Förpackningsavfall från verksamheter

Alla verksamheter ska sortera ut sina förpackningar separat. Genom att sortera ut förpackningsavfall bidrar du till en ökad materialåtervinning och en bättre resurshushållning.

Krav på sortering

Kravet på sortering omfattar alla som har förpackningsavfall, även hushåll. Det gäller även förpackat avfall, ex. gammal sylt i en glasburk. Undantag på sortering finns för läkemedel och farligt avfall där förpackningen underlättar vidare hantering.  

En förpackning ska tömmas helt på sitt innehåll för att kunna hanteras som förpackningsavfall. Ett innehåll som är svårt att avlägsna kan behöva skrapas ut från förpackningen. Läs mer om bioavfall på den här sidan.

  • Förpackningarna ska sorteras ut i separata materialflöden.
  • Kartong för sig och plast för sig, och så vidare.

Serveringsställen där det säljs mat eller dryck

Om du driver ett serveringsställe som säljer mat eller dryck i förpackningar, där gästen kan äta eller dricka på plats, ska gästen kunna sortera sitt förpackningsavfall.

Även om gästerna sorterar avfallet fel så är det du som driver verksamheten som är ansvarig för att avfallet till slut är rätt sorterat.

Insamling av förpackningar

För att bli av med ditt förpackningsavfall kan du lämna till:

  • ett marknadsdrivet system för materialåtervinning. Se vilka verksamheter som är godkända på Naturvårdsverkets webbplats.
  • ett marknadsdrivet system för återanvändning. Se vilka verksamheter som är godkända på Naturvårdsverkets webbplats.
  • kostnadsfria mottagningsplatser som drivs av producentorganisationer. För att se närmsta mottagningsplats går ni på näringslivets producentansvar, NPA:s webbplats. NPA har tagit över ansvaret från Svenska Förpackningsinsamlingen (FTI) som avvecklas som bolag första kvartalet 2024.
  • retursystem för pantflaskor och pantburkar som tillhandahålls av producentorganisationer.
  • kommunen om du anmält till VA- och renhållningsavdelningen att du delar sopkärl med ett flerbostadshus (gäller för samlokaliserade verksamheter)

Det är inte tillåtet att använda återvinningsstationerna som är till för hushållens förpackningsavfall.

Dispens från kravet

Miljöavdelningen kan i det enskilda fallet ge dispens från kravet på att förpackningar ska skiljas från sitt innehåll. Dispens kan medges om hanteringen inte är genomförbar, eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Kontakt

Kommentera