titelbild

God man, förvaltare och förmyndare

För att alla människor ska få samma rättigheter och möjligheter oavsett egen förmåga kan det finnas behov av en ställföreträdare. God man, förvaltare eller förmyndare är olika former av ställföreträdare.

Du som vill göra en insats för en medmänniska kan välja att bli god man eller förvaltare. Behovet av gode män är stort. Läs gärna mer om vad de olika uppdragen innebär. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Det här gör en god man

En god man är en person som har till uppgift att hjälpa någon (huvudmannen) som själv inte kan tillvarata sin rätt. Det kan röra sig om en person som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk eller annan funktionsnedsättning inte kan ta hand om till exempel sin ekonomi eller andra angelägenheter. God man kan hjälpa personen att

 • bevaka sin rätt,
 • förvalta sin egendom,
 • sörja för sin person.

 

God man och förvaltare

Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan ansöka hos tingsrätten om att få en god man eller förvaltare.

Att få hjälp av en god man eller förvaltare är ett stort ingrepp i en människas liv. Tingsrätten utreder och säkerställer därför att hjälpbehovet inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. Det kan till exempel vara genom anhörigbehörighet, fullmakt, framtidsfullmakt eller insatser från kommun och landsting.

Längre ned på första sidan kan du läsa vidare om vad anhörigbehörighet, fullmakt och framtidsfullmakt är för att se om det räcker för att tillgodose de behov som är aktuella innan ansökan görs till tingsrätten.

God man

En god man fungerar som en ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Det innebär bland annat att personen själv kan ingå avtal och göra uttag från sina bankkonton. Den gode mannen ska alltid handla med personens bästa för ögonen och inhämta samtycke till alla större åtgärder som vidtas för personens räkning.

Godmanskap är frivilligt och den som har en god man kan när som helst ansöka om att godmanskapet ska upphöra.

Förvaltare

Ett förvaltarskap bygger, till skillnad från godmanskap, inte på frivillighet. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som blir aktuell om ett godmanskap inte är tillräckligt och personen saknar förmåga att vårda sig själv och egendom.

Förmyndare

Den som är minderårig eller omyndig (under 18 år) kan inte företräda sig själv och behöver då en ställföreträdare. Oftast har föräldrarna den funktionen.

Föräldrar företräder sina barn på två sätt:

 1. som vårdnadshavare; vilket innebär en rätt och skyldighet att ansvara för barnets personliga angelägenheter. Det betyder att man ser till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran.
 2. som förmyndare, vilket innebär en rätt och skyldighet att förvalta barnets egendom och företräda barnet i frågor som rör tillgångarna.

I vissa situationer kan det bli aktuellt för tingsrätten att besluta om en särskilt förordnad vårdnadshavare eller medförmyndare. Dessa personer står under överförmyndarenhetens tillsyn på samma sätt som gode män och förvaltare.

Fri förvaltning

Huvudregeln är att om föräldrar är förmyndare så bestämmer de fritt över hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Detta kallas fri förvaltning. Tillgångarna ska användas till barnets bästa och de ska placeras tryggt och ge skälig avkastning. Föräldrar förvaltar barnets pengar under skadeståndsansvar.

Kontrollerad förvaltning

Ibland är det överförmyndarenheten som kontrollerar barnets tillgångar. Detta kallas kontrollerad förvaltning och blir aktuellt till exempel:

 • När barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (45 500 kronor för 2018). Föräldrarna blir då redovisningskyldiga till överförmyndarenheten.
 • När barnet har fått utbetalning via arv, testamente, försäkring eller utbetalning från brottsoffermyndigheten eller skadestånd från myndighet som överstiger ett prisbasbelopp (45 500 kronor för 2018).
 • När särskild överförmyndarkontroll har föreskrivits i gåvobrev eller testamente.
 • När barnet äger fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom.

Vill du läsa mer om förmynderskap kan du ladda ner överförmyndarenhetens informationsblad ”Föräldraförvaltning, förordnade vårdnadshavare och förmyndare”. 

God man till ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en asylsökande person som är under 18 år och som är utländsk medborgare eller statslös. Barnet kommer till Sverige utan medföljande föräldrar eller någon annan vuxen i föräldrarnas ställe.

