titelbild

God man till ensamkommande barn

Många barn som söker asyl i Sverige har inte sina föräldrar eller någon annan vuxen med sig när de kommer hit. Då behövs en god man som kan hjälpa barnet med ansökan om uppehållstillstånd och andra myndighetskontakter.

Ansökan om att få en god man får göras av Migrationsverket och av socialnämnden i kommunen där barnet vistas.

Vem kan bli god man för ensamkommande barn?

En god man bör vara ärlig, noggrann, omtänksam och intresserad av att hjälpa andra människor. I detta fall behöver man också ha kunskap om hur exempelvis skola, kommun och sjukvård fungerar för att kunna hjälpa till så mycket om möjligt. Det är också viktigt att man har kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar, och helst erfarenhet av barn och ungdomar i utsatta situationer.

Vad gör en god man för ensamkommande barn?

Den gode mannen ska företräda barnet och hjälpa till med allt från myndighetskontakter till ekonomi. Den gode mannen skall ha regelbunden kontakt med barnet, det hem barnet vistas i, socialtjänsten, Migrationsverket, skolan och sjukvården och se till att barnet har det bra och att dess behov uppfylls på bästa möjliga sätt. Den gode mannen skall diskutera med barnet och komma fram till gemensamt beslut så långt detta är möjligt.

 • Det är viktigt att du i rollen som god man anpassar ditt stöd utifrån barnet eller ungdomens ålder och mognadsnivå.  
 • Det är också viktigt att tänka på att ett uppdrag som god man aldrig innefattar daglig tillsyn. Det innebär att du inte ska följa barnet till skolan och delta i möten med skolan.
 • Om ett barn är familjehemsplacerat ingår det i familjehemmets vårdansvar att utöva daglig tillsyn. Det är alltså familjehems-föräldrarna som ska kontaktas om det uppstår svårigheter i skolan i första hand och vara med vid utvecklingssamtal och följa barnet till läkare mm.

Även i de fall ett barn är placerat på ett s.k. HVB (hem för vård och boende) är det boendets uppgift att svara för daglig tillsyn utifrån det vårdansvar socialnämnden har för ett placerat barn. Socialnämndens vårdansvar gäller oavsett om barnet får vård och stöd utifrån socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om vård av unga,  LVU.

Mer info om uppdraget

Arbetsuppgifter för god man för ensamkommande barn kan exempelvis vara

 • ansöka om uppehållstillstånd (om inte det offentliga biträdet redan har ansökt)*
 • biträda barnet vid utredning hos Migrationsverket
 • biträda vid möten hos det offentliga biträdet
 • söka aktuella bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten
 • se till att barnet får komma på en hälsoundersökning
 • företräda barnet vid hälso-, sjuk- och tandvård (första besök)
 • se till att barnet får en fungerande skolgång, samtycka till åtgärder som skolan föreslår
 • ta del av utvecklingssamtal i skolan, delta (om yngre barn)
 • besluta om skolresor, eller andra aktiviteter**
 • förvalta barnets tillgångar, även dagersättning och andra bidrag
 • kontrollera att ersättningar och bidrag kommer barnet till godo
 • teckna hyreskontrakt, efter TUT/PUT i stödboende
 • företräda barnet vid köp av varor och tjänster
 • samtycka till placering av barnets boende
 • ansöka om kontaktperson eller annat bistånd hos socialtjänsten
 • medverka till kontakt med föräldrar och släktingar
 • företräda barnet om det utsätts för brott
 • företräda barnet om det begår brott
 • meddela överförmyndaren om barnet flyttar till annan kommun och om uppehållstillstånd beviljats
 • redovisa uppdraget till överförmyndaren.

* I kontakter med myndigheter där barnet får ett offentligt biträde utsett förutsätts det offentliga biträdet företräda barnet. Som god man har du att se till att mötena kommer till stånd och din är i första hand att få information och ge samtycke till olika åtgärder gällande barnet eller ungdomen. Det kan då handla om att närvara vid det inledande mötet. I de fall då fråga är om ett yngre barn kan det finnas skäl att delta vid fler möten än om fråga är om en äldre ungdom. Endast om det offentliga biträdet i undantagsfall har förhinder ska god man delta eller om det annars finns särskilda skäl. 

** För ungdomar som bor i HVB bör framföras till skolan att de ska anpassa t ex skolresor så att de passar alla elever. Då HVB-personal inte kan anses ha ansvar för att baka för att en boende ska kunna delta i att sälja bröd för att finansiera en skolresa. De aktiviteter skolan anordnar bör istället vara sådana att inga merkostnader uppstår för något barn.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses till barnet.

Det är socialnämnden i den kommun där barnet vistas (oftast i den kommun där barnet har blivit folkbokförd) som ska agera för att få till stånd ett förordnande av särskild vårdnadshavare. Socialnämnden är skyldig att göra en framställning eller ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. 

Den som förordnats till vårdnadshavare för barnet är vanligtvis också dess förmyndare. En vårdnadshavare ska se till att barnet får sina olika behov tillgodosedda, inklusive behov av omsorg och trygghet.

När ett barn bott i ett familjehem i tre år är socialnämnden skyldig att överväga om en överflyttning av vårdnaden kan ske till familjehemsföräldrarna. De blir då särskilt förordnade vårdnadshavare för det barnet.

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare skiljer sig inte nämnvärt från uppdraget som god man för ensamkommande barn och ungdomar. Däremot skiljer sig uppdragen som god man och särskild förordnad vårdnadshavare från ett uppdrag för barn som inte är/varit asylsökande.

Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål.  Se vad uppdraget som god man innebär.

