Sevesoanläggningar

Verksamheter som lagrar och hanterar farliga kemikalier kan vara berörda av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen är uppkallat efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i staden Seveso i Italien.

Det finns två sevesoanläggningar i Ljungby kommun: 

  • Strandmöllen AB som tillverkar luftgaser (i huvudsak syre, argon och kväve).
  • Stavsättra bergtäkt där verksamheten består av avbaning av jord för att frilägga bergytan, borrning, sprängning, krossning, upplagshantering, utlastning och uttransport till kund.

 Företagen omfattas av den lägre kravnivån. Information till allmänheten enligt Sevesolagen från de båda företagen finns att läsa under relaterade dokument längre ned på den här sidan. 

Vid en olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). En signal och ett talat meddelande kommer att höras utomhus.

Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radio P4 Kronoberg eller läsa på kommunens webbplats för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Om lagstiftningen

Verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen är i de flesta fall att betrakta som farlig verksamhet. Lagstiftningen innebär skyldigheter för såväl verksamhetsutövare som myndigheter.

Skyldigheter för verksamhetsutövare

Verksamhetsutövare måste vidta och bekosta alla åtgärder som krävs för att förebygga allvarliga olyckor och för att begränsa följderna av dem för människor och miljö. Verksamhetsutövare är också skyldiga att upprätta ett handlingsprogram för hur riskerna för allvarliga kemikalieolyckor ska hanteras.

Skyldigheter för kommunen

Kommunerna ska informera berörda (boende i området) om de risker verksamheten vid sevesoanläggningar medför och hur de ska bete sig vid en olycka. Kommunen är också skyldig att utarbeta en särskild plan för räddningsinsatser vid dessa verksamheter. För information om planen kontakta räddningstjänsten

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen.

Kontakt

Kommentera