Kommunala bolag

Det är kommunfullmäktige som har det yttersta ansvaret såväl ekonomiskt som politiskt för de kommunala bolagen. Kommunfullmäktige utser samtliga styrelsemedlemmar i företagen och tar ställning innan beslut av principiell eller större vikt ska fattas.   Bolagen drivs utan vinstsyfte och har i uppdrag att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar och tjänster åt kommunen och kommunens invånare.

Ljungby Holding AB

För att optimera näringsverksamheten ytterligare samt underlätta ägarstyrningen är Ljungby kommuns bolag organiserade i en koncern. Ljungby Holding-koncernen består av moderbolaget Ljungby Holding AB som äger de två rörelsedrivande bolagen Ljungbybostäder AB och Ljungby Energi AB. Ljungby Energi AB äger i sin tur dotterbolaget Ljungby Energinät. 

Ljungbybostäder AB

Ljungbybostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag med fastigheter i Ljungby stad, Lagan och Lidhult. Också servicelägenheter, studentbostäder och affärslokaler ingår i beståndet. Webbplats: www.ljungbybostader.se

Ljungby Energi AB

Ljungby Energi är ett lokalt energibolag, som med sina avfalls- och biobränseleldade produktionsanläggningar försörjer större delen av Ljungby tätort med fjärrvärme. Bolaget producerar också el i kraftvärmeverket och i en egen vattenkraftstation i Laganån. Dotterbolaget Ljungby Energinät AB svarar för eldistributionen i och i närheten av Ljungby tätort.

Ljungby Energi äger, driver och bygger löpande ut ett bredbandsnät. Webbplats: www.ljungby-energi.se

 

Kommentera