titelbild

Utsättning av byggnader

En utsättning krävs i vissa bygglovsärenden. Till exempel vid nybyggnation av bostadshus och industribyggnader i detaljplanerade områden. Utsättning kan i vissa fall även krävas vid tillbyggnad av en befintlig byggnad. Utsättning kallas även för utstakning.

Om utsättning ska ske bestäms i det tekniska samrådet som du som byggherre med flera har tillsammans med bygglovsavdelningen. Här bestäms även färdig golvhöjd alternativt sockelhöjd. Grovutsättning brukar göras innan schaktningen och finutsättning före byggnadens formsättning.

Vi på exploateringsavdelningen gör utsättningar och du är välkommen att beställa den tjänsten av oss. Tänk på att göra din beställning i god tid, eftersom vi behöver göra en del förarbete, bland annat rita in huset digitalt innan vi kommer ut. 

Beställ en fin- eller grovutsättning via vår e-tjänst.

Grovutsättning

Det finns inget krav på att göra en grovutsättning, men det underlättar inför markarbetet på byggplatsen. Vid en grovutsättning sätter vi ut önskat antal hörn på byggnaden med träkäppar eller sprayar på marken. Det sker med några centimeters noggrannhet. Vi sätter också ut en referenshöjd.

Finutsättning

I de fall utsättning krävs för byggnation så är det en finutsättning som avses. Vid finutsättningen markerar vi husets yttre väggar med hjälp av spikar på profilbrädorna. Se på bilderna nedan hur profilerna placeras gentemot byggnadshörnen. Byggherren ansvarar för att profilbrädor samt profilstolpar med god stabilitet sitter nedslagna på plats innan vi kommer ut för att göra finutsättningen. Profilerna ska sitta på den höjd som anges i protokollet från det tekniska samrådet.  

 

 

Förberedelser inför utsättning

Vid grov- och finutsättning ska tomten vara tillgänglig och fri från travar med byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för arbetet. Det är byggherren som är ansvarig för att det finns virke för de profiler som behövs för finutstakning.

Materialexempel (byggnad med fyra hörn):

  • 12 st profilstolpar (45×70 mm, längd cirka 1.2m)                                                                                
  • 8 st profilbrädor (22×70 mm, längd cirka 1,5 m)

Utsättning med hjälp av konsult

Utsättning kan även ske av annan aktör än Ljungby kommun. Aktören ska i så fall uppfylla kraven på mätningsteknisk färdighet, och handlingar som styrker det ska skickas till oss på exploateringsavdelningen, se kontaktuppgifter nedan. 

Se kraven i mätningsteknisk färdighet på Lantmäteriets webbplats.

Den aktör som utför utsättningen ska även skicka in en utsättningsskiss och utsättningsrapport till Ljungby kommun för granskning och godkännande. För detta arbete tar Ljungby kommun en avgift på 20 % av kostnaden för vad utsättningen skulle ha kostat om Ljungby kommun hade utfört den.

Lägeskontroll

I vissa bygglovsärenden krävs en lägeskontroll, det bestäms i så fall under det tekniska samrådet. Lägeskontrollen bör utföras när formarna för grunden är satta, innan grunden är gjuten för att eventuella  felaktigheter ska kunna åtgärdas. Lägeskontroll innebär att någon av våra mätningstekniker på Ljungby kommun, eller annan godkänd aktör mäter in grundens storlek och läge. Detta för att säkerställa dess storlek och att den hamnat på rätt plats.

Kommentera