Dagvatten

Dagvatten är till exempel nederbörd i form av regn, snösmältning samt framträngande grundvatten. Via diken och ledningar leds det ut i våra vattendrag eller sjöar.

Mängden dagvatten som behöver tas om hand ökar med andelen hårdgjorda ytor. På de hårdgjorda ytorna samlas föroreningar från till exempel trafik vilket förorenar dagvattnet.

När regnvatten kommer i kontakt med olika byggmaterial av exempelvis metall från bland annat lyktstolpar och vägräcken finns det risk att metaller och andra ämnen löses upp och hamnar i dagvattnet.

Rena dagvatten

Förorenat dagvatten riskerar att hamna i sjöar och vattendrag (recipienten) som får försämrad vattenkvalitet. Krav på rening ställs utifrån dagvattnets mängd, föroreningshalt, risken för eventuellt förekommande förorening samt recipientens känslighet.

Vid bedömning av dagvattenanläggningar tas hänsyn till föroreningshalterna. För industriområde tas hänsyn till de aktuella verksamheterna och vilka risker som finns i varje fall.

Exempel på dagvattenanläggningar är bassänger, torrdammar, fördröjningsmagasin och oljeavskiljare. Syftet kan både vara att leda bort dagvatten och rena det.

Anmäla dagvattenanläggning

För att inrätta dagvattenanläggningen inom detaljplanerat område krävs en anmälan till miljö- och byggnämnden. Om en dagvattenanläggning ska ändras ska detta också anmälas, till exempel ändringar i reningsfunktionen eller att större vattenmängder ska anslutas.

Anmälan gör du på blankett som du hittar längre ner på sidan.

Dagvattenanläggningen kan vara tillstånds- eller anmälningspliktigt enligt förordningen om vattenverksamhet, detta handläggs av länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Kontakt

Kommentera