titelbild

Bygglov, steg för steg

Här får du information om hur bygglovsprocessen ser ut, från det att du ansöker om bygglov till att du får ett slutbesked och får ta byggnaden i bruk.

Förhandsbesked

Om du har planer på att utföra en nybyggnation utanför planlagt område och som inte kräver planändring är det lämpligt att först ansöka om ett förhandsbesked hos miljö- och byggnämnden. Det innebär en prövning om platsen är lämplig för tänkt åtgärd.

Om du planerar en nybyggnation inom planlagt område som avviker från gällande detaljplan eller en större nybyggnation utanför planlagt område behöver normalt sett istället en detaljplan tas fram.

Här får du mer information om förhandsbesked.

Handlingar som behövs vid ansökan om förhandsbesked:

 • Ifylld och signerad ansökningsblankett.
 • Tydlig situationsplan i lämplig skala där tänkt byggnation är inritad och måttsatt till fastighetsgränser.
 • Vid enskilt vatten och avlopp ska detta vara redovisat på situationsplanen.
 • Tillfartsväg ska redovisas på situationsplanen.

Ansökan gör du via e-tjänst;

Ansökan om förhandbesked

Vill du hellre använda blankett hittar du den längre ner på sidan. 

Ansökan

Innan ditt ärende kan börja handläggas av en bygglovshandläggare måste du skicka in en komplett ansökan.

Blankett för ansökan om bygglov hittar du längre ner på sidan.

Vad ska ansökan innehålla

Din ansökan ska bland annat innehålla ansökningsblankett, som även den som är kontrollansvarig ska skriva på, planritningar, fasadritningar, situationsplan och kontrollplan.
Vid enklare åtgärder behövs ingen kontrollansvarig, om kommunen inte beslutar annat.

Gäller det nybyggnad på en obebyggd fastighet inom detaljplan ska byggnaden ritas in och måttsättas på en nybyggnadskarta. Du kan även behöva bifoga andra dokument och utredningar.

Här får du mer detaljerad information om vad din ansökan ska innehålla. Om din ansökan är ifylld korrekt och innehåller tillräcklig information går processen snabbare.

Du skickar din ansökan till

Ljungby Kommun

Miljö- och byggförvaltningen
Olofsgatan 9
341 83 Ljungby

Du kan också lämna dina handlingar direkt i kommunhuset på Olofsgatan 9 Ljungby
eller via e-post till: bygglov@ljungby.se

 

 

Handläggning

När du skickat in din ansökan om bygglov och kommunen bedömt att handlingarna är kompletta, får du ett meddelande om detta. Om vi saknar någon handling eller om ritningarna inte är fackmannamässiga, får du information om att komplettera din ansökan.

Från det datum ansökan är komplett ska ett beslut meddelas inom 10 veckor.

Handläggningstiden kan förlängas med ytterligare 10 veckor vid specifika omständigheter, till exempel om en utredning krävs eller ditt ärende måste behandlas i miljö- och byggnämnden. I så fall får du information om detta inom de första 10 veckorna.

Avgift för handläggning

Du som byggherre kommer få betala en avgift till kommunen för handläggningen enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige. Det är många faktorer som påverkar avgiften för ett bygglov och det är svårt att ange en exakt avgift för olika bygglovsärenden. Kontakta oss gärna för att få hjälp med en uppskattning om vad din handläggning kan komma att kosta.

Du kan läsa mer om avgifter för bygglov här.

Beroende på hur ditt ärende ser ut kan sakägare behöva höras. En sakägare kan till exempel vara grannar, väghållare, andra myndigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter med flera.
Sakägare brukar vanligtvis få 14 dagar på sig att framföra sina åsikter.

Sakägare har rätt att yttra sig om din ansökan innebär:

 • Nylokalisering utanför område med detaljplan.
 • att det blir en avvikelse från bestämmelse i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse.
 • att det som ska byggas placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Detta gäller inte om detaljplan eller områdesbestämmelse tillåter byggnader närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • att en remiss måste skickas till annan myndighet. Det kan till exempel gälla bedömning av möjlighet till enskilt avlopp, buller med mera.

 

Beslut

När alla grundkrav är uppfyllda och eventuella remissvar och svar från grannar och andra kommit in kan ett beslut om bygglov fattas. Om inga sakägare är emot förslaget kan en bygglovshandläggare själv fatta beslutet om det går att bevilja.

Om en sakägare däremot har invändningar mot något i bygglovsansökan eller om ansökan inte kan beviljas av en handläggare får du besked om detta och kan då välja att få den prövad i miljö- och byggnadsnämnden där du får ett formellt beslut. I annat fall kan du föra en dialog med bygglovsenheten och ändra eller ta tillbaka din ansökan.

Startbesked krävs innan du börjar bygga

Du behöver få ett startbesked innan du får sätta igång med ditt tänkta byggprojekt. Att du fått ett beslut om bygglov betyder inte att du får börja bygga. Läs mer startbesked i steg 5.

I beslutet om bygglov står om du behöver beställa en utstakning av ditt hus. Om det inte står något behöver du inte göra det.

Med beslutet om bygglov följer det också med en kallelse till ett tekniskt samråd. Läs mer om det i steg 4. Om det inte krävs ett tekniskt samråd får du ett startbesked direkt med bygglovet och en blankett som heter "begäran om slutbesked", denna skickar du in till miljö- och byggnämnden när byggnadsåtgärderna är färdigställda.

Kungörelse och överklagande

I samband med att beslutet skickas till dig får även dina grannar och andra sakägare en upplysning om att lov har beviljats. De har sedan fyra veckor på sig att överklaga. Om detta inte sker vinner beslutet laga kraft efter detta. Beslutet annonseras också i Post- och inrikes tidningar.

Du måste börja bygga inom två år från bygglovsbeslutet

Beslut om bygglov upphör att gälla två år från dagen då beslutet vann laga kraft om du inte påbörjat byggnadsarbetena.

Tekniskt samråd och arbetsplatsbesök

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Tekniskt samråd behövs inte om det inte behövs någon kontrollansvarig.

I de flesta fall ska byggnadsnämnden vid minst ett tillfälle under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna utförs. Behovet av arbetsplatsbesök ska gås igenom på det tekniska samrådet.

Startbesked, innan byggstart

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked och som tidigast fyra veckor efter att beslut om lov kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. För att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om åtgärden antas uppfylla kraven ska byggherren lämna in förslag till kontrollplan samt de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna, krävs. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet.

Slutsamråd

När byggåtgärder som omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas. Vid slutsamrådet går man bland annat igenom

 • kontrollplanens genomförande
 • avvikelser från byggreglerna
 • den kontrollansvariges utlåtande
 • förutsättningarna för ett slutbesked. 

Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts.

Slutbesked, godkännande av byggnation

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet och andra villkor är uppfyllda.

Du får inte börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Du kan få slutbesked även om mindre brister finns. Nämnden gör i så fall anmärkningar på bristerna, som sedan ska åtgärdas. Om det är fråga om större brister kan nämnden ge ett tillfälligt slutbesked, iterimistiskt slutbesked som gäller fram tills du åtgärdat bristen eller gjort en nödvändig kontroll. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövar nämnden slutligt frågan om slutbesked.

Ritningar och handlingar för slutbesked

 • Kontrollerad och godkänd kontrollplan.
 • Utlåtande från kontrollansvarig.
 • De handlingar som man beslutat om i startbeskedet.

Ansök via e-tjänst

Du ansöker om slutbesked via e-tjänst.

Till e-tjänsten: Begäran om slutbesked

 

Kontakt

  Telefon

 • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera