Uteservering

Tillsammans gör vi Ljungby centrum till en levande stadskärna med tillgängliga affärer, välkomnande restauranger och mysiga uteserveringar.

Här hittar du regler som kommunen har för uteserveringar, hur du gör din ansökan, lite tips och idéer på hur du kan utforma din uteservering och vem du kan kontakta vid frågor. 

Ljungby centrum ska vara en levande stadskärna med tillgängliga affärer, välkomnande restauranger och mysiga uteserveringar.  Stadskärnan är vårt vardagsrum som du möblerar och utsmyckar. Så tänk på att alla ska känna sig välkomna och vilja uppehålla sig i centrum. Därför är det viktigt att du väljer en utformning och färgsättning som stämmer överens med husets och omgivningens arkitektur.

Säsongen för uteserveringar är mellan den
1 mars och 31 oktober. Den tid det tar att bygga och ta bort uteserveringen räknas in i den tiden.

Utöver denna period kan uteservering tillåtas om läget är lämpligt med hänsyn till bland annat tillgänglighet. Bedömning av lämplighet görs i samråd med tekniska förvaltningen.

Den sökande ansvarar då, utöver att hålla rent, även för snöröjning och halkbekämpning både inom uteserveringen och 1,5 m utanför uteserveringens avgränsning.

Upplåten yta ska ligga i närheten av eller i anslutning till befintlig verksamhet. Uteserveringen kan vara en standarduteservering eller en satellitservering. Det är tillgängligheten och verksamhetens läge som avgör vilket som är lämpligast.

Tillstånd

Du behöver först och främst ett tillstånd från Polisen för att använda offentlig plats. Tänk på att göra ansökan i god tid. Ansökan örs via e-tjänst;

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/

Du kan behöva söka fler tillstånd

Bygglov

Uteserveringar med bord, stolar och parasoller placerade direkt på marken kräver inte bygglov. För uppförande av väggar, murar, plank eller tak krävs bygglov. Efter ansökan om bygglov prövas möjligheten om bygglov kan lämnas. Du söker bygglov före du söker tillstånd för din uteservering. Är du osäker på om du behöver bygglov eller inte? Läs mer på sidan Bygglov eller inte.

Brandfarlig vara och brandsäkerhet

Ska du använda gasol på uteserveringen kan du behöva tillstånd för hantering av brandfarliga varor. Det är också viktigt att uteserveringen inte förändrar brandsäkerheten. Kontakta Ljungby kommuns räddningstjänst.

Livsmedelshantering

Vid servering i direkt anslutning till en redan registrerad livsmedels-anläggning, krävs ingen ny registrering från miljöavdelningen. Är du osäker kring detta kontakta livsmedelsinspektörerna på miljö- och byggförvaltningen.

Serveringstillstånd

Tillstånd behövs när alkoholdrycker (över 2,25 volymprocent) serveras mot betalning. Uteserveringen ska vara en del av en restaurang med serveringstillstånd för alkoholdrycker till allmänheten.  Avgift tas ut och en prövning av ansökan sker alltid enligt alkohollagen. Läs mer på sidan om serveringstillstånd.

Generella regler för uteservering

Tillgänglighet

Uteserveringen ska vara tillgänglig för alla, även personer med funktionsnedsättning och vara utformad så att den inte är ett hinder för personer som rör sig i centrum. På normalt trafikerade gångbanor gäller en fri bredd för gående på 1,5 meter. Där så är lämpligt kan kommunen ange att den fria bredden för gående ska vara större. Uteserveringen får inte blockera tillgänglighetsstråk.

Alkoholservering

Har du tillstånd att servera alkoholdrycker ska uteserveringen ha en tydligt avgränsad serveringsyta. Serveringsytan ska vara överblickbar och ha ett tillfredsställande antal sittplatser. Vid en så kallad sattelitservering måste ytan vara övervakad.

Brandsäkerhet

Brandsäkerheten är mycket viktig. Lokalens utrymningsvägar ska inte försämras av uteserveringen. Brandposter, rökluckor, kopplingsskåp, avstängningsventiler och liknande ska hållas tillgängligt.

