titelbild

Skolskjuts grundskolan

Avståndsregler för att få skolskjuts

Eleverna hämtas normalt vid gemensam hållplats, i undantagsfall vid hemmet.

  • Barn i förskoleklass-årskurs 3 ska ha minst 3 km till skolan. Hållplatsen får ligga max 1 km från bostaden.
  • Barn i årskurs 4-6 ska ha minst 4 km till skolan. Hållplatsen får ligga max 2 km från bostaden.
  • Barn i årskurs 7-9 ska ha minst 4 km till skolan. Hållplatsen får ligga max 3 km från bostaden.

Ljungby tätort

Elever bosatta i Ljungby tätort har inte rätt till skolskjuts.

Trafikförhållanden

Oavsett avståndsregeln kan skolskjuts beviljas om skolvägen bedöms ha en särskilt farlig trafikmiljö.

Ansök om skolskjuts på grund av trafikförhållanden (till e-tjänst)

Funktionsnedsättning

Kommunen ansvarar även för skolskjuts till elev med en funktionsnedsättning som påverkar elevens möjligheter att ta sig till och från skolan. En prövning görs i varje enskilt fall efter ansökan av elevens vårdnadshavare. Behovet ska vara styrkt med läkarintyg.

Ansök om skolskjuts vid funktionsnedsättning (till e-tjänst)

Särskilt behov

Kommunen är enligt skollagen också skyldig att anordna skolskjuts för elever med en särskild omständighet som gör skolskjuts nödvändigt eller motiverat trots att regler om avstånd, trafikförhållanden eller funktionsnedsättning inte uppfylls. Bedömningen av behovet av skolskjuts görs i varje enskilt fall efter en ansökan. Behovet ska vara styrkt med intyg från exempelvis läkare eller skola.

Ansök om skolskjuts vid särskilt behov (till e-tjänst)

Val av skola

Elev som väljer att gå i annan skola än den som kommunen placerat eleven på kan få skolskjuts om det inte innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Det innebär att om skolskjutsen blir dyrare eller är svårare att organisera än om eleven gick på kommunens anvisade skola har eleven inte rätt till skolskjuts eller ersättning för skolskjuts. Det gäller både om eleven väljer en annan kommunal grundskola eller en fristående skola.

Elever som går i fristående skolor utanför Ljungby kommun har inte rätt till skolskjuts.

Ansök om skolskjuts (till e-tjänst)

Ansökan görs per läsår.

Växelvis boende

Elever som bor växelvis hos sina föräldrar har rätt till skolskjuts till båda bostadsadresserna. Förutsättningen är att bägge vårdnadshavare bor inom Ljungby kommun och att eleven går i anvisad skola. Avståndsregler gäller enligt ovan. Det växelvisa boendet ska vara ett fast och varaktigt arrangemang.

Ansök om skolskjuts vid växelvis boende (till e-tjänst)

Ansökan görs per läsår. 

Vinterskolskjuts

Vinterskolskjuts kan vid behov beviljas under perioden 15 november till 15 mars. Förutsättningen för att vinterskolskjuts ska beviljas är att det är sannolikt att skolvägen eller vägen till hållplatsen blir trafikfarlig på grund av kraftigt minskad vägbredd på grund av snövallar eller annan likvärdig omständighet. 

Ansök om vinterskolskjuts (till e-tjänst)

Ansökan görs per läsår.

Fritidshem

Skolskjuts anordnas enbart mellan hem och skola, inte till och från fritidshem.

En elev som har plats på fritidshem men som inte vistas på fritidshemmet före eller efter skoldagen enligt ett fastställt schema kan få skolskjuts om övriga förutsättningar för skolskjuts uppfylls.

Skolskjuts kan dock som undantag anordnas mellan skola och de fritidshem som ligger i anslutning till förskolorna i Kånna, Torpa och Annerstad.

Kompisåkning

Om det finns plats i kommunens abonnerade skolskjutsfordon kan en elev med skolskjuts få ta med en kompis från skolan vid enstaka tillfällen. Ansökan för detta görs i förväg skriftligt via en blankett. 

