titelbild

Ansökan ska innehålla

Här får du information om vad du behöver bifoga din ansökan eller anmälan med vid några av de vanligaste ärendena.

För att vi ska kunna ge dig bra service och lämna beslut är det viktigt att vi får rätta och kompletta handlingar vid en ansökan. Ritningarna ska alltid vara fackmässigt utförda, måttsatta, tydliga och skalenliga. Kontrollera med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in.

Ansökningshandlingar lämnas i två exemplar.

Handlingar som behövs vid ansökan om bygglov:

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan i skala 1:500
 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Kontrollplan
 • Utsedd kontrollansvarig
 • Nybyggnadskarta i lämplig skala, exempelvis 1:500 (endast vid nybyggnation)
 • Förenklad nybyggnadskarta (vid enkla ärenden)

Handlingar som behövs vid anmälan:

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan i skala 1:500
 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Kontrollplan
 • Utsedd kontrollansvarig

Förklaringar

 • Planritningar visar hur byggnaden är disponerad
 • Situationsplan visar hur hela tomten är disponerad. Den ska vara måttsatt och tydligt visa vad som är nytt och ändrat.
 • Fasadritningar visar byggnaden rakt framifrån. Det ska finnas ritningar från alla berörda fasader.
 • Nybyggnadskartan visar din fastighet tillsammans med de planbestämmelser som gäller. Du beställer den från tekniska förvaltningen.

 

Handlingar och ritningar

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett

Blanketter ska fyllas i med samtliga uppgifter. Ansökan om bygg-, rivnings, marklov och anmälan gör du på blankett som du hittar längre ner på sidan.

Situationsplan/nybyggnadskarta

Situationsplan ritas normalt på en nybyggnadskarta om berörd byggnation ligger inom detaljplan (tätort). Mer information hittar du på webbsidan Nybyggnadskarta.

På kartmaterialet ska alla befintliga byggnader, fastighetsgränser, tilltänkt byggnation samt eventuellt avlopp redovisas. Kartan ska vara måttsatt, det vill säga avstånd mellan byggnader och fastighetsgränser ska redovisas. Lämplig skala på ritningen är i de flesta fall 1:500.

Vad gäller anläggande av enskild avloppsanläggning ska du redovisa trekammarbrunn, rensbrunn, infiltrationsbädd samt dricksvattenbrunn. Notera att anläggande av en ny avloppsanläggning kräver tillstånd. Mer information om enskilda avlopp hittar du på webbsidan Anlägga eller ändra avlopp.

Ritningar

Ritningarna ska alltid vara måttsatta i rätt skala, tydliga och fackmässigt gjorda. Om ritningarna är felaktiga kommer vi begära in kompletteringar vilket innebär att handläggningstiden blir längre. Kontrollera med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in.

Vid ändringar under byggtiden ska nya ritningar inlämnas innan arbetet hanteras vidare, kontakta därför alltid oss om du behöver ändra något under byggtiden. Det kan i vissa fall krävas ett nytt bygglov med följd att exempel grannar måste ges tillfälle att yttra sig igen. Om inte ändringen anmäls kan kommunen bli skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift.

Exempel på hur ritningar ska vara utförda hittar du här: 

Exempelritningar.pdf

 

 

Kontrollansvarig

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygg-, rivnings-, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag när en kontrollansvarig inte behövs, till exempel avseende uthus, garage eller andra små åtgärder. Kontrollansvariga måste sedan den 1 juli 2013 vara certifierade.

Den kontrollansvarige måste finnas namngiven för att bygglov ska kunna beviljas, kontakta miljö- och byggförvaltningen för besked om kontrollansvarig krävs i ditt ärende. Behöver du hitta en kontrollansvarig kan du söka i Boverkets register, certifierad kontrollansvarig

E-tjänst för anmälan om kontrollansvarig

Kontrollplan

En kontrollplan ska finnas för de flesta åtgärder som kräver bygg- rivnings-, marklov eller är en anmälningspliktig åtgärd. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformningen och detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att kraven uppfylls.

Kontakt

  Telefon

 • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera