titelbild

Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts

Alla elever som uppfyller avståndskraven och är i behov av skolskjuts måste ansöka inför varje nytt läsår. Det gäller även de elever som tidigare har fått skolskjuts.

Ansökningsperioden för nytt läsår är 1 mars-15 april för handläggning och beslut före läsårsstart.

Du ansöker om skolskjuts via vår e-tjänst: Ansök om skolskjuts.

Du kan se status för din ansökan genom att logga in med ditt bank-ID under "Meny" i e-tjänsteportalen.

Avståndsregler 

 • Barn i förskoleklass till årskurs 3 ska ha minst 3 km till skolan.
  Hållplatsen får ligga max 1 km från bostaden.
 • Barn i årskurs 4-6 ska ha minst 4 km till skolan.
  Hållplatsen får ligga max 2 km från bostaden.
 • Barn i årskurs 7-9 ska ha minst 4 km till skolan.
  Hållplatsen får ligga max 3 km från bostaden.

Eleverna hämtas vanligtvis vid gemensam hållplats. Det är endast i undantagsfall som elever hämtas hemma. Elever bosatta i Ljungby kommuns tätorter är generellt inte skolskjutsberättigade.

Skolskjuts om du bor på två adresser 

Elever som bor växelvis hos sina vådnadshavare har rätt till skolskjuts till och från båda bostadsadresserna. Förutsättningen är att båda vårdnadshavare bor inom Ljungby kommun och att eleven går i anvisad skola, enligt reglerna för skolans upptagningsområde. Avståndsregler gäller enligt ovan. Det växelvisa boendet ska vara ett fast och varaktigt arrangemang. 

Om du väljer att byta skola

Om du väljer att gå i en annan skola än den som kommunen har valt åt dig, har du i allmänhet inte rätt till skolskjuts. Du kan dock få skolskjuts om det inte blir dyrare eller är svårare att ordna än om du gick i den skolan som kommunen valt åt dig. Reglerna gäller oavsett om du väljer en annan kommunal grundskola eller en fristående skola.

Elever som går i fristående skolor utanför Ljungby kommun får inte skolskjuts.

Fritidshem

Skolskjuts gäller bara mellan hem och skola, inte till och från fritidshem.

Ljungby kommun erbjuder skolskjuts mellan anvisningsskolan Angelstadskolan och fritidshemmet Vårblomman i Annerstad. Skolskjutsansökan från elever som har valt Angelstadskolan hanteras enligt regeln ekonomisk eller organisatorisk svårighet.

Kompisåkning

Om det finns plats i bussen kan en elev med skolskjuts få ta med en kompis från skolan vid enstaka tillfällen. 

Du ansöker om kompisåkning via blankett. 

Funktionsvariation

Kommunen ansvarar även för skolskjuts till elever med en funktionsvariation som påverkar möjligheterna att ta sig till och från skolan. En prövning görs i varje enskilt fall efter ansökan styrkt med läkarintyg. 

På blanketten åkschema mellan skola och korttids fyller du i åkschema. Detta gäller om ditt barn har beviljad LSS fritids/korttidsinsats på Planeten eller Vuxenkorttids.

Blankett för registrering av åkschema för skolskjutselever med LSS insats mellan skola/korttids läsåret 2023/2024

Blankett för registrering av åkschema för skolskjutselever med LSS insats mellan skola/korttids läsåret 2024/2025

Särskild omständighet

Bedömningen av behovet av skolskjuts görs i varje enskilt fall efter en ansökan styrkt med intyg från exempelvis läkare eller skola.

Trafikförhållande på skolvägen

Oavsett avståndsregeln kan skolskjuts beviljas om skolvägen bedöms ha en särskilt farlig trafikmiljö.

Vinterskolskjuts

Vinterskolskjuts kan vid behov beviljas under perioden 15 november till 15 mars. Förutsättning för att få vinterskolskjuts beviljat är att det är sannolikt att skolvägen eller vägen till hållplatsen blir särskilt trafikfarlig på grund av kraftigt minskad vägbredd på grund av snövallar eller annan likvärdig omständighet.

Ansökan görs senast den 15 oktober och gäller för pågående läsår.

Du ansöker om vinterskolskjuts via vår e-tjänst: Ansök om skolskjuts.

Väntetid

Kommunen strävar efter att hålla väntetider i samband med skolskjuts på en rimlig nivå. Målsättningen är att väntetiden inte ska överstiga 60 minuter per dag.

Busskort

Elever som har rätt till skolskjuts kan få ett busskort för att åka med kollektivtrafiken istället för att åka med den ordinarie skolbussen. Busskortet ges ut på skolan i början av läsåret till nya elever. De elever som redan har fått ett busskort ska behålla det och använda det även nästa läsår. Kortet blir aktiverat och giltigt när din ansökan godkänns.

Om du vid enstaka tillfälle har glömt ditt busskort, har du rätt att få åka med linjebussen in till skolan men måste kunna uppvisa ett underskrivet intyg från skolans expedition på hemresan för att få åka utan att betala. Har du tappat bort ditt busskort måste du anmäla det till skolans expedition, så biljetten kan flyttas över till ett nytt kort.

Busskortet får endast användas för transport till och från skolan, inte för resor på fritiden. Busskortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. Om du slutar skolan är du skyldig att återlämna busskortet.

