Lantbruk

Jordbruk ger oss mat på bordet och bidrar till öppna landskap. Samtidigt kan hantering av gödsel, avfall, bekämpningsmedel och andra kemikalier påverka vår hälsa och miljö. Vid miljötillsyn på lantbruk kontrolleras bland annat gödsel- och avfallshantering samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och andra kemikalier.

Inspektion på lantbruk sker vanligtvis vart tredje år. Tätare eller glesare inspektioner kan förekomma beroende på verksamhetens omfattning, behov och utövarens egenkontroll. Vid en tillsyn inspekteras bland annat egenkontrollen, lagring och hantering av gödsel, bekämpningsmedel, cisterner samt avfallshantering.

Alla som driver en så kallad miljöfarlig verksamhet ska kontrollera sin verksamhet i förebyggande syfte för att undvika onödig miljöpåverkan. Anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken gäller mer omfattande krav.

Krav på godkänd spridningsutrustning för växtskyddsmedel

Alla sprutor som används för spridning av växtskyddsmedel ska vara funktionstestade och godkända av Jordbruksverket.

För att bli godkänd måste du

  • Funktionstesta din spridningsutrustning
  • Skicka in protokollet till Jordbruksverket för godkännande.

Ett beslut om godkännande gäller i tre år från datumet för funktionstestet.

Läs mer om det obligatoriska funktionstestet och ansök om att få din spruta godkänd på Jordbruksverkets webbplats.

Anmälan och tillstånd för djurhållning

För djurhållning i större omfattning, dvs fler än 30 djurenheter, krävs anmälan eller tillstånd från miljö- och byggförvaltningen.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du vill göra en anmälan eller söka tillstånd.

Kontakta miljöinspektören om du har frågor om miljötillsynen på lantbruk.

Djurskydd

Länsstyrelsen i Kronobergs län har ansvaret för all kontroll av djurskydd i länet. Misstänker du att något djur far illa ska du anmäla bristande djurhållning till dem. 

Kontakt

Kommentera