titelbild

Våtmarksprojekt

Uppemot en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit till följd av utdikning och uppodling. Därför satsas det på att återskapa vårmarker eller att göra helt nya. Här nedan kan du läsa om några våtmarksprojekt som pågår i Ljungby kommun.

Våtmarker kan bidra till mindre övergödning samt öka återskapande av grundvatten och på så sätt minska risken för vattenbrist vid torka. De kan också hjälpa till mot översvämningar eftersom de kan ta emot mycket vatten.

Visste du att Årshultsmyren som är skyddad som naturreservat i Ljungby kommun är den största orörda myren i Kronobergs län? Där finns fina stigar att vandra. Läs mer om Årshultsmyren bland våra naturreservat.

I samtliga projekt är statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) medfinansiär.

Demoslinga – vatten i skogsbruket (pågående)

Ryssbygymnasiet ska anlägga en demoslinga med åtgärder som syftar till att förbättra vattenkvalitén och anpassa skogsbruket till ett förändrat klimat. Genom att anlägga en demoslinga ska konkreta åtgärder och resultat visas upp, men även hur åtgärder genomförs och följs upp. Med åtgärderna förväntas flera positiva effekter, bland annat en reducerad brunifiering av vattnet, ökad biologisk mångfald, minskat näringsläckage och flödesutjämning. Demoslingan ska efter anläggandet användas i ett pedagogiskt syfte på Ryssbygymnasiet.

Projektet är ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) med projektledning av extern initiativtagare och genomförs i samverkan med Ljungby kommun. 

Nannarp – Våtmark flyen (pågående)

Projektet ska ställa om ett 4 ha stort område bestående av utdikad mossmark till en multifunktionell våtmark. Idag avvattnas området till Lidhultsbäcken som ingår i Lidhultsåns avrinningsområde. Lidhultsån mynnar sedan ut i sjön Unnen. Öar kommer anläggas i våtmarken med syftet att skapa attraktiva häckningsmöjligheter för fåglar. Några ytor runt våtmarken kommer lämnas med bar grus och morän för att gynna vadarfåglarna medan några andra ytor kommer bestå av växter som gynnar pollinatörer.

Anläggandet av en våtmark i området förväntas ha flera positiva effekter, inte minst en ökad sedimentering av partiklar i det nu humusrika vattnet. Våtmarken förväntas även bidra positivt till grundvatteninfiltration, biologisk mångfald, rekreation samt minskat utsläpp av växthusgaser genom återvätning av torvmarken.

Projektet är ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) med projektledning av extern initiativtagare och genomförs i samverkan med Ljungby kommun. 

Våtmarker för att säkra Sydsveriges framtida vattenkvalitet

(pågående)

Projektet ska undersöka optimal placering och utformning av våtmarker för att motverka brunifiering i Bolmens avrinngsområde. Brunifiering av våra sjöar och vattendrag är negativt för vattenlevande djur och växter, för dricksvattenproduktion och för rekreation. Ett brunare vatten i sjön Bolmen innebär en ökad kostnad för dricksvattenproduktion och kan även innebära ett hot mot södra Sveriges framtida dricksvattenförsörjning. I projektet undersöks vilka typer av markanvändning som leder till ökad brunifiering och vilka åtgärder som kan vidtas mot brunifieringen, i synnerhet gällande placering och utformning av våtmarker.

Projektet är ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) med projektledning av extern initiativtagare från Högskolan i Halmstad. Projektet genomförs i samverkan med Sydvattens forskningsstation Bolmen, Lunds Universitet och Ljungby kommun.

Våtmark Marsjö (avslutat)

Under åren 2020–2021 anlades en våtmarks som tillhör den utdikade sjön Marsjö. Två vattendrag med avrinning från odlingslandskap och skogsbruk rinner genom området. Marken där våtmarken anlagts användes tidigare till bete och vallodling. Målet med att anlägga våtmarken i området var att den skulle ha en positiv påverkan på flödesutjämning, grundvattenbildning och biologisk mångfald. Våtmarken skulle även ha en positiv effekt på vattenkvalitén i vattendragen och i lång sikt Bolmen och Kösen som vattendragen mynnar ut i.

Projektet är ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) med projektledning av extern initiativtagare och genomfördes i samverkan med Ljungby kommun.

En sjö med ett stort träd bredvid.

Vattenförsörjning i ett framtida skogslandskap (avslutat)

Under perioden 2020–2022 genomfördes en förundersökning för att anlägga en demoskog. Demoskogen syftar till att anpassa skogsbruket till ett förändrat klimat med längre perioder av torka och mer frekventa skyfall. Skogsbruk har en påverkan på vattenkvalitén och idag finns miljöproblem som näringsläckage och brunifiering kopplat till skogsbrukets vattenhantering.  Det specifika skogsområdet i projektet påverkar i förlängning vattenmiljön i Helge å samt Hanöbukten.

I projektet undersöktes olika typer av åtgärder som påverkar vattenkvalitén positivt och var dessa typer av åtgärder lämpade sig bäst i skogsområdet. Målet är att skapa en demoskog med förutsättningarna för en avkastande skogsproduktion som är i linje med vattendirektivet och Sveriges miljömål. Inom projektet skapades även ett provtagningsprogram för att möjliggöra uppföljning av åtgärdernas påverkan över tid. 

Projektet är ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) med projektledning av extern initiativtagare Helge å Model Forest. Projektet genomfördes i samverkan med Ljungby kommun, Skogsstyrelsen och Ryssbygymnasiet.

Våtmark Fårtorp (avslutat)

I projektet har en våtmark anlagts på ett område som tidigare använts som betesmark under sommaren. Marken hade låg bördighet och var delvis utdikad. Våtmarken som anlades delades upp i två delar, en mindre sydlig del och en större nordlig del. De två delarna förbinds genom en vägtrumma under en befintlig skogsväg och på så vis kan vatten flöda fritt mellan den sydliga och nordliga delen. Våtmarken har flacka stränder, både grunt och djupare vatten samt öar. Vidare kommer våtmarken gynna både den biologiska mångfalden, vattenkvalitén, grundvattenbildningen samt rekreationsmöjligheter.

Projektet är ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) med projektledning av extern initiativtagare och genomfördes i samverkan med Ljungby kommun.

Förstudie Nässjön (avslutat)

Ljungby kommun fick LONA-bidrag för att genomföra en förstudie av den utdikade Näsasjön som ligger väster om Ljungby stad. Syftet med förstudien var att undersöka om en restaurering av Nässjön är möjlig samt för att se vilka förutsättningar som finns för att återigen göra Nässjön till en biologiskt värdefull miljö. Syftet med förstudien var även att undersöka vilka möjligheter det finns att minska belastningen av näringsämnen och humusämnen nedströms till sjön Kösen.

Frågan om möjligheten att restaurera Nässjön, har lyfts vid flera tillfällen men resurser har saknats för att kunna genomföra undersökningen. Med stöd från LONA-bidrag har nu möjligheten att ta reda på förutsättningarna för en eventuell restaurering av sjön kunnat utredas.

Logga lona

Kontakt

Kommentera