Ersättningsanspråk

Vårt självklara mål är att kommunens vatten- och avloppsnät alltid finns tillgängligt och har den kvalitet som vi har utlovat. Fel uppstår dessvärre ändå ibland. De orsakas oftast av saker som vi inte råder över, till exempel kraftiga regnväder och olyckor vid grävningsarbeten.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Vid skador ska du I första hand ringa ditt egna försäkringsbolag för prövning om skadan kan ersättas av din hemförsäkring.

Därefter kontaktar du VA- och renhållningsavdelnings kundtjänst.

Utredning av kommunens försäkringsbolag

Utifrån de uppgifter du lämnar och de iakttagelser vår personal gör på plats hemma hos dig, görs en utredning av ditt och Ljungby kommuns försäkringsbolag för att undersöka om Ljungby kommun är ersättningsskyldigt för det inträffade.

Om du inte blir nöjd

För anslutningen till vatten och avloppsnätet gäller utöver VA-lagen de allmänna och särskilda avtalsvillkor, ABVA, som överenskommits mellan Ljungby kommun och kunden. Skadeståndsanspråket prövas mot denna bakgrund.

Om du inte blir nöjd med vad kommunen kommer fram till kan du låta frågan prövas av Mark- och miljödomstolen.

Kommentera