dagar efter att kommunen fått din ansökan får du besked om vem som handlägger din ansökan. Då får du också information om hur tillståndsprocessen går till.

Efter att ansökan är fullständig har kommunen normalt tre månader på sig att fatta beslut. När kommunen bedömer att din hantering uppfyller kraven på säkerhet enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor får du ett beslut om att du kan börja din hantering av de brandfarliga varorna.

Avgift för ansökan

Kommunen tar ut en avgift för att behandla din ansökan.

När verksamheten startat

Tillsyn för att kontrollera att hanteringen är säker

Förutom att du själv kontrollerar verksamheten genom det systematiska brandskyddsarbetet utför kommunen tillsyn för att se om lagar och regler följs.
Behovet i din verksamhet avgör hur ofta tillsynen sker.

Du betalar en avgift för tillsynen.

När kan ett tillstånd dras tillbaka?

Om din verksamhet inte sköter hanteringen av brandfarliga varor på ett säkert sätt kan tillståndet dras tillbaka. Detta kan se med omedelbar verkan. Tillståndet kan också dras tillbaka om det har skett förändringar i verksamheten som du inte har anmält i en ny tillståndsansökan.

Allvarliga brott mot lagen kan leda till åtal med böter eller fängelse som följd.

Informera när du installerar eller tar en cistern ur bruk

Om du planerar att installera en cistern större än 1 kubikmeter (1 000 liter) för eldningsolja, diesel eller annan brandfarlig vätska, ska du informera kommunen senast fyra veckor i förväg. Du ska även informera när du inte längre ska använda en cistern. Läs mer om hanteringen av cisterner. 

 

 

 

Kontakt

  Räddningstjänsten Ljungby

 • Vakthavande befäl
 • Tel. 0372-78 91 75

Kommentera