Anlägga eller ändra avlopp

Du måste skicka in en komplett ansökan om tillstånd om du vill ändra en gammal eller göra en ny avloppsanläggning. Ansökan ska skickas in till miljö- och byggförvaltningen.

I vissa fall krävs endast att du skickar in en anmälan om ändring. Samma blankett kan användas för anmälan som för ansökan om tillstånd. En sakkunnig entreprenör kan hjälpa dig att hitta en lämplig teknisk lösning och placering för ditt avlopp. Sakkunnig är den som genom utbildning eller yrkeserfarenhet har fått tillräcklig kun­skap om hur man anlägger avlopp.

Blankett för ansökan/anmälan om tillstånd för små avlopp hittar längst ner på denna sida.

För att vi ska kunna handlägga din anmälan/ansökan om tillstånd ska du bifoga en situationsplan över din fastighet med följande uppgifter:

 • Fastighetsgränser och byggnader
 • Egen och eventuella närbelägna dricksvattenbrunnar
 • Avloppsanläggningens placering (slamavskiljare, fördelningsbrunnar, ledningar i infiltrationen eller annan reningsmetod)
 • Diken, vattendrag och sjöar mindre än 100 m från avloppsanläggningen
 • Väg eller uppställningsplats för slamtömningsfordon

Tänk på att en ofullständigt ifylld anmälan/ansökan kan innebära längre handläggningstid. Vid behov kontakta gärna miljöavdelningen för att få en karta över er fastighet.

Handläggning

När du lämnat in en komplett anmälan/ansökan och situationsplan till miljöavdelningen, granskar vi den och tar kontakt med dig eller din entreprenör. Vi gör därefter ett platsbesök och en bedömning utifrån förhållandena på din fastighet om föreslagen avloppsanläggning och placering är lämplig.

Provgrop

Om avloppsvattnet ska infiltreras i marken måste en provgrop grävas. Syftet med en provgrop är att kunna se på vilket djup grundvatten eller berg finns. Inspektion av provgropen görs även för att ta reda på om platsens förutsättningar lämpar sig för en avloppsanläggning och om markmaterialet har rätt genomsläpplighet för rening av avloppsvatten. Ibland kan materialet i marken vara svårbedömt och då behöver du göra en siktanalys eller ett perkulationstest. Vid siktanalys tas ett eller flera jordprover som skicka in för analys. Det finns flera olika företag som utför jordartsanalyser. På avloppsguiden.se finns exempel på företag som utför analyser och där kan du även läsa mer om siktanalys och perkulationstest.

Om provgropen grävs innan ansökan skickas in för granskning behöver man som fastighetsägare ta reda på om det finns några yttre förutsättningar som kan påverkas. Man bör exempelvis titta på om det finns fornlämningar i området, vem som äger marken och var grannars vatten- och elledningar går. En provgrop ska grävas i närheten av platsen där infiltrationen är tänkt att placeras och den ska vara 2-2,5 meter djup, eller tills man når grundvatten eller berg. Provgropen ska stå öppen minst ett dygn innan inspektion. Tänk på att boka in ett platsbesök i god tid.

Beslut

Efter platsbesöket skrivs ett beslut om tillstånd. Arbetet får inte påbörjas innan du har fått det skriftliga beslutet. Det är viktigt att du läser hela beslutet innan du påbörjar arbetet för att veta vilka krav som ställs.

Entreprenörsrapport

När avloppsanläggningen är klar ska din entreprenör eller du själv intyga att anläggningen är gjord enligt tillståndet. En entreprenörsrapport och foton ska skickas in till miljöavdelningen och det är fastighetsägarens/sökandens ansvar att detta skickas in inom en månad från det att anläggningen är färdigställd. Det ska finnas foton på anläggningens samtliga delar, och det är därför viktigt att fota under arbetets gång så att man inte missar någon del:

 • Situationsfoto över anläggningens placering med till exempel bostadshus som referens
 • Slamavskiljare & t-rör
 • Fördelningsbrunnens insida med eventuella skiboards
 • Infiltration med synliga spridarrör, innan den täcks med markduk
 • Luftningsrör
 • Eventuella förstärkningslager, samtliga lager material ska synas
 • Djupet på schaktbotten i förhållande till marknivån

När miljöavdelningen har fått in entreprenörsrapport och fotodokumentation samt har granskat att anläggningen är utförd enligt villkoren i tillståndet, betraktas anläggningen som färdigställd och du får ett meddelande om att ditt avlopp är klart.

Entreprenörsrapport via e-tjänst

Till e-tjänsten: Entreprenörsrapport för utförd avloppsanläggning

Förmultningstoalett

Vid installation av en förmultningstoalett ska en ansökan skickas in till miljö- och byggförvaltningen. Använd gärna vår e-tjänst;

Anmälan om installation av annan toalett än vattentoalett samt eget omhändertagande av latrin och urin

Ansökningsblankett för förmultningstoalett hittar du längst ner på denna sida.

Eget omhändertagande av slam

För att få ta hand om slammet från sin egen avloppsanläggning krävs att man skickar in en ansökan om eget omhändertagande av slam till miljö- och byggförvaltningen. Använd gärna vår e-tjänst;

Anmälan om installation av annan toalett än vattentoalett samt eget omhändertagande av latrin och urin

Dela avloppsanläggning med dina grannar

När du gör om avloppet, prata med dina grannar, kanske kan ni göra ett gemensamt avlopp. Oftast blir det billigare om ni gör en gemensam lösning.

Avloppsanläggning på grannens fastighet

Om avloppsanläggningen ska placeras på annan fastighet än din egen kan handläggningen påskyndas om du skickar in ett medgivande från berörd granne. Det är bra att upprätta ett servitut om avloppsanläggningen placeras på grannfastigheten. Mer om servitut kan läsas om på lantmäteriets hemsida.

Berörda grannar ges tillfälle att lämna synpunkter på er anmälan/ansökan.

Anlägga avlopp utan tillstånd

Att anlägga ett avlopp utan tillstånd eller anmälan kan leda till att en miljösanktionsavgift döms ut. Miljöavdelningen kan dessutom bedöma att val av teknik och placering är olämplig och du riskerar att förbjudas att använda anläggningen.

 

 

Kontakt

Kommentera