Tillgänglighetsanpassad byggnation

Att bygga tillgängligt innebär att byggnationen ska vara anpassad för en person som till exempel har begränsad rörelseförmåga eller har nedsatt syn eller hörsel. Det finns krav i svensk lagstiftning på tillgängligheten vid nybyggnation eller ändring av en byggnad.

Bostäder

För enskilda bostadslägenheter i ett eller flera plan gäller att hela entréplanet ska vara tillgängligt. Balkonger, terrasser och uteplatser är en del av bostaden och ska också vara tillgängliga. I byggnaden ska minst ett hygienrum på entréplan vara tillgängligt.

Med tillgängligt innebär bland annat att en rullstol med en vändkrets på 1,3 meter i diameter ska kunna vända i utrymmet. Alla dörrar på nedre plan i byggnaden ska ha en fri bredd på 0.8 meter. Finns det mindre nivåskillnader (trappsteg) inom ett plan som ska vara tillgängligt ska nivåskillnaden överbryggas med en ramp, en hiss eller någon annan lyftanordning. Ramper inne i byggnaden får ha en lutning på högst 1:12 (5°), rekommenderat är att de inte lutar mer än 1:20 (3°) ur säkerhetssynpunkt.

Fritidshus med högst två bostäder är undantagna från krav på tillgänglighet.

Publika lokaler

Lokaler dit allmänheten har tillträde (publika lokaler) ska vara tillgängliga och användbara. Där det finns toaletter för allmänheten ska minst en toalett vara tillgänglig och användbar.

Arbetslokaler

Arbetslokaler ska vara tillgängliga och användbara om det inte är obefogat med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalerna är avsedda för, det kan till exempel vara motiverat med undantag för viss tung industri. Kontorslokaler och liknande i anslutning till sådana arbetsplatser ska alltid vara tillgängliga och användbara. Arbetsmiljöverket ger ut regler om arbetsplatsens utformning.

Tomter och allmänna platser

Tomter som ska bebyggas ska vara lämpliga ur tillgänglighets- och användbarhetssynpunkt, där detta inte är orimligt att kräva. Detta innebär att gångvägar och parkeringsplatser med mera ska vara tillgängliga och användbara, de ska vara så plana som möjligt, öppningar ska ha en fri bredd på minst 0,9 meter, de ska vara fria från hinder med mera. Ramper på tomter får ha en lutning på högst 1:12 (5°), det rekommenderas att ha en lutning under 1:20 (3°) för att rampen ska bli säkrare.

Enkelt avhjälpta hinder

Befintliga lokaler och platser dit allmänheten har tillträde ska anpassas för alla. Det innebär att även personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska kunna ta sig in i lokalen, kunna ta sig fram i lokalen och utnyttja de tjänster som tillhandahålls utan hinder.

Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. Det gäller inte bara exempelvis ramper och dörröppnare utan även kontrastmarkeringar, trappräcken och nivåer på betalningsdisk och liknande.

Reglerna har funnits sedan 2003 och det är idag en självklarhet att tillgänglighet i så stor utsträckning som möjligt ska ingå i förvaltningen av en byggnad med lokal dit allmänheten har tillträde.

Föreskrifter från Boverket

Boverkets föreskrifter för att få bort enkelt avhjälpta hinder i den byggda miljön trädde i kraft den 1 december 2003. Föreskrifterna hittar du på Boverkets webbplats, BFS 2011:13 - HIN 2

Tillgängligheten för personer med funktionshinder

Tillgängligheten för personer med funktionshinder ska förbättras i publika lokaler och på allmänna platser. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att brister i tillgängligheten som omfattas av de nya föreskrifterna åtgärdas.

Föreskrifterna har kommit till för att öka tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i publika lokaler, till exempel kiosker, restauranger, affärslokaler, teatrar, biografer, samlingslokaler och andra lokaler avsedda att betjäna eller att användas av allmänheten.

Vad innebär detta för mig som är fastighetsägare?

Föreskrifterna innebär i princip att alla enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas direkt. Exempel på enkelt avhjälpta hinder kan vara nivåskillnader, tunga dörrar, bristande skyltning och bländande belysning. Om hindren i det enskilda fallet bedöms vara enkla att avhjälpa och om de ekonomiska konsekvenserna inte blir orimligt betungande, ska lämpliga åtgärder vidtas.

Miljö- och byggnämnden är den myndighet som har tillsyn över att bestämmelserna följs.

Exempel på åtgärder att genomföra:

  • Ramper vid stegvisa nivåskillnader.
  • Dörrautomatik.
  • Trappor kompletteras med ledstänger och kontrastmarkeringar.
  • Reklamskyltar och inredning flyttas för att få större passagemått

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera