Förebygg olyckor och bränder

Räddningstjänsten arbetar med information och utbildning mot samhällets olika målgrupper för att öka riskmedvetenhet om brand och skador till följd av brand. Att vara medveten om riskerna och att ha kunskap om hur man ska agera vid en olycka är viktigt för att kunna förebygga olyckor och bränder, både som privatperson och företagare.

I Lagen om skydd mot olyckor framgår det att ägaren/innehavaren av byggnader ska vidta åtgärder för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Att förebygga handlar om att arbeta aktivt innan brand- eller miljörelaterad olyckshändelse inträffar. Exempel på hur detta görs är genom så kallad brandsyn eller tillsyn på olika verksamheter så som samlingslokaler, viss industri, vårdanläggningar och skolor för att kontrollera att vi kan vistas säkert på dessa platser. Detta arbete berör även vissa miljöfrågor samt till viss del egendomsskydd.

Rådfråga räddningstjänsten

Du är välkommen att kontakta oss för rådgivning i brandsäkerhet. Ett exempel på detta är när byggherrar, arkitekter eller entreprenörer kontaktar oss vid ny- eller ombyggnationer.

Räddningstjänsten gör tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Exempel på brandfarliga varor är gasol, bensin, diesel, färg och lösningsmedel.

Vi hjälper dig med rådgivning, information och utbildning för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Kontakt

Kommentera