titelbild

Skolskjuts förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Elever i förskoleklass till årskurs 9, grundsär- och gymnasiesärskolan kan ha rätt till skolskjuts mellan bostaden och skolan under vissa förutsättningar.  

Avståndsregler 

Beroende på vilken årskurs en elev går i gäller olika avståndsregler mellan bostad och skola för att ha rätt till skola. 

 • Barn i förskoleklass-årskurs 3 ska ha minst 3 km till skolan.
  Hållplatsen får ligga max 1 km från bostaden.
 • Barn i årskurs 4-6 ska ha minst 4 km till skolan.
  Hållplatsen får ligga max 2 km från bostaden.
 • Barn i årskurs 7-9 ska ha minst 4 km till skolan.
  Hållplatsen får ligga max 3 km från bostaden.

Eleverna hämtas normalt vid gemensam hållplats, i undantagsfall vid bostaden.

Ljungby tätort

Elever som bor i Ljungby tätort har inte rätt till skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts

Elever som ska börja förskoleklass eller årskurs 7-9 och är i behov av skolskjuts måste ansöka om skolskjuts. Elever, oavsett årskurs, som tidigare har haft busskort måste också ansöka om skolskjuts.

Elever som, oavsett årskurs, har växelvis boende eller har valt en annan skola än anvisningsskolan ska ansöka som skolskjuts varje år.  

Ansökan om skolskjuts måste göras senast 30 april för att få skolskjuts nästkommande läsår.

Du ansöker om skolskjuts via vår e-tjänst: Ansök om skolskjuts

Elever i förskoleklass

Alla elever i förskoleklass som behöver skolskjuts och som uppfyller avståndsreglerna kan ansöka om skolskjuts senast den 15 april det år eleven ska börja förskoleklass. 

Elever i årskurs 1-6 i grundskolan

Elever i årskurs 1-6 som har rätt till skolskjuts enligt avståndsreglerna behöver inte ansöka om skolskjuts. Kommunen beslutar och informerar om skolskjutsen inför varje nytt läsår.

Elever i årskurs 7-9 i grundskolan

Alla elever i årskurs 7-9 som behöver skolskjuts och som uppfyller avståndsreglerna kan ansöka om skolskjuts senast den 15 april inför varje nytt läsår.

Växelvist boende

Elev som har välxelvist boende måste ansöka om skolskjuts senast den 15 april inför varje kommande läsår. 

Elever som bor växelvis hos sina föräldrar har rätt till skolskjuts till och från båda bostadsadresserna. Förutsättningen är att båda vårdnadshavare bor inom Ljungby kommun och att eleven går i anvisad skola. Avståndsregler gäller enligt ovan. Det växelvisa boendet ska vara ett fast och varaktigt arrangemang.

Om eleven väljer annan skola

En elev som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen placerat eleven på har generellt inte rätt till skolskjuts. Eleven kan få skolskjuts om det inte blir dyrare eller är svårare att organisera än om eleven gick på kommunens anvisade skola. Reglerna oavsett om eleven väljer en annan kommunal grundskola eller en fristående skola.

Elever som går i fristående skolor utanför Ljungby kommun har inte rätt till skolskjuts.

Skolskjuts vid trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller särskild omständighet

Skolskjuts kan också beviljas utifrån orsaker som trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Ansökan görs vid behov.  

Trafikförhållanden

Oavsett avståndsregeln kan skolskjuts beviljas om skolvägen bedöms ha en särskilt farlig trafikmiljö.

Funktionsnedsättning

Kommunen ansvarar även för skolskjuts till elev med en funktionsnedsättning som påverkar elevens möjligheter att ta sig till och från skolan. En prövning görs i varje enskilt fall efter ansökan av elevens vårdnadshavare. Behovet ska vara styrkt med läkarintyg.

Särskild omständighet

Kommunen är enligt skollagen också skyldig att anordna skolskjuts för elever med en särskild omständighet som gör skolskjuts nödvändigt eller motiverat trots att regler om avstånd, trafikförhållanden eller funktionsnedsättning inte uppfylls. Bedömningen av behovet av skolskjuts görs i varje enskilt fall efter en ansökan. Behovet ska vara styrkt med intyg från exempelvis läkare eller skola.

Vinterskolskjuts

Vinterskolskjuts kan vid behov beviljas under perioden 15 november till 15 mars. Förutsättning för att få vinterskolskjuts beviljat är att det är sannolikt att skolvägen eller vägen till hållplatsen blir trafikfarlig på grund av kraftigt minskad vägbredd på grund av snövallar eller annan likvärdig omständighet. 

Ansökan görs senast den 15 oktober och gäller för pågående läsår.

Fritidshem

Skolskjuts anordnas bara mellan hem och skola, inte till och från fritidshem.

