Attefall

Attefallsåtgärder kräver inte bygglov men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tänk på att du behöver bygglov vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Om du vill placera byggnaden mot allmän plats som till exempel; gata, park, cykelväg behöver du alltid bygglov.

Utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs det ingen anmälan eller startbesked vid nybyggnad av komplementbyggnad (inte komplementbostadshus), tillbyggnad eller takkupa.

Åtgärder du får göra genom enbart en anmälan till kommunen är för en- och tvåbostadshus:

1. Uppförande av en komplementbyggnad på 30 kvadratmeter byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd

 • byggnadsarean kan fördelas på flera byggnader men inte överstiga 30 kvadratmeter,
 • i omedelbar närhet av huvudbyggnaden (samma formulering som för "friggebodar")
 • får inte stå närmare fastighetgräns än 4,5 meter utan grannes godkännande
 • får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus

Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus (kallas då komplementbostadshus), eller garage, förråd, gäststuga eller liknande (kallas då komplementbyggnad).

2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea (max en tillbyggnad)

 • får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.

Du får bygga till ett en- eller tvåbostadshus (men inte ett komplementbostadshus) med 15 kvadratmeter bruttoarea. Du kan välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då till exempel bygga högst 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. När du utnyttjat dina 15 kvadratmeter kan du inte göra ytterligare tillbyggnader utan bygglov.

3. Tillbyggnad med högst två takkupor

 • gäller inte om du redan har två takkupor, har du redan en får du bygga en till,
 • får omfatta högst halva takfallets längd,
 • inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen.

Du kan inte göra takkupor på ditt komplementbostadshus eller på någon annan fristående komplementbyggnad som garage eller gäststuga. Du måste själv kontrollera att takkuporna du tänker bygga uppfyller krav på bygglovfrihet och att huset inte är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

4. Inredning av ytterligare en bostad

Du får inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus men inte en komplementbyggnad eller tvåbostadshus.

Mer information om attefallsåtgärder finns på Boverkets webbsida: bygglovsbefriad tillbyggnad

För undantagen ovan gäller följande

Samtliga åtgärder ovan får utföras även om åtgärden strider mot bestämmelserna i detaljplanen.

Komplementbyggnaden/komplementbostadshuset eller tillbyggnaden måste placeras minst 4,5 meter från gräns mot gata, väg, park eller allmän plats. Du kan placera byggnaden närmare än 4,5 meter från gränsen mot en granne om grannen godkänner placeringen. Du ska i så fall skicka med ett skriftligt godkännande från granne när du gör din anmälan. Om det är fler än en person som äger en grannfastighet måste alla ägarna skriva på.

Om byggnad placeras närmare gräns mot gata, park eller allmän plats än 4,5 meter krävs det istället bygglov för åtgärden.

Om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område gäller alltid kravet på bygglov. Vissa av dessa byggnader finns utpekade i kommunens kulturmiljöinventering som du hittar på webbsidan: Byggnadsvård och kulturmiljö

Om du vill uppföra en attefallsbyggnad som inrymmer bostadsutrymmen gäller ibland särskilda regler. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller i områden för värdefull miljö och riksintresse för totalförsvaret.

Handlingar som behövs för din anmälan

 • Ifylld blankett: ansökan om lov samt bygg- och rivningsanmälan
 • Situationsplan
 • Plan- och fasadritningar
 • Övriga relevanta handlingar. (Exempelvis konstruktionsritningar, VVS-ritningar, teknisk beskrivning och brandskyddsdokumentation
 • Kontrollplan
 • Utsedd kontrollansvarig

Blanketten ansökan om lov samt bygg- och rivningsanmälan hittar du längst ner på den här sidan. 

Kontakt

  Telefon

 • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera