titelbild

Regler för skymmande växtlighet

Växter, häckar och träd kan skymma sikten i trafiken. Det är tomtägarens ansvar att hålla sikten fri för att förebygga olyckor.

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."
Plan- och bygglagen 8 kap 15 §.

Utfart mot gata

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Tomt intill gata

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana, minst 2,5 m
  • Över cykelväg: minst 3,2 m
  • Över körbana: minst 4,6 m

Plantera på rätt ställe

Träd och buskar växer! För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället ta reda på och föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna breder ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och mindre buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns. På plantskolor och handelsträdgårdar kan man få tips om lämpliga arter, planteringsavstånd, beskärning och skötselråd.

Vad händer om jag inte beskär växtligheten?

Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växterna på din tomt utgör en fara för trafiksäkerheten, skickar vi ett brev med en uppmaning att klippa dem inom en månad. När det gäller växtlighet som sticker ut, utanför tomtgränsen, och därmed hindrar framkomligheten kan kommunen efter en månad beskära det som är utanför tomtgränsen och fakturera kostnaden som det medför. Du som tomtägare har en månad på dig att själv åtgärda beskärningen. Kontakta oss om det finns särskilda omständigheter att ta hänsyn till. 

Frågor

Har du frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till gatu- och parkavdelningens kundtjänst.

Kommentera