Ska du använda gasol på uteserveringen kan du behöva tillstånd för hantering av brandfarliga varor. Läs mer på sidan om hantering av brandfarliga varor.

Håll rent

Du ska göra kontinuerliga städningsinsatser under hela uteserverings-säsongen. Det är viktigt att uteserveringens yta inte blir gräns för tillsynen, utan att du även håller närliggande områden fria från skräp, löv och ogräs. 

Utformning

Det är viktigt och ligger i vårt gemensamma intresse att skapa en trevlig stadskärna genom att uteserveringarna passar in i stadsbilden och ger ett välkomnande intryck. Därför är det viktigt att du väljer en utformning och färgsättning som stämmer överens med omgivningens arkitektur. Rådfråga därför gärna stadsarkitekten på samhällsbyggnadsavdelningen när du planerar din uteservering.

Standarduteservering

Uteserveringen ska vara utformad så att det finns en fri bredd för gående på 1,5 meter förbi uteserveringen.

Standarduteservering.JPG

Satellitservering

Vid en så kallad satellitservering ska det vara minst 1,5 meter fri passage mellan avgränsningen och fasaden.

Satellitservering.JPG

Möbler

Välj stolar och bord som passar in i stadsmiljön, till exempel caféstolar i smide, metall eller trä. Tänk också på att möblerna ska fungera på markbeläggningen eftersom det kan förekomma mindre lutningar och ojämnheter. Utemöblerna ska vara hela, rena och gjorda för att stå utomhus. Kommunen godkänner inte möbler eller fasta sittgrupper där bänk och bord är sammanbyggda.

Avgränsningar

Uteserveringen ska avgränsas tydligt från omgivningen. Det ska kännas välkomnande att gå in på Ljungby centrums uteserveringar.

Avgränsningen ska vara utformad så det lätt går att se in till uteserveringen. Avgränsningarna får inte lov att vara högre än 110 cm och dess nederkant får maximalt vara 15 cm från marken. Tryckimpregnerat trä och ”villastaket” passar inte in i gatubilden och får därför inte användas som avgränsning.

Helst ska avgränsningarna stå utan förankring. Måste de förankras sker detta i samråd med tekniska förvaltningens gatuavdelning.

I de fall uteserveringen är en satellitservering kan undantag göras på avgränsningarnas utformning då den inte utgör samma hinder för människor med funktionsnedsättning. Det kan då exempelvis räcka med ett tjockare rep.

Exempel

Stålprofil med fastspänt vindskydd

image2kxt.png

Stålprofil med mönster i stål

Stålprofil med mönster i stål.JPG

Stålprofil med härdat glas

imagez3pjs.png

Markiser och parasoller

Uteserveringen får utrustas med väderskydd i form av markiser eller parasoller. Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,50 meter.

Tänk på att uteserveringen ska ge ett öppet och luftigt intryck. Försök att undvika för mörka färger och för skrymmande utrustning. Om du vill ha restaurangens namn och logotyp på markiser eller parasoller ska texten och symbolen eller bilden vara diskreta. Det är inte tillåtet med märkesreklam på markiserna eller parasollerna.

Golv

Är det möjligt ska den befintliga markbeläggningen utgöra ute-serveringens golv.

Blomlådor, gasolvärmare med mera

Övrig utrustning som kan tänkas finnas på en uteservering ska också den passa in i stadsmiljön. Allt, det vill säga även exempelvis menyskyltar och blomkrukor, ska stå inom uteserveringens avgränsade område. Kontakta tekniska förvaltningens parkavdelning om du vill ha tips och råd på växter som passar in i stadsmiljön.

Markhyra

Markhyran för allmän platsmark (kommunens mark) är 20 kronor per kvadratmeter och månad för provisoriska anläggningar så som café, restaurang och kiosker.

Påbörjad månad räknas som hel månad. Minimiavgiften är 500 kronor. I avgiften ingår inte el, värme, vatten eller liknande. Du betalar avgiften i förskott om inget annat är överenskommet.

Kommunen kan i enskilda fall besluta om en annan avgift eller särskilda regler för uthyrningen av marken.

Du som hyr ska återställa marken till det skick den hade före du hyrde. Du står för alla kostnader för detta.

Kontakt

Kommentera