titelbild

Naturvårdsprojekt

Här nedan kan du läsa om några naturvårdsprojekt som pågår i Ljungby kommun.

I samtliga projekt är statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) medfinansiär.

Vandringsled Bolmen/Bolmenmarschen (pågående)

I projektet ska vi utveckla den sträckning som är framtagen för det årligen återkommande helgevenemanget Bolmenmarschen till en hållbar, kvalitetssäkrad och attraktiv vandringsled för besökare och invånare som är tillgänglig året runt.

Bolmenmarschen är cirka 12,5 mil lång och arrangeras av Ljungbys vandrarförening varje år i juli. Under de senaste åren har det märkts en ökning av vandrare samt cyklister som använder sig av sträckan och det finns därför ett behov av att se över dagens sträckning. För att säkerställa att sträckningen kan användas under längre tid än idag och tillgängliggörs för fler vill vi vidareutveckla en hållbar, attraktiv och kvalitetssäkrad vandringsled. Projektägare samt initiativtagare är Ljungby kommun i dialog med Hylte och Gislaveds kommuner samt Ljungby vandrarförening.  

Utveckling av natur- och vattennära promenadstråk och mötesplatser i staden (pågående)

Ån Lagan rinner, som en pulsåder, genom Ljungby tätort. Projektets syfte är att utveckla promenadstråken längs med ån Lagan, och tillgängliggöra de naturvärden som finns i stadskärnan av Ljungby stad. I projektet ska ett promenadstråk anläggas, motsvarande en sträcka av ca. 500 m, som kommer binda samman befintliga stråk längs med ån. Promenadstråket ska erhålla mötesplatser samt vara tillgänglighetsanpassat. Projektets långsiktiga mål är att gynna den biologiska mångfalden, höja kunskapen om de naturvärden som finns samt främja rekreation och folkhälsa.

Naturkartan – en digital naturguide för Ljungby kommun (avslutat)

I projektet samlas information om kommunens rika friluftsliv och vackra natur i den digitala naturvägledningstjänsten Naturkartan för att tillgängliggöra och skapa intresse för naturen och locka till fler naturbesök.

Logga lona

Kontakt

Kommentera