Ny vattentäkt i Bolmen samhälle

I Bolmen samhälle planeras en ny vattentäkt för att förstärka dricksvattentillgången.

För att säkerställa nuvarande och framtida behov avser Ljungby kommun att söka tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till en ny grundvattentäkt för Bolmen på fastighet Värset 6:2.

Tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen. Tillstånd till bortledning av grundvatten söks också samt laglighetsförklaring för befintlig brunn etablerade 1967. Vattenledningen kommer ledas till befintligt vattenverk.

Undersökningssamråd har hållits

Ett samråd med möjlighet att lämna synpunkter pågick 6 april - 15 juni 2023. 

Samråd ska hållas med myndigheter och berörda enligt 6 kap 24 § miljöbalken. Syftet är att informera om omfattning, utformning och miljöpåverkan och inhämta synpunkter. Synpunkter kommer sammanfattas i en samrådsredogörelse som bifogas ansökningen.

Till särskilt berörda inom brunnens influensområden skickades information om samråd med möjlighet att lämna synpunkter. I en annons i lokaltidningen, Smålänningen informerades om samråd och möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. 

Undersökningar och korttidsprovpumpningar har genomförts 2021-09-17 till 2023-02-13. Sweco har tagit fram en geohydrologisk rapport, mars 2023. Mätning har skett i ett antal observationspunkter i området. Det visar ingen påverkan. Analyser av vattenkvaliteten visar god kvalitet.

Efter samrådets slut kommer en ansökan tas fram med teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning där miljöeffekter och skyddsåtgärder beskrivs.

Kommentera