Ingen alternativ text tillgänglig
Ingen alternativ text tillgänglig
Ingen alternativ text tillgänglig

Centrumförnyelse

Ljungby kommuns mål är att få ett centrum som människor ska trivas i. En plats där man ska kunna träffas och umgås. En mötesplats för alla.

Förnyelsen av det gamla järnvägsområdet med en ny detaljplan innebär att fyra nya byggnadskvarter skapas med bostäder och centrumfunktioner.  

Centrumplanen 2009-2025

Centrumplanen är en fördjupning av Ljungby kommuns översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 2009. Centrumplanen visar hur centrum ska utvecklas i framtiden. Den är inte bindande, men vägledande vid detaljplanering, fastighetsfrågor, bygglov samt utformning av gator, torg och grönområden. Se centrumplanen i sin helhet.  Nedan kan du se en översikt av de delar som ingår i planen. 

Färdigställda delar av centrum
Centrumförnyelsen har kommit en bra bit på vägen. Stora torg, Lilla Torg, Stationsgatan, bussteminalen och järnvägsparken är exempel på några viktiga delar som är färdiga. 

Pågående ombyggnadsarbeten 
Arbete pågår vid Sven Ljungbergs plats där vändplanen ska göras i ordning, nya sittgrupper och cykelställ ska monteras och det ska planteras. Platsen planeras bli klar under våren 2019. 

Kommande arbeten i centrum
För att förbättra trafiksituationen vid den hårt belastade fyrvägskorsningen mellan Skånegatan, Kånnavägen och Gängesvägen kommer Skånegatan att flyttas. Den nya sträckningen kommer att anslutas till Hammarrondellen. Förberedelser inför upphandling pågår och byggnation kommer preliminärt att påbörjas under hösten 2019. Ännu en del av centrumplanen som ska byggas om 2019 är Bergagatan.   

Framtida projekt
Gråmarkerade delar i översiktskartan nedan ingår i centrumplanen, men det är inte beslutat när de ska åtgärdas.

Det här gör vi 

  • Vi förnyar VA-ledningar för dricksvatten och dagvatten
  • Vi bygger om gator
  • Vi bygger om korsningar
  • Vi bygger nya parkeringsplatser
  • Vi sätter upp ny belysning
  • Vi förbereder serviser för byggrätter  

Så påverkas du

Under arbetets gång kommer gator och vägar att stängas av tillfälligt, och trafiken kommer att ledas om. Byggtrafik till och från arbetsplatserna förekommer i centrum när arbeten pågår. Information om aktuella vägarbeten publiceras i rutan "Viktigt just nu"

När är vi klara

Pågående och kommande arbeten enligt ovanstående beräknas bli färdiga 2019. Tidplanen för resterande delar i centrumförnyelsen är inte politiskt beslutad. 

Projektplan översikt centrum

Kontakt

Kommentera