titelbild

Förebygg olyckor och bränder

I Lagen om skydd mot olyckor framgår det att ägaren/innehavaren av byggnader ska vidta åtgärder för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Att förebygga handlar om att arbeta aktivt innan brand- eller miljörelaterad olyckshändelse inträffar. Exempel på hur detta görs är genom så kallad brandsyn eller tillsyn på olika verksamheter så som samlingslokaler, viss industri, vårdanläggningar och skolor för att kontrollera att vi kan vistas säkert på dessa platser. Detta arbete berör även vissa miljöfrågor samt till viss del egendomsskydd.

Räddningstjänästen arbetar med information och utbildning mot samhällets olika målgrupper för att öka riskmedvetenhet om brand och skador till följd av brand. Att vara medveten om riskerna och att ha kunskap om hur man ska agera vid en olycka är viktigt för att kunna förebygga olyckor och bränder.

Rådfråga räddningstjänsten

Du är välkommen att kontakta oss för rådgivning i brandsäkerhet. Ett exempel på detta är när byggherrar, arkitekter eller entreprenörer kontaktar oss vid ny- eller ombyggnationer.

Kontakt

Kommentera