Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen ansvarar för räddningstjänst, kostverksamhet, vatten, avlopp, renhållning samt gatu-, park- och fastighetsförvaltning. Förvaltningen säljer också tomter och sköter markfrågor. Ansvarig nämnd är tekniska nämnden.

Förvaltningen har cirka 230 anställda varav ungefär 200 arbetar utanför kommunhuset. Förvaltningen består av nio avdelningar:

 • Planeringsavdelningen
  ansvarar för trafik, projektering och projektledning.
 • Administrativa avdelningen
  ansvarar för ekonomi, personal, politik och utredningar.
 • Exploateringsavdelningen
  ansvarar för kartframställning, fastighetsbildning, utsättning av byggnader, adressättning, försäljning av bostads- och industritomter och övriga markupplåtelser.
 • Parkavdelningen
  ansvarar för parker, grönområden och växthus samt skötsel av kommunens närskogar.
 • Gatuavdelningen
  ansvarar för gatuunderhåll, projektering och förvaltningens förråd.
 • Fastighetsavdelningen
  ansvarar för drift, underhåll och byggnation av kommunägda lokaler samt uthyrning av bostäder och lokaler
 • Kostavdelningen
  ansvarar för måltiderna inom barn- och utbildning samt äldreomsorgen.
 • Räddningstjänsten
  har hand om räddningsinsatser och förebyggande arbete för att skydda kommuninvånarnas liv, egendom och miljö.
 • VA- och renhållningsavdelningen
  ansvarar för drift och underhåll av dricks- och avloppsvattensförsörjningen samt renhållning.

Kontakt

  Besöksadress

 • Olofsgatan 9, 341 30 Ljungby

Kommentera