Bolmens östra strand

Vid sjön Bolmens östra strand ligger ett naturskönt område som är attraktivt för boende, turism och friluftsliv. Det finns en långsiktig vision om att utveckla området.

I kommunens översiktsplan pekas Bolmens östra strand ut som ett utvecklingsområde. Nästa steg blir att ta fram en fördjupad översiktsplan, en plan som visar vilken utveckling kommunen vill se på det aktuella området.  

Många intressen att ta hänsyn till

I den nya översiktsplanen framgår att det finns många olika intressen i utvecklingsområdet. Det finns ett stort allmänintresse för friluftsliv, fiske, kultur- och naturvärden. Det finns intresse för att bebygga/exploatera, och samtidigt är sjön Bolmen är en ytvattentäkt som nyligen blivit vattenskyddsområde i vissa delar.

Kommunen äger mark i Bolmstad hamn och i samhällena Bollstad och Tannåker, men inte mycket i området som är relativt stort. Eftersom området är attraktivt för boende, turism och friluftsliv är det viktigt att det finns både kommunal och kommersiell service i området. Infrastruktur och kollektivtrafik behöver också utvecklas om fler ska kunna bosätta sig här. 

En annan förutsättning för framtida planläggning och exploatering är en enhetlig lösning för vatten och avlopp. Det pågår en utbyggnad av en VA-överföringsledning och i samband med det en gång- och cykelväg mellan Ljungby och sjön Bolmen. Läs mer om det pågående projektet Överföringsledning Ljungby-Bollstad, gång- och cykelväg Hovdinge-Tannåker.

Hela utvecklingsområdet ska hanteras i en fördjupning av översiktsplanen efter att översiktsplanen är antagen. Planeringen kräver ett separat helhetsgrepp för att kunna hantera det stora området och de många delvis konkurrerande intressena.

Strukturbild från översiktsplanen. Bolmens östra strand är markerat med lila.

strukturbild_800px.jpg

 

Kommentera