Information om skolbiljett

Din skolbiljett är ett giltigt färdbevis som du ska ta med och blippa vid alla resor samt kunna visas upp vid kontroll.

Skolbiljetterna finns i varianterna: län, kommun och stad.
Alla skolbiljetter gäller både på buss och tåg (Öresundståg, Krösatågen, Pågatåg och SJ regional).

Giltig övergångstid är:
Län: 120 minuter
Kommun: 90 minuter
Stad: 60 minuter

Övergångstiden beräknas från när skolbiljetten blippas på första
bussen/tåget till det att biljetten blippas igen på nästa buss/tåg.

Skolbiljetten gäller vanligtvis två resor per dag. Det finns också
skolbiljett med 22 resor per månad. Här får man 22 nya resor
var 30:e dag. 

Mobilbiljett istället för busskort

Vårdnadshavare till elev med mobil kan ansöka om mobilbiljett. Eleven behöver ha Länstrafiken Kronobergs reseapp nedladdad och sitt mobilnummer registrerat i appen.

Mobilbiljett - hur gör jag?

Du som ansökt om mobilbiljett måste göra detta för att vi ska kunna aktivera din mobilbiljett:

1. Ladda ner reseappen

Hämta reseappen i App Store eller på Google Play. Sök på Länstrafiken Kronoberg.

2. Registrera ditt mobilnummer i appen

Gå in i reseappen under: Mer/Mina detaljer och registrera in ditt mobilnummer. Vi kommer sedan att se till att din mobilbiljett finns i appen så snart som möjligt.

3. Skolan flyttar över din skolbiljett i appen

4. Du ser din skolbiljett i appen 

Under Biljetter ser du din skolbiljett samt  var och när den är giltig

• Klicka på Aktivera biljett innan du går ombord på buss eller tåg.
• Aztec-koden ska blippas på bussen och på tåg visas för tågvärd.
• Längst ner på biljetten syns hur länge just detta "blipp" är giltigt för övergång.

På Länstrafiens webbplats kan du se bilder och läsa om hur du blippar din biljett på bussen. Blippa din biljett ombord på bussen! (lanstrafikenkron.se) och läsa mer om hur Reseappen fungerar 

 

Överklagande av ett beslut

Är du missnöjd med beslutet om skolskjuts, helt eller delvis, kan du överklaga beslutet antingen som förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Läs mer om överklaganden på sidan: Överklagande.

Regler

Fullständiga regler finns i verksamhetsplanen som du hittar nedan, under relaterad information.

Säkerhets- och ordningsregler skolskjuts

Välkommen ombord! 

Här hittar du information om hur vi tillsammans gör skolskjutsen till en säker och trivsam skolskjuts. 

Säkerhets- och ordningsregler

 • Elev som cyklar till hållplatsen ska ställa sin cykel på lämplig plats.
 • På- och avstigning ska ske lugnt, när chauffören ger tecken. Om eleven måste korsa vägen efter avstigning ska hen vänta tills fordonet har kört.
 • Eleven ska sitta still på anvisad plats. Säkerhetsbälten ska enligt lag alltid användas.
 • Chaufförens tillsägelser ska lydas. Chauffören är skyldig att rapportera eventuella förseelser/mobbing etc. till skolskjutshandläggaren.
 • Eleven får inte bråka eller föra oväsen, eftersom det kan innebära hot mot säkerheten. Om en elev missköter sig, kan hen bli avstängd från den ordinarie skolskjutsen.
 • Om en elev orsakar skada på skolskjutsfordonet eller annat så blir ni ersättningsskyldiga. All skadegörelse polisanmäls.

Gemensamt ansvar för säker och trivsam skolskjuts

Före transporten till skolan

Föräldrarna ansvarar för att eleven kommer i god tid till hållplatsen. Om eleven har missat skolskjutsen ansvarar du för att ta ditt barn till skolan. Om skolskjutsen är försenad mer än 30 minuter gäller generellt att barnet återvänder hem eller till annan plats som ni föräldrar bestämt innan. Ta kontakt med din skolas expedition.

Du som förälder ska se till att ditt barn förbereds och tränas att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt och säkerställa att barnet färdas den beslutade sträckan.

Under transporten

Under transporten är det chauffören som ansvarar för elevens säkerhet och att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Entreprenören/chauffören är skyldig att meddela skolskjutshandläggaren om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår.

Chauffören får inte släppa på eller av elever på andra ställen än de fastställda hållplatserna.

Entreprenören/chauffören ansvarar för att bilkudde finns om det behövs. Ta kontakt direkt med dem om ditt barn behöver en sådan.

Vid skolan

När eleven anlänt till skolan ansvarar skolan för tillsynen. Detsamma gäller vid hemresa efter skolans slut tills dess att eleven stigit på skolskjutsen. Om eleven missar skolskjutsen på grund av undervisning ska kommunen ordna hemtransport. Eleven ska då kontakta skolans expedition och åka hem med ersättningsskjutsen.


Om en elev blir sjuk under skoldagen och behöver åka hem tidigare ansvarar vårdnadshavare för att hämta sitt barn i skolan.

Eleven

Eleven ansvarar för att följa gällande ordningsregler och att visa respekt och hänsyn i samband med skolskjutsen.

Säker skolväg tillsammans

Tänk på att förse ditt barn med reflexväst och fick-/pannlampa i trafiken!

Kontakt

Kommentera