Ett ensamkommande barn kan inte själv vidta rättshandlingar som att ansökan om bidrag m.m. Eftersom de är omyndiga och befinner sig i en utsatt situation behövs gode män som med kort varsel kan ta sig an uppdraget att företräda dessa personer.

Det är överförmyndarnämnden som utreder och beslutar om god man för ensamkommande barn.

Anhörigbehörighet

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du från den 1 juli 2017 inte längre en fullmakt för att företräda honom eller henne. Det innebär att du, för personens räkning till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende.

Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol (förvalta egendom).

Den som är nära anhörig bör alltid agera på det sätt som man uppfattar är familjemedlemmens vilja.

Som nära anhörig räknas här, enligt 17 kap. 2§ föräldrabalken, i tur och ordning

 1. Make eller sambo
 2. Barn
 3. Barnbarn
 4. Föräldrar
 5. Syskon
 6. Syskonbarn

 En anhörig är inte skyldig att träda in och hjälpa familjemedlemmen. Turen går då vidare enligt turordningslistan ovan i tur och ordning. Detsamma gäller om behörig anhörig inte går att nå. Om det finns flera anhöriga under samma position, t ex två barn, företräder de familjemedlemmen gemensamt. Dessa får då komma överens om hur de löser det hela rent praktiskt.


I de fall någon upplever att en anhörig inte agerar för sin familjemedlems bästa kan en ansökan eller anmälan om behov av god man eller förvaltare göras.

Svenska bankföreningen har mer information om vilka krav som kan komma att ställas på dig som anhörig t ex då du ska legitimera dig. Enligt svenska bankföreningens rekommendation ska den anhörige kunna uppvisa ett personbevis eller ett familjebevis från Skatteverket för banken.

Om du ansöker om en insats och är en av de i den angivna personkretsen längre ned, t.ex. barn kommer det att krävas att du visar att eventuell make, sambo eller andra barn avstått från att företräda den anhörige. 

När överförmyndarenheten får in en ansökan om god man kommer handläggaren att titta på om det är tillräckligt att den enskilde företräds genom anhörigbehörighet. Om den enskildes behov av stöd även innefattar förvaltning kan det bli aktuellt med att förordna om god man antingen tillfälligt eller mer stadigvarande.

Fullmakt

Tillhör du inte gruppen av nära anhöriga som kan använda sig av anhörigbehörighet kan det istället vara aktuellt att utfärda en fullmakt.  Detta gäller i de fall någon, som är över 18 år, behöver hjälp med att betala räkningar och uträtta andra ärenden hos exempelvis myndigheter.

Demensförbundet har på sin hemsida ett exempel på en fullmakt, som kan skrivas ut kostnadsfritt.  En länk till sidan finns nederst under Länkar.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som du ger till en annan person. Framtidsfullmakten innebär att du utser en person som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv. För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Du måste förstå vad du gör när du skriver framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten har samma formkrav som ett testamente. Den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer. Av fullmakten ska framgå

 • att det är en framtidsfullmakt
 • vem som är fullmaktshavare
 • fullmaktens omfattning och eventuella villkor

Framtidsfullmaken är en privat överenskommelse och överförmyndarenheten bistår inte med hjälp och råd med hur en sådan ska utformas.

Han eller hon som är fullmaktshavare ska vara lojal och samråda med den person som utfärdat fullmakten. Han eller hon behöver inte redovisa sitt uppdrag till någon myndighet men fullmaktsgivaren kan utse en granskare om så önskas. Både granskaren och överförmyndaren har rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag.

På Demensförbundets hemsida finns exempel på framtidsfullmakter som kan skrivas ut och användas. Länkat nedan. 

 

 

 

 

Kontakt

 • Överförmyndarhandläggare Ljungby
 • Ingrid Egonsson
 • Tel. 0372-78 91 97
 • Överförmyndarhandläggare Ljungby
 • Eva Andersson
 • Tel. 0372-78 91 87
 • Överförmyndarhandläggare Markaryd
 • Per Månsson
 • Tel. 0372-78 91 10
 • Överförmyndarhandläggare Älmhult
 • Mari Gustavsson
 • Tel. 0372-78 91 99

Kommentera