Socialförvaltningen

Äldre ger Ljungby kommuns äldreomsorg gott betyg

En stor andel brukare i socialförvaltningen anser att de är nöjda med verksamheten. Det visar Socialstyrelsens öppna jämförelse av äldreomsorgen som varje år undersöker hur nöjda brukare är med sin äldreomsorg.

Läs mer om undersökningen på Socialstyrelsens webbplats. 

Brukarundersökning OF, omsorgen om personer med funktionsnedsättning

För att utveckla verksamheten är brukarens synpunkter viktiga. För att kontinuerligt inhämta brukarnas synpunkter genomför socialförvaltningen vart annat år en brukarundersökning inom verksamhetsområdet omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF)

Kundval i hemtjänsten

Kundval i hemtjänsten innebär att den som beviljats hemtjänst kan välja mellan Ljungby kommuns hemtjänst och privata hemtjänstutförare som är godkända av Ljungby kommun och som valt att etablera sig i det geografiska område där kunden bor. Kundval sker i enlighet med LOV (Lagen om valfrihet). 

Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 
Socialnämnden genomför årligen en avtalsuppföljning som omfattar både Ljungby kommuns hemtjänst och privata hemtjänstutförare som är godkända av Ljungby kommun. Granskningen genomförs systematiskt utifrån förfrågningsunderlaget. Socialnämnden förbehåller sig rätten att genom observationer vid verksamhetsbesök, intervjuer, enkäter och motsvarande inhämta information om verksamheten.

SKR/rka kvalitetsnyckeltal

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (rka) erbjuder varje år landets kommuner att delta och redovisa kvalitetsnyckeltal för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Målsättningen är att fånga in brukarnära kvalitetsindikatorer som kan komplettera andra kvalitetsmätningar som till exempel Socialstyrelsens och SKL:s Öppna jämförelser. Kommunerna samlar själva, och på frivillig basis in statistik och publicerar den i Kolada, via databasens inmatningsfunktion. Socialförvaltningen i Ljungby beslutade att från och med 2010 delta och redovisa kvalitetsnyckeltal (SKL/rka) i Kolada.

Delar av kvalitetsnyckeltal (SKR/rka) ingår även i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

 

Kommentera