Illustration av idrottssalens fasad
Illustration av nya idrottshallens fasad. Förändringar kan komma att ske.
Skiss på fyra olika av Stenbergsskolans fasader.
Skiss på fyra olika av Stenbergsskolans fasader. Förändringar kan komma att ske.

Ny idrottssal på Stensbergskolan

Vi ska bygga en ny idrottssal på Stensbergskolan. I byggnaden kommer det även finnas salar för musik samt trä- och metallslöjd, lärararbetsplatser, med mera. Den nya byggnaden kommer att ligga intill den befintliga idrotts- och slöjdsalen. På så sätt kan den användas för verksamheten under hela byggprocessen.

Den gamla idrottssalen rivs när den nya byggnationen är klar. 

Det här gör vi:

 • Bygger en ny idrottssal med musik/trä-och metall slöjdsalar, omklädningsrum, lärarrum, mm.
 • Installerar solceller på idrottssalens tak.
 • Anlägger ny utemiljö.
 • Anlägger ny hämta/lämna parkering, som ska ligga på Björkstigen i stället för Torsgatan
 • River gammal idrottsbyggnad.
 • Sedumtak på den låga delen av byggnaden.

Status: Genomförande

 • Lagans Byggnads AB har efter upphandling utsetts till totalentreprenör för byggnation och rivning.

När är vi klara:

 • Byggnationen, rivningen och de utvändiga markarbetena beräknas vara klara våren 2025.

5_genomförande_800px.jpg

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. I övergångarna mellan behovsanalys, förstudie, programfas och projektering krävs politiska beslut. 

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. 

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. 

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är beställaren och ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är det barn- och utbildningsnämnden. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  

Konst på Stensbergskolans nya idrottssal

Den nya idrottssalen vid Stensbergskolan kommer att utsmyckas med en lekfull symbol på fasaden. Den blir ljussatt i rött och har arbetsnamnet ”Röda Tråden”. Konstnären bakom den här konstnärliga gestaltningen är Ossian Gustavsson från Göteborg. Han valdes av en jury bestående av elever och personal från Stensbergskolan, byggprojektledare tillsammans med Ljungby kommuns konstinköpskommitté, som består av en kulturstrateg och två förtroendevalda.
Rödatråden_Pres.-1.jpg

Rödatråden_Pres.-2.jpg

När en ny skola, eller annan ny offentlig byggnad byggs i kommunen, tillämpas 1%-regeln vilket betyder att cirka en procent av den totala budgeten avsätts för konstnärlig gestaltning. Du kan läsa mer om det i verksamhetsplan och konstpolicy för offentlig konst

     Stenbergsskolan utemiljö skiss.JPG

Skiss för utemiljön. Observera att förändringar kan komma att ske.

Kontakt

Kommentera