I rollen som särskilt förordnad vårdnadshavare ingår inte att svara för barnets försörjning och barnet har inte heller arvsrätt efter den särskilt förordnade vårdnadshavaren.

Rätt till arvode

Enligt nu gällande bestämmelser finns inget lagstöd för att en särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt till ersättning i den del som avser vårdnaden om denne inte samtidigt är familjehemsförälder. Endast för den del som avser förmynderskapet finns stadgat om arvode, nämligen 12 kap. 16 § FB, föräldrabalken. Det är överförmyndaren som fattar beslut om arvode i denna del. I rollen som särskilt förordnad vårdnadshavare gäller vad varje kommun särskilt beslutat ifråga om arvode till särskilt förordnade vårdnadshavare.

Lämna in en tillgångsförteckning

Om du övergår från att vara god man till att bli särskilt förordnad vårdnadshavare ska du lämna in en tillgångsförteckning. Förteckningen ska lämnas inom två månader efter att du fick ditt nya uppdrag. I förteckningen tar du upp barnets samtliga kända tillgångar. Här skriver du också upp om barnet har några inkomster och en plan för barnets försörjning.

Lämna in en redogörelse

Du lämnar en redogörelse för utfört uppdrag till överförmyndarförvaltningen en gång per år. Din redogörelse ska lämnas till överförmyndarförvaltningen senast den 28 februari varje år. Arvodet är xx kr per månad. Kostnadsersättningen för utgifter som du inte behöver styrka, exempelvis för frimärken, kopieringskostnader och parkeringsavgifte uppgår till 2 % av prisbasbeloppet per månad. Arvode och kostnadsersättning utbetalas en gång om året efter att din redogörelse har granskats.

Arvodesregler för dig med uppdrag som god man för ensamkommande barn

Blanketter

Det finns ett flertal blanketter som du och din huvudman behöver under uppdraget. Dessa hittar du på den här sidan; E-tjänster och blanketter
Blanketterna är i pdf-format och kan antingen fyllas i direkt på datorn eller skrivas ut och fyllas i för hand. Din dator behöver ett program för att öppna pdf-filer, ett sådant program kallas oftast "pdf-reader" och kan laddas ner gratis från internet. 

Arvode vid extraordinära insatser

Om det undantagsvis skulle vara ett uppdrag som kräver extraordinära insatser kan gode mannen begära arvode utöver schablon, vilket då bedöms i likhet med andra anspråk på extra arvode.

Arvode utgår i dessa fall utöver schablon med ett belopp motsvarande 200 kr/timme. Sådant som kan ligga i dessa uppdrag kan vara då det ensamkommande barnet är inblandat i polisutredning, är föremål för LVU-placering för ex. missbruk. Avstämning i sådana ärenden görs tillsammans med socialtjänsten.

Sådant som ingår i asylutredningen ingår redan i schablonen och för detta kan inte begära arvode för extraordinära insatser.

För att arvode och kostnadsersättning ska betalas ut i tid måste du skickat in samtliga handlingar till överförmyndarnämnden senast den 10:e första månaden i varje kvartal.

Så här redovisar du ditt uppdrag som god man

Du ska göra en redovisning av ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn två gånger om året. Redovisningen gör du på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Stöd, hjälp och omsorg och sedan Överförmyndare. 

Du ska skicka in redovisningen senast den 10:e januari respektive den 10:e juli.

Nivån på ditt arvode kan sänkas om redovisningen inte kommer in i tid.

Fyll i blanketten - steg för steg

Punkt 1 – personuppgifter för barnet och eventuellt PUT-datum, samt dina personuppgifter och kontaktuppgifter till det offentliga biträdet (om det finns ett sådant)

Punkt 2 – uppgift om var barnet befinner sig

Punkt 3 – samtliga frågor ska besvaras och avser den aktuella perioden, alltså den period du redovisar för. Om du exempelvis svarar nej på att barnet inte får skolundervisning så måste du också förklara varför.

Det är också viktigt att du bifogar ev. beslut från Migrationsverket (3.15), samt ev. bevis om folkbokföring (3.16).

Punkt 4 – här redovisar du vilka ersättningar och/eller bidrag som barnet har fått under den aktuella perioden.

Punkt 5 – här redovisar du hur barnets pengar har hanterats under den aktuella perioden. Bifoga kontoutdrag för den aktuella perioden om barnet har fått PUT.

Kompletterande uppgifter - här uppger du sådant som kan vara bra för överförmyndarnämnden att veta, exempelvis förklaring till varför du inte har kunnat få fram ett kontoutdrag.

Handlingar som kan behöva bifogas

 • Kontoutdrag för den aktuella perioden, om barnet har fått PUT.
Så här begär du kör- och kostnadsersättning

Blankett för Begäran om kostnadsersättning hittar du via E-tjänster och blanketter/Stöd, hjälp och omsorg och sedan Överförmyndare.

 • Fyll i dina och barnets personuppgifter, samt ev. PUT-datum.
 • Specificera eventuella resor med datum, destination, samt antal kilometrar.
 • Specificera eventuella kostnader som du önskar ersättning för, exempelvis parkeringsavgift. Du måste bifoga kvitton för att kunna få ersättning.
 • Arvode utöver schablon för extraordinära insatser – här skriver du upp de timmar du anser att du har lagt ner som går utanför ett normaluppdrag. Exempel på detta kan vara polisutredning.

Handlingar som kan behöva bifogas

 • Bifoga kontoutdrag för den aktuella perioden
 • Bifoga ev. beslut från Migrationsverket om uppehållstillstånd
 • Bifoga ev. personbevis om barnet har folkbokförts
 • Bifoga kvitton om du begär kostnadsersättning

Kommentera