Köldmedia

Årlig rapportering - senast den 31 mars

Det gäller för dig som hanterar köldmedia som använder större mängd köldmedier som innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter, och där den sammanlagda mängden köldmedia är 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Rapporten ska lämnas in senast de 31 mars. Årsrapporten sammanfattas normalt av det kylföretag som du anlitat.

Med anläggning avses all utrustning som innehåller köldmedia på samma fastighet exempelvis i luftkonditionering, kylar, frysar och värmepumpsanläggningar. Inkommer ingen rapport efter den 31 mars 2024 kommer miljö- och byggnämnden att besluta om miljösanktionsavgift.

Miljö- och byggförvaltningen är tillsynsmyndighet för rapportering och kontroll av köldmedia. För handläggning av inkomna rapporter debiteras en tillsynsavgift som bestäms utifrån antagen taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Underskriven köldmedierapport kan du skicka in digitalt till miljo.byggnamnden@ljungby.se. Alternativt kan du skicka med vanlig post till Ljungby kommun, miljö- och byggförvaltningen, 341 83 Ljungby

Anmäla utrustning av köldmedia

Du ska anmäla om du ska installera eller konvertera (byta kölmedietyp) en utrustning som innehåller 14 ton CO2e eller mer eller vid byte av operatör (ägare av utrustningen). Anmälan gör du i god tid till miljö- och byggförvaltningen på blankett som du hittar längre ned på den här sidan eller hos certifierat kylföretag.

Vem utför kontroll av utrustning med köldmedia?

Ansvarig ägare av utrustning kallas operatör. Operatören är ansvarig för utrustningen och dess kontroller. Men utrustningen får bara kontrolleras av certifierade kylföretag och kylservicepersonal. Både kylföretag och servicepersonal ska vara certifierade. Information om certifierade företag och servicepersonal hittar du på Incerts webbplats.

Läckagekontroll

Läckagekontroll ska utföras regelbundet men även vid nyinstallation och vid andra ingrepp i utrustningen. Hur ofta utrustningen ska kontrolleras beror på hur mycket CO2e som finns installerad i utrustningen.

  • 5 ton CO2e eller mer, innebär kontroll 1 gång var 12:e månad.
  • 50 ton CO2e eller mer, innebär kontroll 1 gång var 6:e månad.
  • 500 ton CO2e eller mer, innebär kontroll 1 gång var 3:e månad.

Efter att läckage har åtgärdats, ska uppföljande kontroll göras inom en månad.

Utrustning som innehåller mer än 500 ton CO2e måste ha ett läckagevarningssystem installerat. Läckagevarningssystemet måste kontrolleras minst var 12:e månad.

Varför ska köldmedia kontrolleras och vem är ansvarig?

Köldmedier innehåller ämnen som kan skada vårt skyddande ozonskikt och bidra till en ökad växthuseffekt. Även små mängder av dessa ämnen kan orsaka stor skadad Det är därför viktigt att dessa köldmedier inte läcker ut i luften. Verksamhetsutövare och privatpersoner som har köldmedieutrustning installerade är ansvariga för att dessa köldmediebestämmelser följs.

Regler och krav

Från och med 1 januari 2020 är det förbjudet med installation och påfyllnad av köldmedier som har ett GWP*-värde över 2500.

Blankett för anmälan om installation eller skrotning samt årlig kontroll av köldmedia hämtar du på Kyl och värmepumpföretagens webbplats.

Kontakt

Kommentera