God man, förvaltare och förmyndare

Nyheter och på gång 

Sommarhälsning till gode män och förvaltare i Ljungby, Markaryd och Älmhult

Varmt tack till våra gode män och förvaltare för ert arbete och engagemang.
Genom att hjälpa en annan människa bidrar ni till att göra vårt samhälle tryggare.
Vi önskar er en riktigt skön sommar. 

Hur bokar en huvudman tid för vaccination om hen har god man/förvaltare?

För att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster behöver man ha en godkänd e-legitimation. Det finns ingen tjänst för att agera ombud, som legal ställföreträdare eller god man. Man får då istället kontakta vården på annat sätt, till exempel på telefon. Du kan läsa mer på https://www.1177.se

Nya arvodesprinicper

Nämnden har antagit nya arvodesprinciper. I dessa kan man också se hur man ska gå till väga i olika sammanhang.
Arvodesprinciper, arvodering av ställföreträdare

Tänk på att inte sammanblanda huvudmannens tillgångar med dina tillgångar 

Du som är ställföreträdare får inte använda ditt eget konto för att betala räkningar, göra inköp eller liknande åt din huvudman. Även om sammanblandningen inte leder till ekonomisk förlust för huvudmannen så är det inte tillåtet enligt lag. Syftet med regeln är att det aldrig ska vara någon tvekan om vilka tillgångar som är huvudmannens respektive ställföreträdarens. Sammanblandningen innebär även att huvudmannen står i skuld till dig (om än tillfälligt), vilket inte är tillåtet utan överförmyndarnämndens samtycke. Dessutom uppstår en jävsituation.

Av länsstyrelsens nationella riktlinjer framgår det att en överförmyndarnämnd inte bör acceptera sådan sammanblandning.

Merkostnadsersättning 

Du vet väl att det finns möjligheter att ansöka om försörjningsstöd och merkostnadsersättning för att täcka kostnader för arvode till en god man eller en förvaltare?

Om huvudmannen har en funktionsnedsättning och därmed kan ha rätt merkostnadsersättning kan Försäkringskassan även beakta en ställföreträdares arvode inom ramen för denna ersättning. Det innebär att även en person som tidigare inte kommit upp i tillräckligt höga kostnader till följd av sin funktionsnedsättning nu även kan få merkostnadsersättning för andra kostnader som han eller hon har utöver arvodeskostnaden.
Du kan läsa mer om vad merkostnadsersättning innebär på Försäkringskassans webbplats. 

Kammarrätten i Göteborg den 29 juni i mål 2020-131 ansett att personer som har låga inkomster rätt att få kostnaden för god man beaktad när man ansöker om försörjningsstöd. Avgörandet kan beställas gratis hos domstolen om man vill läsa det i sin helhet. Det är kostnadsfritt och beställningen kan göras på domstolens hemsida. Annars går det också bra att vända sig till den enhet som handlägger försörjningsstöd vid socialtjänsten i din kommun.
Mer information om hur man beräknar försörjningsstöd finns även på Socialstyrelsens hemsida.

Detsamma gäller givetvis vid förvaltarskap. 
På överförmyndarenheten besvarar vi också gärna de frågor du har utifrån ovanstående.

Kommentera