God man, förvaltare och förmyndare

Nyheter och på gång 

God jul och nya arvodesprinicper

Gemensamma överförmyndarnämnden vill rikta et stort tack för det gångna året! Vi ser fram mot ett gott nytt år och hoppas att ni får en härlig julhelg innan dess. I mitten på januari kommer information att gå ut till er alla i samband med utskick inför kommande granskning. Vi kommer också i samband med detta att lägga ut nya informationshäften både vad gäller hur man ska hantera olika frågor inom ramen för ett ställföreträdarskap – Guide för gode män och förvaltare. Nämnden har också antagit nya arvodesprinciper. I dessa kan man också se hur man ska gå till väga i olika sammanhang.
Arvodesprinciper, arvodering av ställföreträdare

Tänk på att inte sammanblanda huvudmannens tillgångar med dina tillgångar 

Du som är ställföreträdare får inte använda ditt eget konto för att betala räkningar, göra inköp eller liknande åt din huvudman. Även om sammanblandningen inte leder till ekonomisk förlust för huvudmannen så är det inte tillåtet enligt lag. Syftet med regeln är att det aldrig ska vara någon tvekan om vilka tillgångar som är huvudmannens respektive ställföreträdarens. Sammanblandningen innebär även att huvudmannen står i skuld till dig (om än tillfälligt), vilket inte är tillåtet utan överförmyndarnämndens samtycke. Dessutom uppstår en jävsituation.

Av länsstyrelsens nationella riktlinjer framgår det att en överförmyndarnämnd inte bör acceptera sådan sammanblandning.

Merkostnadsersättning 

Du vet väl att det finns möjligheter att ansöka om försörjningsstöd och merkostnadsersättning för att täcka kostnader för arvode till en god man eller en förvaltare?

Om huvudmannen har en funktionsnedsättning och därmed kan ha rätt merkostnadsersättning kan Försäkringskassan även beakta en ställföreträdares arvode inom ramen för denna ersättning. Det innebär att även en person som tidigare inte kommit upp i tillräckligt höga kostnader till följd av sin funktionsnedsättning nu även kan få merkostnadsersättning för andra kostnader som han eller hon har utöver arvodeskostnaden.
Du kan läsa mer om vad merkostnadsersättning innebär på Försäkringskassans webbplats. 

Kammarrätten i Göteborg den 29 juni i mål 2020-131 ansett att personer som har låga inkomster rätt att få kostnaden för god man beaktad när man ansöker om försörjningsstöd. Avgörandet kan beställas gratis hos domstolen om man vill läsa det i sin helhet. Det är kostnadsfritt och beställningen kan göras på domstolens hemsida. Annars går det också bra att vända sig till den enhet som handlägger försörjningsstöd vid socialtjänsten i din kommun.
Mer information om hur man beräknar försörjningsstöd finns även på Socialstyrelsens hemsida.

Detsamma gäller givetvis vid förvaltarskap. 
På överförmyndarenheten besvarar vi också gärna de frågor du har utifrån ovanstående.

Kommentera