Slamtömning

För fastighet med helårsabonnemang sker tömning av enskilda avloppsanläggningar en gång om året och för fritidsboende en gång vart annat år. Slutna tankar och minireningsverk töms efter beställning från fastighetsägaren, dock minst vartannat år. Vi tömmer slambrunnar efter planlagda turer och meddelar dig som fastighetsägare per brev i god tid innan vilken dag vi kommer. Vår entreprenör som sköter tömningarna är Sandahlsbolagen AB.

Inför slamtömning ska du tänka på detta 

 • Om det för vår personal innebär mer arbete än normalt i samband med tömningen så faktureras du en extra avgift.
 • Slambilen ska kunna ta sig fram utan att träd eller grenar
  hänger ut i vägen.
 • Som fastighetsägare är du skyldig att hålla vägen farbar
  och fri från hinder.
 • Vägen ska vara cirka 4 meter bred och ha cirka 4,5 meter
  fri höjd för att slambilen ska kunna ta sig fram.
 • Vintertid ska vägen vara plogad och det ska vara skottat
  fram till brunnen.
 • Kontrollera att locket inte är fastfruset och att brunnen är
  framgrävd.
 • Markera var brunnen är på ett lämpligt sätt med till
  exempel vimpel eller pinne. 
 • Tunga brunnslock bör bytas ut mot lättare, vid lyft bör
  locket max väga 15 kg enligt arbetsmiljöverkets regler.
 • Avståndet mellan slamtömningsfordon och brunn får inte
  vara längre än 20 meter.
 • Slamavskiljare som töms via torrsugning ska på fastighetsägarens ansvar återfyllas med vatten.

Beställ extra tömning

Om du vill beställa extra trömning kan du enkelt göra det i Självservice. 
Till e-tjänsten: Logga in i självservice

Är det akut? 

Om du är i behov av en akut tömning av din slambrunn eller slutna tank utanför ordinarie arbetstid (vardagar kl 18.00 - 07.00, lördagar eller helgdagar) kan du ringa till Sandahlsbolagen. Vid akut tömning debiteras en annan taxa. 

Ring 0371-50097 för att beställa akut tömning. 

Vid översvämning

Det kan vara bra att slamtömma en översvämmad anläggning för att få bort så mycket som möjligt av avloppsvattnet för att undvika förorening av intilliggande dricksvattenbrunnar. Tänk dock på att vissa typer av slamavskiljare/trekammarbrunnar inte klarar av tryckskillnaden som kan uppstå om det är mycket vatten runt om tanken. Redogör därför med entreprenör innan slamtömning sker.

Ansök om befrielse från slamtömning

Om fastigheten är obebodd kan det vara möjligt med dispens från slamtömning. För att en bostad ska betraktas som obebodd får ingen vid något tillfälle övernatta i bostaden. Bostaden får vara möblerad och anslutan till el och vatten. Tillsyn av fastigheten får äga rum. 

Till e-tjänsten: Ansökan om befrielse från slamtömning och sophämtning

Kommentera