Blanketten hittar du på vår portal E-tjänster och blanketter/Förskola och skola och sedan Skolskjuts.

Väntetid

Kommunen strävar efter att hålla väntetider i samband med skolskjuts på en rimlig nivå. Målsättningen är att väntetiden per dag för barn i förskoleklass inte ska överstiga 30 minuter respektive 60 minuter för elever i årskurs 1-9.

Föräldraansvar vid elevens väg till och från hållplats

Föräldrarna ansvarar för att deras barn förbereds och tränas att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det innebär att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att det ska klara att gå till skolan/hållplatsen på egen hand.

Föräldrarna ansvarar för eleven på väg från hemmet fram till hållplatsen och till dess att eleven stigit på skolbussen. Vidare ansvarar föräldrarna vid elevens hemresa från skolan för elevens väg från hållplatsen fram till hemmet. Föräldrarna ansvarar också för att eleven kommer i tid till bussen på morgonen. Om eleven missar bussen är det föräldrarnas ansvar att se till att eleven kommer till skolan.

Ansvar för eleverna under färd

Under transporten är det entreprenören/chauffören som ansvarar för elevens säkerhet och att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Chauffören får inte släppa på eller av elever på andra ställen än fastställda hållplatser. Eleven ansvarar för att följa gällande ordningsregler.

Ansvar vid skolan

När eleven släppts av vid skolan ansvarar rektor för tillsyn. Detsamma gäller efter skolans slut tills dess att eleven stigit på skolskjutsen. Eleven ansvarar för att följa gällande ordningsregler.

Avbeställning av skolskjuts vid sjukdom eller ledighet

Vårdnadshavare ska avbeställa skolskjuts i god tid hos entreprenören om en elev är sjuk eller ledig.

Förändringar som kan påverka skolskjutsen

Vårdnadshavare ska informera skolskjutshandläggare snarast om sådant som kan påverka elevens rätt till skolskjuts. Det kan till exempel vara att eleven flyttar till annan adress eller väljer en annan skola.

Busskort

Skolskjutsberättigade elever kan tilldelas ett busskort till linjetrafiken i stället för att åka abonnerad skolskjuts. Kortet delas ut på skolan vid läsårets början. Busskortet får endast användas för transport till och från skolan, inte för resor på fritiden.

 

Busskortet ska lämnas tillbaka till skolan om en elev inte längre har rätt till skolskjuts.

Ansökan

Elever som har rätt till skolskjuts enligt avståndsreglerna behöver inte ansöka om skolskjuts. Kommunen beslutar och informerar om skolskjutsen inför varje läsår.

Skolskjuts utifrån orsaker som trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet beviljas efter individuell prövning. Ansökan görs på särskild blankett eller via e-tjänst.

Elev som valt skola eller har växelvis boende ansöker om skolskjuts senast den 1 april inför kommande läsår. Ansökan görs via e-tjänst eller blankett.

E-tjänster och blanketter hittar du på vår portal E-tjänster och blanketter/Förskola och skola och sedan Skolskjuts.

Överklagande

Är du missnöjd med beslutet, helt eller delvis, kan du överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten i Kronobergs län. Antingen kan du överklaga genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Var noga med att skriva vilket beslut du vill överklaga samt hur du vill ha det ändrat och varför. Det du skriver ska lämnas in eller skickas till Ljungby kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, 34183 Ljungby. Beslutsfattaren kan ompröva beslutet om dina synpunkter motiverar det.

Skrivelsen ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du fick beslutet. I annat fall kan inte Förvaltningsrätten pröva din överklagan. Du kan även överklaga genom ombud, om du ger denna fullmakt. Har du överklagat i tid kommer din skrivelse att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om inte beslutet redan är ändrat.

Läs mer om de olika överklagandena i regeldokumentet här nedanför.

Regler

Fullständiga regler finns i dokumentet nedan.

Kontakt

Film "Före resan" om skolskjuts.

Filmen "Under resan" om vad man kan tänka på under skolskjutsen.

Filmen "Säkerhet ombord" om vad man kan göra om det händer en olycka på skolskjutsen.

Kommentera