Det som hotar

Vårt samhälle är sårbart. Det krävs inte mer än några dagars strömavbrott för att mycket av det som vi tar förgivet ska försvinna. Det kan bli svårt att laga mat. Det kanske inte finns vatten i kranen. Elementen kan bli kalla. Det kan bli tomt i butikerna. Mobilnätet och internet kan sluta fungera.

Händelser som kan orsaka en samhällskris kan delas upp i olika kategorier: 

Väderrelaterade händelser

Väderrelaterade händelser inkluderar bland annat skyfall, snöstormar, översvämningar, stormar, torka och värmeböljor. Det är bra att se över sitt försäkringsskydd, att följa varningar från SMHI och rekommendationer från myndigheter i samband med varningarna.

Olyckor

Olyckor uppstår plötsligt och oftast utan förvarning. Exempel på olyckor är brand i byggnad, skogsbrand, trafikolycka och olycka med farligt gods. Vi kan alla arbeta förebyggande genom att tänka på hur vi agerar och genom att använda lagstadgad skyddsutrustning. Att använda säkerhetsbälte i bil och buss samt hjälm när du cyklar är exempel på billiga livförsäkringar!

Sjukdomar

Smittsamma sjukdomar känner inga gränser och kan spridas och bli globala problem. Vissa sjukdomar kan även smitta mellan människor och djur. Att inte använda antibiotika i onödan och alltid ha en god handhygien är bra hushållsberedskap.

Antagonistiska hot

Antagonistiska hot kan ses som avsiktligt illvilliga och illegala hot. Det kan handla om terroristdåd och organiserad brottslighet. Antagonistiska hot omfattar därmed inte bara hot om terrorism, utan även hot om sabotage och stöld. Det avgörande är medvetenheten hos den som utför eller avser att utföra en handling.

En antagonist kan utnyttja hot och icke-militära medel för att uppnå mesta möjliga påverkan på ett annat land och dess politik. Det kan exempelvis röra sig om informationspåverkan och cyberattacker.

Informationspåverkan betyder att en stat eller en organisation använder vilseledande information för att påverka hur du tycker, tänker, känner och agerar. Detta för att minska människors förtroende för myndigheter och politik, skapa motsättningar och minska sammansättningen i ett land.  

Väpnat angrepp

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde har försämrats de senaste åren. Globalt bedöms läget också vara instabilt. Sverige påverkas allt mer av händelser i vår omvärld. Skulle en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt inträffa i Östersjöregionen eller i övriga Europa kommer vi att påverkas. I ett sådant läge kan det inte uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana riktas mot Sverige. Det är regeringen som fattar beslut om Sverige är i krigsfara eller i krig. De kan då fatta beslut om höjd beredskap vilket innebär att en rad speciallagstiftningar träder in.

Kommentera