En elev som har plats på fritidshem, men som inte vistas på fritidshemmet före eller efter skoldagen kan få skolskjuts enligt fastställt schema om övriga förutsättningar för skolskjuts uppfylls.

Skolskjuts kan dock som undantag anordnas mellan anvisningsskolan i upptagningsområdet för de fritidshem som ligger i anslutning till förskolorna i Kånna, Torpa och Annerstad.

Kompisåkning

Om det finns plats i kommunens abonnerade skolskjutsfordon kan en elev med skolskjuts få ta med en kompis från skolan vid enstaka tillfällen. Ansökan för detta görs i förväg skriftligt via en blankett. 

Blanketten hittar du på vår portal E-tjänster och blanketter/Förskola och skola och sedan Skolskjuts.

Väntetid

Kommunen strävar efter att hålla väntetider i samband med skolskjuts på en rimlig nivå. Målsättningen är att väntetiden per dag för barn i förskoleklass-årskurs 9 inte ska överstiga 60 minuter.

Busskort

Skolskjutsberättigade elever kan få ett busskort till linjetrafiken i stället för att åka abonnerad skolskjuts. Kortet delas ut på skolan vid läsårets början. Busskortet får endast användas för transport till och från skolan, inte för resor på fritiden.

Busskortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. Om du slutar skolan är du skyldig att återlämna busskortet. Om du förlorar ditt busskort måste du anmäla det till skolans expedition, så biljetten kan flyttas över till ett nytt kort.

Överklagande

Är du missnöjd med beslutet, helt eller delvis, kan du överklaga beslutet antingen som förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Läs mer om överklaganden på sidan Överklagande.

Regler

Fullständiga regler går att läsa i verksamhetsplan regler skolskjuts och elevresor som länkas till här nedan. 

Säkerhets- och ordningsregler skolskjuts

Välkommen ombord! 

Här hittar du information om hur vi tillsammans gör skolskjutsen till en säker och trivsam skolskjuts. 

Säkerhets- och ordningsregler

 • Elev som cyklar till hållplatsen ska ställa sin cykel på lämplig plats.
 • På- och avstigning ska ske lugnt, när chauffören ger tecken. Om eleven måste korsa vägen efter avstigning ska hen vänta tills fordonet har kört.
 • Eleven ska sitta still på anvisad plats. Säkerhetsbälten ska enligt lag alltid användas.
 • Chaufförens tillsägelser ska lydas. Chauffören är skyldig att rapportera eventuella förseelser/mobbing etc. till skolskjutshandläggaren.
 • Eleven får inte bråka eller föra oväsen, eftersom det kan innebära hot mot säkerheten. Om en elev missköter sig, kan hen bli avstängd från den ordinarie skolskjutsen.
 • Om en elev orsakar skada på skolskjutsfordonet eller annat så blir ni ersättningsskyldiga. All skadegörelse polisanmäls.

Gemensamt ansvar för säker och trivsam skolskjuts

Före transporten till skolan

Föräldrarna ansvarar för att eleven kommer i god tid till hållplatsen. Om eleven har missat skolskjutsen ansvarar du för att ta ditt barn till skolan. Om skolskjutsen är försenad mer än 30 minuter gäller generellt att barnet återvänder hem eller till annan plats som ni föräldrar bestämt innan. Ta kontakt med din skolas expedition.

Du som förälder ska se till att ditt barn förbereds och tränas att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt och säkerställa att barnet färdas den beslutade sträckan.

Under transporten

Under transporten är det chauffören som ansvarar för elevens säkerhet och att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Entreprenören/chauffören är skyldig att meddela skolskjutshandläggaren om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår.

Chauffören får inte släppa på eller av elever på andra ställen än de fastställda hållplatserna.

Entreprenören/chauffören ansvarar för att bilkudde finns om det behövs. Ta kontakt direkt med dem om ditt barn behöver en sådan.

Vid skolan

När eleven anlänt till skolan ansvarar skolan för tillsynen. Detsamma gäller vid hemresa efter skolans slut tills dess att eleven stigit på skolskjutsen. Om eleven missar skolskjutsen på grund av undervisning ska kommunen ordna hemtransport. Eleven ska då kontakta skolans expedition och åka hem med ersättningsskjutsen.


Om en elev blir sjuk under skoldagen och behöver åka hem tidigare ansvarar vårdnadshavare för att hämta sitt barn i skolan.

Eleven

Eleven ansvarar för att följa gällande ordningsregler och att visa respekt och hänsyn i samband med skolskjutsen.

Säker skolväg tillsammans

Tänk på att förse ditt barn med reflexväst och fick-/pannlampa i trafiken!

Kontakt

Film "Före resan" om skolskjuts.

Filmen "Under resan" om vad man kan tänka på under skolskjutsen.

Filmen "Säkerhet ombord" om vad man kan göra om det händer en olycka på skolskjutsen.

Kommentera