Detaljplan, steg för steg

Här läser du om hur en detaljplan tas fram och hur och när du kan påverka. Att arbeta fram eller ändra en detaljplan följer en speciell rutin, som styrs enligt plan- och bygglagen.

Planprocessen

Start

Det börjar med en idé och då oftast om att bygga något nytt. Idén kan komma från till exempel markägare eller kommunen. Om idén kräver en ny detaljplan eller en ändring av en befintlig så måste de ansöka om planbesked.

Planbesked

Ett planbesked ska ge svar på om ett planarbete kan startas eller inte. Den som ansöker om ett planbesked ska få ett beslut inom fyra månader, från att det har kommit in en fullständig ansökan till samhällsbyggnadsavdelningen.

Ett positivt planbesked bekräftar att ett planarbete kan startas och ska även innehålla en preliminär tidplan när ett beslut om antagande kan förväntas ske, men beskedet är ingen garanti att en detaljplan slutligen kommer att antas. Om det blir ett negativt planbesked ska kommunen tydligt beskriva skälen.

Ansökan om planbesked gör du på blankett som du hittar på
E-tjänster och blanketter/Bo, bygga och miljö och sedan Bygga.

Planarbete

Efter ett positivt planbesked i Samhällsbyggnadsutskottet arbetar samhällsbyggnadsavdelningen fram ett planförslag med detaljplanehandlingar såsom plankarta och planbeskrivning med mera. Planarbetet är en kreativ process med många olika specialistkompetenser inblandade. Det är även under planarbetet som utredningar tas fram.

Ett planprogram kan föregå detaljplanen

I undantagsfall tas det fram ett planprogram innan en detaljplan, där kommunen utreder de stora frågorna som användning av området, vägar, vatten och avlopp med mera. Syftet med ett planprogram är att med övergripande material ta fram beslutsunderlag i ett tidigt skede. Precis som vid en detaljplan ska kommunen samråda med allmänheten, myndigheter och andra berörda. Efter samrådet sammanställer planavdelningen de inkomna synpunkterna med kommentarer i en rapport. Sedan ligger planprogramet som underlag vid framtagandet av detaljplanen.

Samråd

Kommunen ska samråda planförslaget med allmänheten, myndigheter och andra berörda efter samrådsbeslut i Samhällsbyggnadsutskottet. Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget samt garantera insyn och ge möjlighet till påverkan. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse med kommentarer på inkomna synpunkter och därefter arbetas planförslaget om till granskningshandlingar.

Granskning

I granskningsskedet upprättas den slutgiltiga detaljplanen utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Synpunkter på detaljplanen ska du lämna skriftligen till kommunen senast under granskningstiden. Den som senare vill ha rätt att överklaga måste kunna visa på skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Efter granskningstiden tar samhällsbyggnadsavdelningen fram ett granskningsutlåtande med kommentarer till de eventuella synpunkterna som kommit in. Sedan arbetas eventuellt planförslaget om till antagandehandlingar.

Antagande

Efter att kommunen har hanterat inkomna synpunkter under granskningen och eventuellt gjort mindre ändringar så går planförslaget vidare för antagande i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, beroende på planens omfattning. Om kommunen gjort stora förändringar måste planförslaget ställas ut för granskning igen innan nämnden kan anta detaljplanen.

Eventuellt överklagande

Den antagna detaljplanen skickas till Länsstyrelsen som bedömer om de ska överpröva planen, beslutet tas inom tre veckor. Den som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen. Överklagan måste komma in inom tre veckor från dagen beslutet publiceras på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

Om ingen överklagar detaljplanen vinner den laga kraft och börjar gälla efter tre veckor, från anslagsdatumet på kommunens anslagstavla. Kommunen annonserar i lokalpressen att detaljplanen vunnit laga kraft. Nu går det bland annat att ansöka om bygglov och fastighetsbildning som överensstämmer med den nya detaljplanen.

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera