Socialförvaltningen

Äldre ger Ljungby kommuns äldreomsorg gott betyg

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldre-omsorgen. Därför fick cirka 220 000 äldre personer under våren 2018 en enkät med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickades till alla personer 65 år och äldre med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

98 procent av de äldre som bor på kommunens särskilda boenden och som har svarat på en enkät, tycker att de får ett bra bemötande av personalen. Det är en högre siffra än 2017. Samma höga siffra gäller för hemtjänsten. Detta visar den årliga undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" som sammanställs av Socialstyrelsen.

Mer om undersökningen

 

Brukarundersökning OF, omsorgen om personer med funktionsnedsättning

För att utveckla verksamheten är brukarens synpunkter viktiga. För att kontinuerligt inhämta brukarnas synpunkter genomför socialförvaltningen vart annat år en brukarundersökning inom verksamhetsområdet omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF)

Rapporterna finns att läsa som pdf längst ned på den här sidan. Rapporterna har följande namn/benämning:

Rapport brukarundersökning Boendestöd 2018
Rapport brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2018
Rapport brukarundersökning Bostäder med särskild service socialpsykiatri 2018
Rapport brukarundersökning Daglig verksamhet LSS 2018
Rapport brukarundersökning Dagverksamhet socialpsykiatri 2018
Rapport brukarundersökning korttidsvistelse LSS 2018
Rapport brukarundersökning Personlig assistans 2018

 

Kundval i hemtjänsten

Kundval i hemtjänsten innebär att den som beviljats hemtjänst kan välja mellan Ljungby kommuns hemtjänst och privata hemtjänstutförare som är godkända av Ljungby kommun och som valt att etablera sig i det geografiska område där kunden bor. Kundval sker i enlighet med LOV (Lagen om valfrihet).


Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 
Socialnämnden genomför årligen en avtalsuppföljning som omfattar både Ljungby kommuns hemtjänst och privata hemtjänstutförare som är godkända av Ljungby kommun. Granskningen genomförs systematiskt utifrån förfrågningsunderlaget. Socialnämnden förbehåller sig rätten att genom observationer vid verksamhetsbesök, intervjuer, enkäter och motsvarande inhämta information om verksamheten.

Rapporterna finns att läsa som pdf längst ned på den här sidan. Rapporterna har följande namn/benämning:

Rapport avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2017
Rapport avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2018

 

SKL/rka kvalitetsnyckeltal

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (rka) erbjuder varje år landets kommuner att delta och redovisa kvalitetsnyckeltal för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Målsättningen är att fånga in brukarnära kvalitetsindikatorer som kan komplettera andra kvalitetsmätningar som till exempel Socialstyrelsens och SKL:s Öppna jämförelser. Kommunerna samlar själva, och på frivillig basis in statistik och publicerar den i Kolada, via databasens inmatningsfunktion. Socialförvaltningen i Ljungby beslutade att från och med 2010 delta och redovisa kvalitetsnyckeltal (SKL/rka) i Kolada.

Delar av kvalitetsnyckeltal (SKL/rka) ingår även i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

Rapporterna finns att läsa som pdf längst ned på den här sidan. Rapporterna har följande namn/benämning:

Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2017

Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2018

Kommentera