titelbild

Bygglov eller inte

Vissa byggnadsarbeten kräver bygglov och vissa kräver inte bygglov. Beroende på om du bor inom eller utom detaljplanerat område ställs olika krav.

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier:

 • åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov
 • åtgärder som kräver anmälan och
 • åtgärder som varken kräver lov eller anmälan.

Om du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till får det inte göras på ett sätt som medför fara eller problem för till exempel dina grannar. Det du vill göra får heller inte gå emot de planer som finns för hur området ska utvecklas. Därför behöver du ofta söka bygglov. Vissa saker får du göra på ditt en- och tvåbostadshus utan bygglov. Kontakta oss på bygglovsenheten för att få reda på vad som gäller för just din fastighet.

Om du vill bygga nytt på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område är det ofta bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

Även om du inte behöver bygglov för det du vill göra, kan det vara anmälningspliktig eller kräva en strandskyddsdispens.

Då behöver du bygglov

Bygglov krävs för många olika åtgärder men kan variera beroende på var i kommunen du bor.

Här är några vanliga exempel som kräver bygglov:

 • Nybyggnad.
 • Tillbyggnad.
 • Ändra användning av en byggnad till exempel från bostad till kontor eller verkstad.
 • Byta fasadbeklädnad, fönster eller taktäckningsmaterial eller andra ändringar som gör att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.'
 • Uppföra ett plank eller en mur.
 • Sätta upp en skylt.
 • Inglasning av en altan.

Ovanstående exempel är bara en del av de åtgärder som kan kräva bygglov. Kontakta alltid miljö- och byggförvaltningen om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område eller utföra markarbete som schaktning eller fyllning behöver du ansöka om rivningslov respektive marklov.

Då behöver du inte bygglov

Detta kräver inte bygglov inom detaljplan

Bor du inom ett område med detaljplan är det i detaljplanen reglerat hur mycket du får bygga på tomten och vilken form av byggnader som får uppföras. Vissa saker får du göra utöver det som står i planen.

Detta kräver inte bygglov eller anmälan om det är i anslutning till en- och tvåbostadshus:

 • Friggebod, en eller flera med en nockhöjd på högst 3 meter och en sammanlagd area på högst 15 kvadratmeter (inklusive tidigare friggebodar) OBS! Får inte placeras närmare gata än 4,5 meter om det ska vara bygglovsfritt. Om tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg måste du alltid söka bygglov om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Skärmtak över altan, balkong eller entré med en sammanlagd area på högst 15 kvadratmeter (inklusive tidigare skärmtak).
 • Plank eller mur vid en skyddad uteplats som är inom 3,6 meter från bostadshusets fasad med en höjd på högst 1,8 meter.
 • Mur med en höjd på högst 0,40 meter.
 • Staket med en höjd på högst 1,10 meter.

Detta kräver att du gör en anmälan om det är i anslutning till en- och tvåbostadshus

 • Uppförande av en komplementbyggnad på 30 kvadratmeter byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd (gäller från 1 augusti 2020).
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea (max en tillbyggnad).
 • Tillbyggnad med högst två takkupor
  • gäller bara om du inte har några takkupor sedan tidigare, har du en takkupa får du göra en till,
  • får omfatta högst halva takfallet
  • inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen.

För enbostadshus men inte komplementbostadshus kräver följande åtgärder inte bygglov men det krävs att en anmälan görs:

 • Inreda ytterligare en bostad.

Om någon åtgärd ovan sker närmare tomtgräns än 4,5 meter ska berörd granne godkänna detta. Om grannen inte godkänner det kan du ansöka om bygglov och få frågan prövad av oss i ett bygglov.

Läs mer om de nya undantagen från kravet på bygglov på webbsidan: Attefall

Information om vad som gäller om du ska bygga plank, staket eller mur hittar du i miljö- och byggnämndens verksamhetsplan:

Plank, staket och murar.pdf

Detta kräver inte bygglov på landsbygden

Bor du inom sammanhållen bebyggelse krävs det bygglov för de flesta åtgärder.

Områden med grupper av hus kan i vissa fall bedömas som "sammanhållen bebyggelse". Enligt tidigare lagstiftning motsvarande begrepp "samlad bebyggelse".

Kontakta oss på byggavdelningen för att få information om vad som gäller för den åtgärd som du har tänkt utföra på din fastighet och om din fastighet ligger inom sammanhållen bebyggelse.

Bor du utanför både detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse får du göra vissa åtgärder utan bygglov.

I anslutning till en- och tvåbostadshus krävs inte bygglov för följande åtgärder:

 • En komplementbyggnad på högst 50 kvadratmeter för annat ändamål än tidigare komplementbyggnader.
 • En mindre tillbyggnad, max 50 procent av ursprunglig byggnadsarea (tidigare tillbyggnader ingår i dessa 50 procent).
 • Mur, plank eller staket oavsett höjd.

Om någon åtgärd ovan sker närmare tomtgräns än 4,5 meter ska berörd granne godkänna detta. Om grannen inte godkänner det kan du få frågan prövad av oss i ett bygglov.

Bor du inom ett område som omfattas av strandskydd kan det krävas en strandskyddsdispens även om det inte krävs bygglov för någon av åtgärderna ovan. Mer information hittar du på webbsidan Strandnära.

Även om det inte krävs bygglov så kan det krävas en anmälan för en åtgärd, till exempel krävs det att du gör en anmälan till oss då du installerar en kamin eller ett badrum i en byggnad som får uppföras utan bygglov.

 

Kontakt

  Telefon

 • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera